משנה תורה לרמב"ם -> ספר טהרה -> הלכות כלים

הלכות כלים פרק כו

א  כלי עץ הראוי למדרס שקבעו בכותל בתוך הבניין--קבעו ולא בנה על גביו, או שבנה על גביו ולא קבעו--עדיין הוא מיטמא במדרס כשהיה; קבעו במסמרים, ובנה עליו--טהור.

ב  וכן מפץ שנתנו על גבי הקורות--קבעו ולא נתן עליו את המעזיבה, או שנתן עליו את המעזיבה ולא קבעו--עדיין הוא מיטמא במדרס; קבעו, ונתן עליו את המעזיבה--טהור.

ג  [ב] ספסל שניטל אחד מראשיו, ועדיין הוא ראוי למדרס--ניטל השני, טהור; ואם יש בו גובה טפח, מיטמא במדרס.

ד  [ג] כיסא של כלה שניטלו חיפוייו, טהור; ואם לא היו חיפוייו יוצאין, וניטלו--עדיין הוא ראוי למדרס, שכן דרכו להיות מטהו על צידו ויושב עליו.

ה  [ד] כיסא שניטלו חיפוייו, ועדיין הוא ראוי לישיבה--מיטמא; ניטלו שניים מחיפוייו זה בצד זה, טהור.  [ה] שידה שניטל העליון שלה--טמאה, מפני התחתון שהוא ראוי למדרס; ניטל התחתון--טמאה, מפני העליון.  ניטל העליון, והתחתון--הרי הדפין טהורין.

ו  תיבה שנפחתה מצידה--מיטמאה במדרס כשאר טומאות, מפני שהיא ראויה אף לישיבה והכול יושבין עליה.  נפחתה מלמעלן--טהורה מן המדרס, שהרי אינה ראויה לישיבה; ומיטמאה בשאר טומאות, שעדיין היא מקבלת.

ז  נפחתה מלמטן--טהורה מכל טומאה, אף על פי שאפשר לישב עליה ככיסא, מפני שעיקר מעשיה לקבלה, וכבר בטל העיקר; והמגורות שבה מיטמאות, ואינן חיבור לה.

ח  וכן משפלת שנפחתה מלקבל רימונים--אף על פי שהיא ראויה למדרס, הרי היא טהורה מכלום:  מפני שעיקר מעשיה לקבלה; והואיל ובטל העיקר, בטלה הטפילה.

ט  [ז] עריבה של עץ שמגבלין בה הבניין את הגביסין--אף על פי שמקבלת שאר טומאות, אינה מיטמאה במדרס.  עריבה של עץ שלשין בה הבצק, שהיא מחזקת משני לוגין ועד תשעת קבין, שנסדקה עד שאינו יכול לרחוץ בה רגלו אחת, מפני הסדק--הרי זו מיטמאה במדרס:  שסתמה שהוא כופה אותה ויושב עליה, לפי גודלה וסדק שלה.

י  הניחה בגשמים עד שנתפחה, ונסתם הסדק--אינה מיטמאה במדרס, שהרי היא ראויה ללוש בה, ותחילת מעשיה ללוש בה; ומקבלת שאר טומאות.  חזר והניחה בקדים, ונפתח הסדק--חזרה לקבל טומאת מדרס, וטהורה משאר טומאות.

יא  [ח] עריבה גדולה שהיא מחזקת יתר על תשעת קבין, שנפחתה מלקבל רימונים, והכינה לישיבה--הרי זו טהורה, אף מטומאת מדרס עד שיקציע:  שאין המחשבה מועלת בעריבה גדולה שנפחתה, עד שייעשה בה מעשה.  עשיה איבוס לבהמה--אף על פי שקבעה בכותל, טמאה בכל הטומאות.

יב  [ט] מיטה שניטלו ארוכות שלה אחר שנטמאת, ועשה לה חדשות, ולא שינה את הנקבים, ונשתברו החדשות--עדיין היא בטומאתה; נשתברו הישנות--טהורה, שהכול הולך אחר הישנות.

יג  [י] מיטה שהייתה טמאה מדרס, וניטלה קצרה ושתי כרעיים--עדיין היא בטומאתה, שעדיין צורת המיטה עומדת; ניטלה ארוכה ושתי כרעיים, טהורה.  [יא] קצץ שתי לשונות של מיטה באלכסון, או שקצץ שתי כרעיים טפח על טפח באלכסון, או שמיעטן פחות מטפח--הרי זו נשברה וטהורה.

יד  נשברה ארוכה, ותיקנה--עדיין היא אב טומאה כשהייתה; נשברה הארוכה השנייה, ותיקנה--טהורה מן המדרס, אבל טמאה מגע מדרס.  לא הספיק לתקן את הראשונה, עד שנשברה השנייה--טהורה.

טו  [יב] מיטה שהייתה טמאה מדרס, או בשאר טומאות, ונגנב חצייה או אבד, או שחלקוה אחין או שותפין--הרי זו טהורה, שהרי זו ככלי שנשבר.  החזירוה, מקבלת טומאה מכאן ולהבא:  הרי זה דומה למי שעשה כלי אחד, משברי כלי שנטמא--שהוא טהור, ומקבל טומאה להבא.

טז  [יג] מיטה שנתפרקו אבריה--אם נשארה ארוכה ושתי כרעיים, או קצרה ושתי כרעיים--הרי אלו מיטמאין, מפני שראויין לסומכן לכותל ולישן עליהן.  [יד] ומיטה שנטמאת כולה--אם הטבילה אברים אברים, טהורה.  [טו] המפרק את המיטה להטבילה--הנוגע בחבלים שלה, טהור.   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | הפעלות ממוחשבות
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © (ראה תנאי שימוש | מדיניות פרטיות | הצהרת נגישות)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך