משנה תורה לרמב"ם -> ספר טהרה -> הלכות כלים

הלכות כלים פרק כז

א  שלוש תיבות הן:  תיבה שפתחה מצידה, טמאה מדרס; פתחה מלמעלה, טמאה טמא מת; והבאה במידה, טהורה מכלום.

ב  שלוש עריבות הן:  עריבה משני לוגין ועד תשעת קבין שנסדקה, טמאה מדרס; ושלמה, טמאה טמא מת; והבאה במידה, טהורה מכלום.

ג  שלוש עגלות הן:  העשויה כקתדרה, טמאה מדרס; והעשויה כמיטה, טמאה טמא מת; ושל אבנים, טהורה מכלום.

ד  שלושה תריסין הן:  תריס הכפוף, טמא מדרס; ושמשחקין בו בקומפון, טמא טמא מת; ודיצת הערביים, טהורה מכלום--לפי שהיא עשויה לצורה בלבד, ואינה ממשמשי אדם, וכל כלי שאינו ממשמשי אדם, אינו מקבל טומאה כל עיקר.

ה  שלושה תרבוסין של עור הן:  של ספרים, טמא מדרס; ושאוכלין עליו, טמא טמא מת; וששוטחין עליו את הזיתים, טהור מכלום--לפי שאינו ממשמשי אדם.

ו  שלוש בסיסות הן:  שלפני המיטה ושלפני הסופרים, טמא מדרס; ושל שולחן, טמא טמא מת; ושל מגדל, טהור מכלום--לפי שהוא כמקצת המגדל, וצורתו מוכחת עליו.

ז  [יח] שלוש פנקסות הן:  האפיפירין שמניחין עליו הספרים, טמא מדרס; ושיש בו בית קיבול שעווה, טמא טמא מת; וחלקה, טהורה מכלום--לפי שאין עליו צורת כלי, ואינו ראוי למדרס.

ח  [ז] שלוש מיטות הן:  העשויה לשכיבה, טמאה מדרס; ושל זגגין שנותנין בה כלי זכוכית, טמאה טמא מת; ושל סרגין שמסרגין עליה את הסבכות, טהורה מכלום--לפי שאינה ממשמשי אדם.

ט  [ח] שלוש משפלות הן:  של זבל, טמאה מדרס; של תבן, טמאה טמא מת; והפוחצל של גמלים, טהור מכלום--לפי שהחבלים שלו קשים ביותר ועבים ואינו ראוי לישב עליו, ועיני הסבכה רחבים הרבה ואינו ראוי לקבל תבן וכיוצא בו, ונמצא שאין עליו תורת כלי, אלא חבלים בלבד.

י  [ט] שלושה מפצין הן:  העשוי לישיבה, טמא מדרס; ושל צבעין שמניחין בו את הכלים, טמא טמא מת; ושל גיתות שנותנין עליו ענבים ומחפין בו, טהור מכלום--שאינן ממשמשי אדם.

יא  [י] שלושה חמתות הן ושלושה תורמלין הן:  המקבלין כשיעור, טמאין מדרס; וכמה שיעורן--החמת ארבעת קבין, והתורמל חמשת קבין.  ושאינן מקבלין כשיעור, טמאין טמא מת; ושל עור הדג, טהורות מכלום.

יב  [יא] שלושה עורות הן:  העשוי לשטיח, טמא מדרס; והעשוי לתכריך, טמא טמא מת; ושל רצועות ושל סנדלין, טהור מכלום--לפי שאין עליו צורת כלי.

יג  [יב] שלושה סדינין הן:  העשוי לשכיבה, טמא מדרס; והעשוי לפרוכת, טמא טמא מת; ושל צורות שעושין אותו כדי שיתלמד ממנו הרוקם, טהור מכלום--לפי שאינן ממשמשי אדם.

יד  [יג] שלוש מטפחות הן:  של ידיים, טמאה מדרס; ושל ספרים, טמאה טמא מת; ושל תכריכי המת ושל נבלי בני לוי, טהורה מכלום--לפי שאינן ממשמשי אדם.

טו  [יד] עור העשוי כמו יד שמכניסין בו היד והאצבעות מפני הצינה וכיוצא בהן, והוא הנקרא פרקלים; ושלושה פרקלימין הן:  של צדי חיה ועוף, טמא מדרס--שהרי נשען עליו; ושל חגבים, טמא טמא מת--מפני שנותנין בו את החגבים; ושל קייצין שמקייצין בו הפירות, טהור מכלום--לפי שאינו ממשמשי אדם.

טז  [טו] שלוש סבכות הן:  של ילדה, טמאה מדרס; ושל זקנה, טמאה טמא מת; ושעושין לצחק בה לשותי שיכר, טהורה מכלום--לפי שאינה ממשמשי אדם.

יז  [טז] שלושה סנדלין הן:  של אדם, טמא מדרס; של מתכת ושל בהמה, טמא טמא מת; של שעם ושל צפירה, טהור מכלום.

יח  כללו של דבר:  כל כלי שאינו ראוי למשכב או למרכב, או שהוא ראוי ולא נעשה לכך אלא למלאכה אחרת--הרי הוא טהור מן המדרס.  נעשה למלאכה אחרת ומשמש עימה את הישיבה, כגון הטלית והרדיד--מיטמא במדרס; וכל המיטמא במדרס, מיטמא במת.  ויש שמיטמא במת ואינו מיטמא במדרס, כמו שביארנו.  וכל המיטמא במת--מיטמא בשאר אבות הטומאות, בין אבות של תורה בין של דבריהם; ומיטמא במשקין.

יט  [יז] שלוש קופות הן:  מהוהה שטליה על הבריאה, הולכין אחר הבריאה; קטנה על הגדולה, הולכין אחר הגדולה.  היו שוות, הולכין אחר הפנימית; כיצד הולכין אחריה--שאם ניקבה במוציא רימון, שתיהן טהורות.   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | הפעלות ממוחשבות
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © (ראה תנאי שימוש | מדיניות פרטיות | הצהרת נגישות)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך