גרסה רגילה גרסה מפוסקת גרסת טעמי המקרא

תנאי שימוש מאגר ספרות הקודש


משתמש נכבד,

השימוש בלשון זכר במסמך זה הינו מטעמי נוחות בלבד, והאמור בו מתייחס באופן שווה לכל משתמשיו.

ברוך הבא לאתר מאגר ספרות הקודש (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב ע"ר 58-034-463-8 ("סנונית") וכולל הנגשה של התנ"ך בכתיב מנוקד. בעצם כניסתך לאתר ו/או בביצוע פעולה בו, הנך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש באתר, המהווים הסכם בין סנונית לבינך ("תנאי השימוש"), כי הנך מסכים לתנאים אלו ומאשר כי תפעל בהתאם להוראותיהם, כי תנאי השימוש יחייבו אותך לכל עניין ודבר וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד סנונית ו/או מי מטעמה. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש, הינך מתבקש לצאת מהאתר ולא להשתמש בו ו/או בשירותיו.
 1. כללי
  השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ולתחולתם. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה ולפעול על פיהם. המידע והתכנים באתר ניתנים כמות שהם, ולא תהיה לך כל טענה, תביעהו/או דרישה כלפי סנונית ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר, מגבלותיו ו/או האפשרויות הקיימות בו, או בקשר עם התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
 2. שימוש הולם באתר
  הינך מתחייב לנהוג באחריות בשימוש באתר ולהתייחס בכבוד למבקרים אחרים באתר, למפעיליו ולכל גורם אחר העלול להיפגע משימושך באתר. השימוש באתר נועד למטרות חוקיות בלבד. במידה שסנונית תגלה ו/או תחשוד כי אינך עושה שימוש הולם באתר, היא תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את השימוש שלך בכל אחד מהשירותים (או בחלקם), המוצעים באתר באופן מיידי וללא מתן הודעה מוקדמת.
 3. הקניין רוחני
  תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו ושיועמדו לרשות המשתמשים באתר, וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו של האתר.
  זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ובתכנים הכלולים באתר, וכן שמות וסימנים מסחריים, הנם של סנונית ו/או של צדדים שלישיים, מהם קיבלה סנונית רישיון שימוש כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש. במידה שאתה סבור כי האתר ו/או התכנים מפרים באופן כלשהו זכויות יוצרים בבעלותך, אנא הודע לנו על כך בהקדם האפשרי. השימוש בתכנים מוגבל לשימוש אישי ואין לעשות בהם, או בחלקם, כל שימוש מסחרי; אין להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, בתכנים מתוך האתר, בניגוד לתנאי השימוש, לרבות: לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בתכנים ו/או חלקם;
  להפיץ, להעתיק, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את התכנים ו/או כל חלק מהם;ליצור לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר באמצעות יישום מחשב או כל אמצעי אחר;
  להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, המשנה את עיצובם באתר או מחסירה ו/או מוסיפה אליהם תכנים כלשהם. בנוסף הינך מתחייב כי במידה ותיצור קישור המפנה
  לתוכן המופיע באתר, אשר אינו דף הבית, באמצעות קישור עוקף ו/או עמוק ו/או בכל דרך אחרת, ייעשה הקישור תוך הפניה לעמוד הבית של האתר. סנונית רשאית להורות לך לבטל כל קישור, לרבות קישור כאמור לעיל, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור שביטולו נדרש לאלתר, ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי סנונית ו/או האתר בעניין זה; לבצע קישור מהאתר או אל האתר לכל אתר המכיל תכנים פוגעניים; לבצע חדירה לחומר ו/או לקובצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים בניגוד להוראות חוק המחשבים, התשנ"ה,1995;
  לפרסם כל תוכן הפוגע ו/או העלול, לדעת סנונית, לפגוע במוניטין ובשם הטוב של סנונית, עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים ו/או להפר זכויות יוצרים של סנונית, עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים ו/או להפר כל זכות אחרת של סנונית, עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים.
 4. השימוש באתר
  השירותים באתר מיועדים לשימוש פרטי בלבד ואינך רשאי לעשות באתר כל שימוש הקשור לפעילות מסחרית כלשהי, אלא אם קיבלת אישור מפורש בכתב ומראש מאת סנונית. הנך מתחייב בזאת שלא לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי תנאי השימוש. סנונית שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שתהיה עליה חובה לעשות זאת: לערוך ולהסיר מהאתר כל מידע, שלפי שיקול דעתה הבלעדי, מפר את תנאי השימוש. לנקוט כל פעולה נגד משתמשים, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של סנונית, מפרים את תנאי השימוש ו/או עושים שימוש אסור באתר, לרבות להפסיק מתן שירותים, לחסום את הגישה לאתר ו/או לנקוט בהליכים משפטיים.
  סנונית לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מכל שימוש לרעה באתר על ידך ו/או ע"י כל צד שלישי. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אסור כאמור שנעשה על ידך ומתחייב לשפות את סנונית בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 5. תכני האתר
  תכני קישורים (Links) ותכני משתמשים. האתר מציג קישורים לתכנים של אתרים אחרים. אין לסנונית כל שליטה על תכני האתרים האחרים, וסנונית אינה מציגה כל מצג בקשר לתוכנם. הנך מסכים בזאת, כי עם כניסתך לכל אתר אחר, תהיה כפוף לתנאי השימוש והמדיניות של אותו אתר, והאחריות לנהוג על פיהם, תחול עליך בלבד. מובהר, כי עצם הקישור לאתר אינו מלמד על יחסי חסות ו/או שליחות ו/או על תמיכה בדעה ו/או הסכמה לעובדה המצוינת בהם. סנונית אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת על כך כי תוכן האתר המקושר מהימן, מלא או עדכני.
  יתכן שהאתר יציע מנוע חיפוש שיאפשר למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט בכלל ובאתר בפרט. חלקו של המידע והתכנים הנזכרים לעיל אינם מתפרסמים על ידי סנונית או מטעמה ואין ביכולתה לשלוט על תוכן הדברים המתפרסמים או לפקח עליהם.
 6. הגבלת אחריות ושיפוי
  מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, מובהר כי כתנאי יסודי להסכם זה אתה מסכים מפורשות כי השימוש באתר זה הוא על אחריותך האישית בלבד. סנונית אינה מתחייבת שהגישה ו/או השימוש שלך באתר יינתנו כסדרם, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ו/או הפרעה, או שתתקבל תוצאה מסוימת מהשימוש באתר. השירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת ו/או עקיפה, למעט אחריות שלא ניתן לסייגה על-פי הדין, החל על תנאי השימוש או אחריות שסנונית נטלה במפורש. לא תהיה לסנונית כל אחריות כלפיך לכל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או מיוחד ו/או תוצאתי, וכן, לא תהא סנונית אחראית בגין כל הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
  האתר עשוי להציע קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות למחשבך האישי. אלא אם נאמר אחרת במפורש, סנונית אינה מפתחת תוכנות אלה או בוחנת את טיבן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ו/או על התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב שלך תעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן.
  הנך מתחייב לשפות את סנונית, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תהיה מחויב בשיפוי הגורמים הנזכרים לעיל בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.
 7. שמירה על פרטיותך
  הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו בכפוף להוראות הדין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.
 8. שינויים באתר והפסקת השירות
  סנונית רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו וכן את היקפם וזמינותם של השירותים בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מטבע הדברים שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות, ולו זמנית. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי סנונית בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  סנונית רשאית לנתק, להגביל או להפסיק את השירותים באתר בכל עת, לרבות, אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיוניות או מיידיות במערכות המשמשות את האתר.
  מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית סנונית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. ככל וסנונית תחליט על הפסקת מתן השירותים, תינתן על כך הודעה בעמוד הראשי של האתר זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק סנונית את החומר והתכנים הכלולים באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהא רשאית למחוק אותם בלא לשמור כל גיבוי מהם ובלא לתת הודעה נוספת על כך. סנונית שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש של האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי תנאי השימוש של האתר ייעשה על ידי עדכונם באתר, והשינוי יחייב אותך ממועד עדכונם באתר ואילך. המשך שימוש על ידך באתר מהווה הסכמתך לתנאי השימוש, כפי שעודכנו. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש המעודכנים באתר, הינך מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו ו/או בשירותיו כל שימוש.
 9. שונות
  על היחסים ביננו לבינכם בכלל ועל תנאי שימוש אלה בפרט יחול הדין הישראלי בלבד. אך ורק לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל סכסוך, מחלוקת או עניין בקשר למערכות שלנו ו/או בכל הנוגע לתנאי השימוש ו/או הנובע מהם.
  שום החלטה שלנו לאכוף או להימנע מאכיפה או שיהוי במימוש זכות כלשהי הנובעת מתנאי השימוש הנ"ל או מכל דין לא תפורש כוויתור על הזכות או תשליך על מקרים אחרים ולא תהווה השתק ו/או מניעות מאיתנו לעמוד על ו/או לאכוף כל זכות מזכויותינו מכוח הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מכוח כל דין.
  במידה שייקבע על ידי סמכות שיפוט מורשית כלשהי, כי תניה ו/או סעיף כלשהו בהסכם זה, או כל חלק מהם, בטל או שאינם ברי אכיפה, תתבקש הרשות השיפוטית לפרש תניה זו ו/או סעיף זה באופן שיאפשר את קיומם בהתאם לאומד דעתם של הצדדים, כעולה מתנאי הסכם זה ו/או להחליף את הסעיף הבטל או שאינו בר אכיפה בהוראה אחרת שעולה בקנה אחד עם אומד דעת הצדדים. שאר תנאי ההסכם יישארו בתוקפם וללא שינוי.
  היה שבית משפט מוסמך יפסוק שהוראה מתנאי שימוש אלה, אינה תקפה או אינה אכיפה מכל סיבה שהיא, אזי אותו תנאי או הוראה ימחקו ויוחלפו על ידי תנאי או הוראה אחרים, הקרובים להם בתכליתם ומהותם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתר התנאים והוראות תנאי השימוש, ימשיכו לחול ללא אף שינוי.   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | הפעלות ממוחשבות
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © (ראה תנאי שימוש | מדיניות פרטיות | הצהרת נגישות)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך