אל סנונית  מאגר ספרות הקודש
ישאר טירפת - ך"נתה רגאמ
הרוסמ ביתכ סלוקנוא ביתכ
(טושפ שופיח) ך"נתה רגאמב ושפח
רגאמה לע עדימ

הרות

םיאיבנ
םיבותכ

תובושתו תולאש
א"רממ ןוכמ לש דקונמה ך"נתה רגאמ
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)