משנה תורה לרמב"ם -> ספר טהרה -> הלכות כלים

הלכות כלים פרק יז

א  כל ידות הכלים, הרי הן ככלים.  ואם נטמא הכלי, נטמאת ידו הצריך לה בתשמישו; ושאין צריך לה, טהור כמו שיתבאר.  לפיכך האבן היוצאת מן התנור טפח, ומן הכירה שלוש אצבעות--חיבור; ואם נטמא התנור והכירה, נטמאו האבנים האלו.  ואוכלין ומשקין הנוגעין באבנים אלו, נטמאו; ואם נגעו בחוץ לטפח של תנור, או חוץ לשלוש אצבעות של כירה--טהורין.  [ב] הכופח--עשהו לאפייה, שיעורו כתנור; עשהו לבישול, שיעורו ככירה.

ב  [ג] מוסף התנור של בעלי בתים, טהור; ושל נחתומין--טמא בטומאת התנור, מפני שהוא סומך עליו את השפוד.  כיוצא בו, מוסף יורה של שולקי זיתים, טמא; ושל צבעים, טהור.

ג  [ד] עטרת הכירה טהורה.  וטירת התנור, והוא המקום הבנוי בצידו שמניחין בו את הפת בעת רדייתה--בזמן שהיא גבוהה ארבעה טפחים, טמאה בטומאת התנור; פחותה מכאן--טהורה, לפי שאינה חיבור לו.  ואם חיברה לתנור, אפילו על שלוש אבנים--טמאה.

ד  [ה] בית הפך ובית התבלין ובית הנר שבכירה--אם נטמאת הכירה במגע, נטמאו כולן; ואם נטמאת באוויר, לא נטמאו, לפי שאינן חיבור לה אלא מדברי סופרים, ולפיכך עשו להן היכר זה כדי שלא ישרפו על מגען תרומה וקודשים.  וכן כל שאנו אומרין בעניין זה שהוא מיטמא במגע, ואינו מיטמא באוויר--אינו חיבור אלא מדברי סופרים, ועשו לו היכר זה כדי שלא ישרפו עליו קודשים אלא תולין.

ה  [ו] חצר הכירה--בזמן שהיא גבוהה שלוש אצבעות, הרי זו חיבור; ואם נטמאת הכירה או החצר שלה, בין באוויר בין במגע--נטמאת השנייה.  הייתה החצר פחותה מכאן, ונטמאת אחת מהן במגע--נטמאת השנייה; אבל אם נטמאת אחת מהן מאווירה בלבד--אין חברתה טמאה, לפי שאינה חיבור לה אלא מדברי סופרים.

ו  הייתה חצר הכירה מופרשת מן הכירה--בזמן שהיא גבוהה שלוש אצבעות--הרי זו חיבור לה, בין לטומאת מגע בין לטומאת אוויר.  הייתה פחותה מכאן, או שהייתה חצר חלקה ואין לה שפה--אינה חיבור לה; ואם נטמאת הכירה, בין מאווירה בין במגע--החצר טהורה; וכן אם נטמאת החצר, הכירה טהורה.

ז  פטפוטי כירה, שלושה:  היה גובה כל אחד מהן שלוש אצבעות או פחות--אם נטמאת הכירה בין במגע בין באוויר, נטמאו שלושתן.  וכן אם היו ארבעה.  ניטל אחד מהן--אם נטמאת הכירה במגע, נטמאו שני הפטפוטין שנשארו; ואם נטמאת באוויר, לא נטמאו עימה.  עשה לה שני פטפוטין זה כנגד זה--אם נטמאת הכירה במגע, נטמאו; ואם נטמאת באוויר, לא נטמאו.

ח  היו הפטפוטין גבוהין משלוש אצבעות--משלוש ולמטה מיטמאין עם הכירה, בין שנטמאת במגע בין שנטמאת באוויר.  ומשלוש ולמעלה מיטמאין עם הכירה, אם נטמאת הכירה במגע; אבל אם נטמאת מאווירה בלבד, אין מיטמאין עימה.

ט  היו הפטפוטין משוכין מן השפה בתוך שלוש אצבעות--מיטמאין עימה, בין שנטמאת במגע בין שנטמאת באוויר.  היו חוץ לשלוש אצבעות--מיטמאין עימה, אם נטמאת במגע; ואם נטמאת באוויר בלבד, אין מיטמאין עימה.  ואין מדקדקין בכל השיעורין האלו, שכולן מדברי סופרים הן.   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | הפעלות ממוחשבות
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © (ראה תנאי שימוש | מדיניות פרטיות | הצהרת נגישות)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך