משנה תורה לרמב"ם -> ספר נזקים -> הלכות רוצח ושמירת נפש

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג

הלכות רוצח ושמירת נפש פרק ט

א  הרוג שנמצא נופל בארץ, ולא נודע מי הכהו--מניחין אותו במקומו, ויוצאין חמישה זקנים מבית דין הגדול שבירושלים, שנאמר "ויצאו זקניך, ושופטיך" (דברים כא,ב); ומודדין ממנו אל הערים שסביבות החלל.  אפילו נמצא בצד עיר זו, שהדבר ידוע בוודאי שהיא הקרובה--מצוה למדוד.

ב  אחר שמודדין, ונודעה העיר הקרובה--קוברין את הנהרג במקומו, וחוזרין זקני ירושלים למקומן.  ובית דין של אותה העיר מביאין עגלת בקר משל אנשי אותה העיר; ומורידין אותה אל נחל שהוא שוטף בחוזקה, וזה הוא "איתן" (דברים כא,ד) האמור בתורה.

ג  ועורפין אותה שם בקופיס מאחוריה.  ובית דין של אותה העיר, עם כל זקני העיר אפילו הם מאה--הכול רוחצין את ידיהן שם, במקום עריפתה של עגלה.

ד  ואומרים שם בתוך הנחל בלשון הקודש, "ידינו, לא שפכו את הדם הזה, ועינינו, לא ראו" (דברים כא,ז):  כלומר שלא בא לידינו הנהרג הזה, ופטרנוהו בלא מזונות; ולא ראינוהו, והנחנוהו בלא לוייה.  והכוהנים אומרים בלשון הקודש, "כפר לעמך ישראל אשר פדית, ה', ואל תיתן דם נקי, בקרב עמך ישראל" (דברים כא,ח); והולכין להן.  והקדוש ברוך הוא מכפר על הדם, שנאמר "וניכפר להם, הדם" (שם).

ה  [ד] כשמודדין מן החלל, מדקדקין במידה, ואין מקדדין בה.  ואין מודדין אלא לעיר שיש בה בית דין של עשרים ושלושה; ואין מודדין לירושלים, שאין ירושלים מביאה עגלה ערופה, לפי שלא נתחלקה לשבטים, ונאמר "באדמה אשר ה' אלוהיך נותן לך לרשתה" (דברים כא,א).

ו  [ה] נמצא קרוב לירושלים, או לעיר שאין בה בית דין--מניחין אותה, ומודדין אל שאר העיירות הסמוכות לו.  נמצא סמוך לספר, או לעיר שיש בה גויים--אין מודדין כל עיקר, שהרי זה בחזקת שהרגוהו גויים.

ז  [ו] אין העיר הקרובה מביאה, אלא בזמן שמניין העם שבה כמו מניין העיר הרחוקה ממנה; אבל אם היו אלו שברחוקה מרובין על אנשי הקרובה ממנה--הולכין אחר הרוב, והמרובין מביאין העגלה:  [ז] אף על פי שהולכין אחר הרוב מן התורה, והולכין אחר הקרוב--הרוב עודף.

ח  נמצא הנהרג מכוון בין שתי עיירות, ואנשי זו כאנשי זו בשווה--יביאו עגלה אחת בשותפות, ויתנו ויאמרו, אם זו היא הקרובה, הרי היא שלהן ואלו נתנו להם חלקם מתנה, ואם אלו הם הקרובים, הרי היא שלהן ואלו נתנו להן חלקם מתנה:  לפי שאי אפשר לצמצם, ואפילו בידי אדם.

ט  מהיכן מודדין, מחוטמו.  נמצא גופו במקום אחד, וראשו במקום אחר--מוליכין הגוף אצל הראש, וקוברים אותו במקומו.  וכן כל מת מצוה--מוליכין גופו אצל ראשו, ונקבר במקומו.

י  נמצאו מתים רבים זה בצד זה, מודדין מחוטמו של כל אחד ואחד מהן; ואם הייתה עיר אחת קרובה לכולם, מביאה עגלה אחת על כולן.  נמצאו זה על גבי זה, מודדין מן העליון כמות שהן מונחין.

יא  נאמר "כי יימצא חלל" (דברים כא,א)--לא חנוק ולא מפורפר, שאין זה נקרא חלל.  "באדמה" (שם), לא טמון בגל.  "נופל" (שם), לא תלוי באילן.  "בשדה" (שם), לא צף על פני המים.  "לא נודע, מי הכהו" (שם)--הא אם נודע, לא היו עורפין; [יב] אפילו ראה ההורג עד אחד--אפילו עבד, או אישה, או פסול לעדות בעבירה--לא היו עורפין.  לפיכך משרבו הרצחנים בגלוי, בטלה עגלה ערופה.

יב  [יג] עד אחד אומר ראיתי את ההורג, ועד אחד הכחישו ואמר לו לא ראית--היו עורפין.  במה דברים אמורים, בשבאו שניהם כאחת.  אבל אם אמר אחד אני ראיתי את ההורג, הרי זה נאמן כשניים לעניין זה; ואם בא אחר כך עד אחד והכחישו ואמר לו לא ראית--אין משגיחין על דברי האחרון, ואין עורפין.

יג  [יד] באו שניים, אחר שהעיד האחד והכחישוהו ואמרו לו לא ראית--הרי הן כשתי עדייות המכחישות זו את זו, ועורפין.

יד  אישה אומרת ראיתי את ההורג, ואישה אחרת מכחשת אותה ואומרת לה לא ראית--היו עורפין, בין שבאו שתיהן כאחת בין שבאו זו אחר זו.

טו  שניים אומרים ראינו, ואחד אומר להן לא ראיתם--אין עורפין; אחד אומר ראיתי, ושניים אומרים לו לא ראית--היו עורפין.  [טו] במה דברים אמורים, בשהיו שלושתן כשרים או פסולים.  אבל אם אמר עד אחד ראיתי ההורג, ושתי נשים או שני פסולים אומרים לו לא ראית--אין עורפין.

טז  שתי נשים או שני פסולים אומרים ראינו ההורג, ועד אחד מכחישם ואומר לא ראיתם--עורפים:  שאפילו מאה נשים או מאה פסולים, ועד אחד מכחיש כולן--הרי אלו כעד אחד ועד אחד.

יז  שלוש נשים או שלושה פסולים אומרים ראינו ההורג, וארבע נשים או ארבעה פסולים אומרים לא ראיתם--עורפין.  זה הכלל--בפסולין, הלך אחר רוב המניין בכל מקום.   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך