אל סנונית מאגר ספרות הקודש
ד"ל קרפ לאקזחי


הרוסמ ביתכ
גל לאקזחי
                 .רומאל יילא ,הוהי רבד יהיו  א,דל לאקזחי
רמא הכ םיעורל םהילא תרמאו אבניה ;לארשי יעור לע אבניה ,םדא ןב  ב,דל לאקזחי
,ןאצה אלה ,םתוא םיעור ויה רשא לארשי יעור יוה ,הוהי יינודא        
                        .םיעורה וערי        
.וערת אל ,ןאצה ;וחבזת ,האירבה ,ושבלת רמצה תאו ,ולכאת בלחה תא  ג,דל לאקזחי
,םתשבח אל תרבשנלו ,םתאפיר אל הלוחה תאו םתקזיח אל תולחנה תא  ד,דל לאקזחי
םתידר הקזוחבו ;םתשקיב אל תדבואה תאו ,םתובשה אל תחדינה תאו        
                        .ךרפבו ,םתוא        
 .הניצופתו ,הדשה תיח לכל הלכואל הנייהתו ;העור ילבמ ,הניצופתו  ה,דל לאקזחי
וצופנ ,ץראה ינפ לכ לעו ;המר העבג לכ לעו ,םירהה לכב ינאצ וגשי  ו,דל לאקזחי
                 .שקבמ ןיאו ,שרוד ןיאו ,ינאצ        
                .הוהי רבד תא ועמש ,םיעור ןכל  ז,דל לאקזחי
הנייהתו זבל ינאצ תויה ןעי אל םא ,הוהי יינודא םואנ ינא יח  ח,דל לאקזחי
;ינאצ תא ,ייעור ושרד אלו ,העור ןיאמ הדשה תיח לכל הלכואל ינאצ        
             .וער אל ינאצ תאו ,םתוא םיעורה ועריו        
                 .הוהי רבד ועמש ,םיעורה ןכל  ט,דל לאקזחי
םדימ ינאצ תא יתשרדו םיעורה לא יננה ,הוהי יינודא רמא הכ  י,דל לאקזחי
ינאצ יתלצהו ;םתוא ,םיעורה דוע וערי אלו ,ןאצ תוערמ םיתבשהו        
             {ס} .הלכואל םהל הנייהת אלו ,םהיפמ        

.םיתרקיבו ,ינאצ תא יתשרדו--ינא יננה :הוהי יינודא ,רמא הכ יכ  אי,דל לאקזחי
תא רקבא ,ןכ--תושרפנ ,ונאצ ךותב ותויה םויב ורדע העור תרקבכ  בי,דל לאקזחי
,ןנע םויב  ,םש וצופנ רשא תומוקמה לכמ ,םהתא יתלצהו ;ינאצ        
                           .לפרעו        
;םתמדא לא ,םיתואיבהו ,תוצראה ןמ םיתצביקו ,םימעה ןמ םיתאצוהו  גי,דל לאקזחי
       .ץראה יבשומ לוכבו םיקיפאב ,לארשי ירה לא םיתיערו        
הנצברת םש ;םהוונ היהי לארשי םורמ ירהבו ,םתוא הערא בוט הערמב  די,דל לאקזחי
          .לארשי ירה לא הניערת ןמש הערמו ,בוט הוונב        
       .הוהי יינודא ,םואנ--םציברא ינאו ,ינאצ הערא ינא  וט,דל לאקזחי
הלוחה תאו ,שובחא תרבשנלו ,בישא תחדינה תאו ,שקבא תדבואה תא  זט,דל לאקזחי
       .טפשמב הנערא--דימשא ,הקזחה תאו הנמשה תאו ;קזחא        
,השל הש ןיב טפוש יננה  :הוהי יינודא רמא הכ ,ינאצ הנתאו  זי,דל לאקזחי
                      .םידותעלו םיליאל        
עקשמו ;םכילגרב וסמרת ,םכיערמ רתיו ,וערת בוטה הערמה ,םכמ טעמה  חי,דל לאקזחי
           .ןושופרת םכילגרב םירתונה תאו ,ותשת םימ        
    {פ} .הניתשת םכילגר שפרמו ,הניערת םכילגר סמרמ--ינאצו  טי,דל לאקזחי

הש ןיב יתטפשו ,ינא יננה  :םהילא--הוהי יינודא רמא הכ ,ןכל  כ,דל לאקזחי
                      .הזר הש ןיבו הירב        
רשא דע--תולחנה לכ ,וחגנת םכינרקבו ,ופודהת ףתכבו דצב ,ןעי  אכ,דל לאקזחי
                  .הצוחה לא ,הנתוא םתוציפה        
   .השל הש ןיב ,יתטפשו ;זבל דוע הנייהת אלו ,ינאצל יתעשוהו  בכ,דל לאקזחי
הערי אוה ;דיוד ידבע ,תא--ןהתא הערו ,דחא העור םהילע יתומיקהו  גכ,דל לאקזחי
                 .העורל ןהל היהי אוהו ,םתוא        
ינא  :םכותב אישנ ,דיוד ידבעו ,םיהולאל םהל היהא ,הוהי ינאו  דכ,דל לאקזחי
                        .יתרביד ,הוהי        
רבדמב ובשיו  ;ץראה ןמ הער היח יתבשהו ,םולש תירב םהל יתרכו  הכ,דל לאקזחי
                     .םירעיב ונשיו ,חטבל        
ימשג ,ותיעב םשגה יתדרוהו ;הכרב--יתעבג תוביבסו ,םתוא יתתנו  וכ,דל לאקזחי
                         .ויהי הכרב        
,םתמדא לע ויהו  ,הלובי ןתית ץראהו ,ויירפ תא הדשה ץע ןתנו  זכ,דל לאקזחי
דימ ,םיתלצהו ,םלוע תוטומ תא ירבשב ,הוהי ינא יכ ועדיו ;חטבל        
                        .םהב םידבועה        
ןיאו ,חטבל ובשיו ;םלכאת אל ץראה תיחו ,םייוגל זב דוע ויהי אלו  חכ,דל לאקזחי
                           .דירחמ        
אלו ,ץראב ,בער יפוסא דוע ויהי אלו ;םשל ,עטמ םהל יתומיקהו  טכ,דל לאקזחי
                   .םייוגה תמילכ ,דוע ואשי        
,םואנ--לארשי תיב ימע ,המהו ;םתיא--םהיהולא הוהי ינא יכ ,ועדיו  ל,דל לאקזחי
                        .הוהי יינודא        
יינודא םואנ ,םכיהולא ינא  :םתא םדא--יתיערמ ןאצ ,ינאצ ןתאו  אל,דל לאקזחי
                         {פ} .הוהי        
הל לאקזחי
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)