אל סנונית מאגר ספרות הקודש
ב"ל קרפ לאקזחי


הרוסמ ביתכ
אל לאקזחי
רבד היה ;שדוחל דחאב ,שדוח רשע ינשב ,הנש הרשע יתשב ,יהיו  א,בל לאקזחי
                      .רומאל יילא ,הוהי        
םייוג ריפכ ,וילא תרמאו ,םיירצמ ךלמ הערפ לע הניק אש ,םדא ןב  ב,בל לאקזחי
,ךילגרב םימ חלדתו ךיתורהנב חגתו ,םימיב םינתכ ,התאו ;תימדנ        
                     {ס} .םתורהנ סופרתו        

;םיבר םימע להקב ,יתשר תא ךילע יתשרפו ,הוהי יינודא ,רמא הכ  ג,בל לאקזחי
                       .ימרחב ,ךולעהו        
,םיימשה ףוע לכ ךילע יתנכשהו ;ךליטא הדשה ינפ לע ,ץראב ךיתשטנו  ד,בל לאקזחי
                  .ץראה לכ תיח ךממ יתעבשהו        
      .ךתומר ,תויאיגה יתאלימו ;םירהה לע ,ךרשב תא יתתנו  ה,בל לאקזחי
   .ךממ ןואלמיי ,םיקיפאו ;םירהה לא ,ךמדמ ךתפצ ץרא יתיקשהו  ו,בל לאקזחי
,ונסכא ןנעב שמש ;םהיבכוכ תא יתרדקהו ,םיימש ךתובכב יתיסיכו  ז,בל לאקזחי
                     .ורוא ריאי אל חריו        
םואנ ,ךצרא לע ךשוח יתתנו ;ךילע םרידקא ,םיימשב רוא ירואמ לכ  ח,בל לאקזחי
                        .הוהי יינודא        
אל רשא תוצרא לע ,םייוגב ךרבש יאיבהב--םיבר םימע בל ,יתסעכהו  ט,בל לאקזחי
                           .םתעדי        
יפפועב  ,רעש ךילע ורעשי םהיכלמו ,םיבר םימע ךילע יתומישהו  י,בל לאקזחי
  {פ} .ךתלפמ םויב ,ושפנל שיא םיעגרל ודרחו ;םהינפ לע ,יברח        

        .ךאובת ,לבב ךלמ ברח :הוהי יינודא ,רמא הכ יכ  אי,בל לאקזחי
ןואג תא ודדשו ;םלוכ םייוג יצירע ,ךנומה ליפא םירוביג תוברחב  בי,בל לאקזחי
                   .הנומה לכ דמשנו ,םיירצמ        
,דוע םדא לגר םחלדת אלו ;םיבר םימ לעמ ,התמהב לכ תא יתדבאהו  גי,בל לאקזחי
                    .םחלדת אל המהב תוסרפו        
   .הוהי יינודא ,םואנ--ךילוא ןמשכ םתורהנו ,םהימימ עיקשא זא  די,בל לאקזחי
לכ תא ,יתוכהב ,האולממ ץרא ,המשנו הממש םיירצמ ץרא תא יתיתב  וט,בל לאקזחי
                .הוהי ינא יכ ,ועדיו ;הב יבשוי        
לעו םיירצמ לע  :התוא הננוקת ,םייוגה תונב--הוננוקו ,איה הניק  זט,בל לאקזחי
       {פ} .הוהי יינודא ,םואנ--התוא הננוקת ,הנומה לכ        

יילא ,הוהי רבד היה ;שדוחל ,רשע השימחב ,הנש הרשע יתשב ,יהיו  זי,בל לאקזחי
                           .רומאל        
םייוג תונבו התוא  ;והדירוהו  ,םיירצמ ןומה לע ההנ--םדא ןב  חי,בל לאקזחי
            .רוב ידרוי תא--תוייתחת ץרא לא ,םירידא        
              .םילרע תא ,הבכשוהו הדר ;תמענ ,יממ  טי,בל לאקזחי
  .הינומה לכו התוא וכשומ ,הנתינ ברח ;ולופיי ,ברח יללח ךותב  כ,בל לאקזחי
ובכש  ,ודרי  ;וירזוע תא--לואש ךותמ ,םירוביג ילא ול ורבדי  אכ,בל לאקזחי
                      .ברח יללח--םילרעה        
םילפונה  ,םיללח םלוכ ;ויתורבק ויתוביבס ,הלהק לכו רושא םש  בכ,בל לאקזחי
                            .ברחב        
םלוכ ;התרובק תוביבס הלהק יהיו ,רוב יתכריב היתורבק ונתינ רשא  גכ,בל לאקזחי
        .םייח ץראב תיתיח ונתנ רשא ,ברחב םילפונ םיללח        
ברחב םילפונה םיללח םלוכ ;התרובק תוביבס ,הנומה לכו םליע םש  דכ,בל לאקזחי
,םייח ץראב םתיתיח ונתנ רשא ,תוייתחת ץרא לא םילרע ודרי רשא        
                 .רוב ידרוי תא ,םתמילכ ואשיו        
םלוכ ;היתרובק ,ויתוביבס ,הנומה לכב ,הל בכשמ ונתנ םיללח ךותב  הכ,בל לאקזחי
תא םתמילכ ואשיו  ,םייח ץראב םתיתיח ןתינ יכ ברח יללח םילרע        
                .ןתינ ,םיללח ךותב ,רוב ידרוי        
יללוחמ םילרע םלוכ ;היתורבק ויתוביבס ,הנומה לכו לבות ךשמ םש  וכ,בל לאקזחי
               .םייח ץראב םתיתיח ונתנ יכ ,ברח        
ילכב לואש ודרי רשא  :םילרעמ םילפונ ,םירוביג תא ובכשי אלו  זכ,בל לאקזחי
לע םתונווע יהתו  ,םהישאר תחת םתוברח תא ונתייו םתמחלמ        
            .םייח ץראב ,םירוביג תיתיח יכ--םתומצע        
         .ברח יללח תא--בכשתו רבשית םילרע ךותב ,התאו  חכ,בל לאקזחי
 :ברח יללח תא ,םתרובגב ונתינ רשא ,היאישנ לכו היכלמ ,םודא המש  טכ,בל לאקזחי
             .רוב ידרוי תאו ,ובכשי םילרע תא המה        
םתיתיחב ,םיללח תא ודרי רשא :ינודיצ לכו ,םלוכ ןופצ יכיסנ המש  ל,בל לאקזחי
תא םתמילכ ואשיו ,ברח יללח תא םילרע ובכשיו ,םישוב םתרובגמ        
                         .רוב ידרוי        
,וליח לכו הערפ ברח יללח--ונומה לכ לע םחינו ,הערפ הארי םתוא  אל,בל לאקזחי
                      .הוהי יינודא םואנ        
,ברח יללח תא םילרע ךותב בכשוהו ;םייח ץראב ,יתיתיח תא יתתנ יכ  בל,בל לאקזחי
           {פ} .הוהי יינודא ,םואנ--ונומה לכו הערפ        
גל לאקזחי
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)