אל סנונית מאגר ספרות הקודש
ג"ל קרפ לאקזחי


הרוסמ ביתכ
בל לאקזחי
                 .רומאל יילא ,הוהי רבד יהיו  א,גל לאקזחי
;ברח הילע איבא יכ ,ץרא ,םהילא תרמאו ךמע ינב לא רבד ,םדא ןב  ב,גל לאקזחי
    .הפוצל ,םהל ותוא ונתנו ,םהיצקמ ,דחא שיא ץראה םע וחקלו        
    .םעה תא ריהזהו ,רפושב עקתו ;ץראה לע האב ,ברחה תא הארו  ג,גל לאקזחי
,ומד--והחקיתו ,ברח אובתו ,רהזנ אלו ,רפושה לוק תא עמושה עמשו  ד,גל לאקזחי
                         .היהי ושארב        
ושפנ ,רהזנ אוהו  :היהי וב ,ומד--רהזנ אלו ,עמש רפושה לוק תא  ה,גל לאקזחי
                            .טלימ        
,רהזנ אל םעהו רפושב עקת אלו ,האב ברחה תא הארי יכ הפוצהו  ו,גל לאקזחי
הפוצה דימ ,ומדו ,חקלנ ונוועב ,אוה--שפנ םהמ חקיתו ,ברח אובתו        
                         {פ} .שורדא        

תרהזהו ,רבד יפמ תעמשו ;לארשי תיבל ךיתתנ הפוצ ,םדא ןב התאו  ז,גל לאקזחי
                         .ינממ םתוא        
אוה--וכרדמ עשר ריהזהל ,תרביד אלו ,תומת תומ עשר ,עשרל ירמואב  ח,גל לאקזחי
             .שקבא ךדימ ,ומדו ,תומי ונוועב ,עשר        
,אוה--וכרדמ  ,בש אלו ,הנממ בושל ,וכרדמ עשר תרהזה יכ התאו  ט,גל לאקזחי
             {פ} .תלצה ךשפנ ,התאו ,תומי ונוועב        

וניעשפ יכ ,רומאל םתרמא ןכ ,לארשי תיב לא רומא ,םדא ןב התאו  י,גל לאקזחי
        .היחנ ךיאו ,םיקמנ ונחנא םבו ;ונילע וניתואטחו        
יכ ,עשרה תומב ץופחא םא ,הוהי יינודא םואנ ינא יח םהילא רומא  אי,גל לאקזחי
המלו  ,םיערה םכיכרדמ ובוש ובוש  :היחו ,וכרדמ עשר בושב םא        
                   {פ} .לארשי תיב--ותומת        

,ועשפ םויב ונליצת אל קידצה תקדצ ךמע ינב לא רומא ,םדא ןב התאו  בי,גל לאקזחי
לכוי אל  ,קידצו ;ועשרמ ובוש םויב ,הב לשכיי אל עשרה תעשרו        
                   .ותואטח םויב--הב תויחל        
לכ--לווע השעו ,ותקדצ לע חטב אוהו ,היחי היח ,קידצל ירמואב  גי,גל לאקזחי
       .תומי וב ,השע רשא ולוועבו ,הנרכזית אל ,ויתוקדצ        
    .הקדצו טפשמ השעו ,ותאטחמ בשו ;תומת תומ ,עשרל ירמואבו  די,גל לאקזחי
תושע יתלבל  ,ךלה םייחה תוקוחב ,םלשי הליזג ,עשר בישי לובח  וט,גל לאקזחי
                  .תומי אל ,היחי היח--לווע        
היח  ,השע הקדצו טפשמ  :ול הנרכזית אל ,אטח רשא ויתואטח לכ  זט,גל לאקזחי
                            .היחי        
  .ןכתיי אל םכרד ,המהו ;יינודא ךרד ןכתיי אל ,ךמע ינב ורמאו  זי,גל לאקזחי
           .םהב ,תמו--לווע השעו ,ותקדצמ קידצ בושב  חי,גל לאקזחי
     .היחי אוה ,םהילע--הקדצו טפשמ השעו ,ותעשרמ עשר בושבו  טי,גל לאקזחי
תיב--םכתא טופשא ,ויכרדכ שיא ;יינודא ךרד ןכתיי אל ,םתרמאו  כ,גל לאקזחי
                         {פ} .לארשי        

יילא אב ;ונתולגל--שדוחל השימחב ירישעב ,הנש הרשע יתשב יהיו  אכ,גל לאקזחי
              .ריעה התכוה ,רומאל םילשורימ טילפה        
דע ,יפ תא חתפיו ,טילפה אוב ינפל ,ברעב יילא התייה הוהי דיו  בכ,גל לאקזחי
       {פ} .דוע יתמלאנ אלו ,יפ חתפייו ;רקובב יילא אוב        

                 .רומאל יילא ,הוהי רבד יהיו  גכ,גל לאקזחי
דחא ,רומאל םירמוא לארשי תמדא לע הלאה תוברוחה יבשוי ,םדא ןב  דכ,גל לאקזחי
ץראה הנתינ ונל  ,םיבר ונחנאו ;ץראה תא שרייו ,םהרבא היה        
                        {ס} .השרומל        

ואשת םכיניעו ולכאת םדה לע ,הוהי יינודא רמא הכ םהילא רומא ןכל  הכ,גל לאקזחי
           .ושרית ,ץראהו ;וכופשת םדו--םכילוליג לא        
;םתאמיט  ,והעיר תשא תא שיאו ,הבעות ןתישע ,םכברח לע םתדמע  וכ,גל לאקזחי
                     {ס} .ושרית ,ץראהו        

תוברוחב רשא אל םא ,ינא יח ,הוהי יינודא רמא הכ םהילא רמאת הכ  זכ,גל לאקזחי
תודצמב רשאו ;ולכואל ויתתנ היחל הדשה ינפ לע רשאו ,ולופיי ברחב        
                    .ותומי רבדב ,תורעמבו        
,לארשי ירה וממשו ;הזוע ןואג תבשנו ,המשמו הממש ץראה תא יתתנו  חכ,גל לאקזחי
                         .רבוע ןיאמ        
םתובעות לכ לע ,המשמו הממש ץראה תא יתיתב ,הוהי ינא יכ ,ועדיו  טכ,גל לאקזחי
                        {פ} .ושע רשא        

;םיתבה יחתפבו  ,תוריקה לצא ךב םירבדנה ךמע ינב--םדא ןב התאו  ל,גל לאקזחי
רבדה המ ,ועמשו אנ ואוב ,רומאל ויחא תא שיא ,דחא תא דח רבידו        
                       .הוהי תאמ אצויה        
,ךירבד תא ועמשו  ,ימע ,ךינפל ובשייו םע אובמכ ךילא ואוביו  אל,גל לאקזחי
םביל ,םעצב ירחא--םישוע המה ,םהיפב םיבגע יכ :ושעי אל םתואו        
                            .ךלוה        
,ךירבד תא ועמשו ;ןגנ ביטמו ,לוק הפי ,םיבגע רישכ ,םהל ךנהו  בל,גל לאקזחי
                      .םתוא םניא םישועו        
      {פ} .םכותב היה איבנ יכ ,ועדיו--האב הנה :האובבו  גל,גל לאקזחי
דל לאקזחי
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)