אל סנונית מאגר ספרות הקודש
ג"ל קרפ לאקזחי


אלמ ביתכ
בל לאקזחי
                  .רמאל ילא ,הוהי רבד יהיו  א,גל לאקזחי
;ברח הילע איבא יכ ,ץרא ,םהילא תרמאו ךמע ינב לא רבד ,םדא ןב  ב,גל לאקזחי
     .הפצל ,םהל ותא ונתנו ,םהיצקמ ,דחא שיא ץראה םע וחקלו        
    .םעה תא ריהזהו ,רפושב עקתו ;ץראה לע האב ,ברחה תא הארו  ג,גל לאקזחי
,ומד--והחקתו ,ברח אובתו ,רהזנ אלו ,רפושה לוק תא עמשה עמשו  ד,גל לאקזחי
                         .היהי ושארב        
ושפנ ,רהזנ אוהו  :היהי וב ,ומד--רהזנ אלו ,עמש רפושה לוק תא  ה,גל לאקזחי
                            .טלמ        
אובתו ,רהזנ אל םעהו רפושב עקת אלו ,האב ברחה תא הארי יכ הפצהו  ו,גל לאקזחי
 .שרדא הפצה דימ ,ומדו ,חקלנ ונועב ,אוה--שפנ םהמ חקתו ,ברח        
                             {פ}        

םתא תרהזהו ,רבד יפמ תעמשו ;לארשי תיבל ךיתתנ הפצ ,םדא ןב התאו  ז,גל לאקזחי
                            .ינממ        
אוה--וכרדמ עשר ריהזהל ,תרבד אלו ,תומת תומ עשר ,עשרל ירמאב  ח,גל לאקזחי
              .שקבא ךדימ ,ומדו ,תומי ונועב ,עשר        
,אוה--וכרדמ  ,בש אלו ,הנממ בושל ,וכרדמ עשר תרהזה יכ התאו  ט,גל לאקזחי
              {פ} .תלצה ךשפנ ,התאו ,תומי ונועב        

וניעשפ יכ  ,רמאל םתרמא ןכ ,לארשי תיב לא רמא ,םדא ןב התאו  י,גל לאקזחי
         .היחנ ךיאו ,םיקמנ ונחנא םבו ;ונילע וניתאטחו        
םא יכ  ,עשרה תומב ץפחא םא ,הוהי ינדא םאנ ינא יח םהילא רמא  אי,גל לאקזחי
המלו  ,םיערה םכיכרדמ ובוש ובוש  :היחו ,וכרדמ עשר בושב        
                   {פ} .לארשי תיב--ותומת        

,ועשפ םויב ונליצת אל קידצה תקדצ ךמע ינב לא רמא ,םדא ןב התאו  בי,גל לאקזחי
תויחל לכוי אל ,קידצו ;ועשרמ ובוש םויב ,הב לשכי אל עשרה תעשרו        
                       .ותאטח םויב--הב        
לכ--לוע השעו  ,ותקדצ לע חטב אוהו ,היחי היח ,קידצל ירמאב  גי,גל לאקזחי
         .תומי וב ,השע רשא ולועבו ,הנרכזת אל ,ותקדצ        
     .הקדצו טפשמ השעו ,ותאטחמ בשו ;תומת תומ ,עשרל ירמאבו  די,גל לאקזחי
תושע יתלבל  ,ךלה םייחה תוקחב  ,םלשי הלזג ,עשר בישי לבח  וט,גל לאקזחי
                   .תומי אל ,היחי ויח--לוע        
 .היחי ויח ,השע הקדצו טפשמ :ול הנרכזת אל ,אטח רשא ותאטח לכ  זט,גל לאקזחי
    .ןכתי אל םכרד ,המהו ;ינדא ךרד ןכתי אל ,ךמע ינב ורמאו  זי,גל לאקזחי
            .םהב ,תמו--לוע השעו ,ותקדצמ קידצ בושב  חי,גל לאקזחי
     .היחי אוה ,םהילע--הקדצו טפשמ השעו ,ותעשרמ עשר בושבו  טי,גל לאקזחי
.לארשי תיב--םכתא טופשא ,ויכרדכ שיא ;ינדא ךרד ןכתי אל ,םתרמאו  כ,גל לאקזחי
                            {פ}        

טילפה ילא אב ;ונתולגל--שדחל השמחב ירשעב ,הנש הרשע יתשב יהיו  אכ,גל לאקזחי
                  .ריעה התכה ,רמאל םלשורימ        
אוב דע ,יפ תא חתפיו ,טילפה אוב ינפל ,ברעב ילא התיה הוהי דיו  בכ,גל לאקזחי
          {פ} .דוע יתמלאנ אלו ,יפ חתפיו ;רקבב ילא        

                  .רמאל ילא ,הוהי רבד יהיו  גכ,גל לאקזחי
היה דחא ,רמאל םירמא לארשי תמדא לע הלאה תוברחה יבשי ,םדא ןב  דכ,גל לאקזחי
 .השרומל ץראה הנתנ ונל ,םיבר ונחנאו ;ץראה תא שרייו ,םהרבא        
                             {ס}        

לא ואשת םכניעו ולכאת םדה לע ,הוהי ינדא רמא הכ םהלא רמא ןכל  הכ,גל לאקזחי
              .ושרית ,ץראהו ;וכפשת םדו--םכילולג        
,ץראהו ;םתאמט ,והער תשא תא שיאו ,הבעות ןתישע ,םכברח לע םתדמע  וכ,גל לאקזחי
                         {ס} .ושרית        

ברחב תוברחב רשא אל םא ,ינא יח ,הוהי ינדא רמא הכ םהלא רמאת הכ  זכ,גל לאקזחי
תודצמב רשאו  ;ולכאל ויתתנ היחל הדשה ינפ לע רשאו ,ולפי        
                    .ותומי רבדב ,תורעמבו        
,לארשי ירה וממשו ;הזע ןואג תבשנו ,המשמו הממש ץראה תא יתתנו  חכ,גל לאקזחי
                         .רבוע ןיאמ        
םתבעות לכ לע ,המשמו הממש ץראה תא יתתב ,הוהי ינא יכ ,ועדיו  טכ,גל לאקזחי
                        {פ} .ושע רשא        

;םיתבה יחתפבו  ,תוריקה לצא ךב םירבדנה ךמע ינב--םדא ןב התאו  ל,גל לאקזחי
רבדה המ  ,ועמשו אנ ואב ,רמאל ויחא תא שיא ,דחא תא דח רבדו        
                       .הוהי תאמ אצויה        
םתואו ,ךירבד תא ועמשו ,ימע ,ךינפל ובשיו םע אובמכ ךילא ואוביו  אל,גל לאקזחי
   .ךלה םבל ,םעצב ירחא--םישע המה ,םהיפב םיבגע יכ :ושעי אל        
,ךירבד תא ועמשו ;ןגנ בטמו ,לוק הפי ,םיבגע רישכ ,םהל ךנהו  בל,גל לאקזחי
                      .םתוא םניא םישעו        
       {פ} .םכותב היה איבנ יכ ,ועדיו--האב הנה :האבבו  גל,גל לאקזחי
דל לאקזחי
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)