משנה תורה לרמב"ם -> ספר טהרה -> הלכות שאר אבות הטמאות

הלכות שאר אבות הטומאות פרק יט

א  שני שבילין אחד טמא ואחד טהור, הלך באחד מהן ואין ידוע באיזה הלך, ועשה טהרות, ונאכלו, והזה שלישי ושביעי וטבל וטהר, והלך בשני ועשה טהרות--הרי אלו טהורות; ואם קיימות הראשונות--אלו ואלו תלויות, שבוודאי שאחד מן הטהרות טמא.  ואם לא טהר בינתיים, הראשונות תלויות; והשנייות יישרפו--שהרי הן טמאות בוודאי, שזה טמא הוא מפני שהלך בשני שבילין.

ב  וכן הצפרדע והשרץ ברשות הרבים, ואין צורתן ניכרת ואין ידוע איזה הוא השרץ, ונגע באחד מהן ועשה טהרות ונאכלו, וטבל ונגע בשני ועשה טהרות--הרי אלו טהורות; ואם קיימות הראשונות, אלו ואלו תלויות.  ואם לא טבל בינתיים--הראשונות תלויות, והשנייות יישרפו.

ג  [ב] שני שבילין אחד טמא ואחד טהור, הלך באחד מהן ועשה טהרות, ובא חברו, והלך בשני ועשה טהרות--אם באו ונשאלו זה אחר זה--מורין לכל אחד מהן בפני עצמו, שהוא טהור; באו שניהן כאחת, או שבא האחד ושאל עליו ועל חברו ואמר שניים היינו ובשני השבילין הלכנו ושתי טהרות עשינו--הרי שניהן טמאין, וטהרות שעשו נשרפות.

ד  וכן אם נטמאו בטומאה קלה.  כיצד:  שני כיכרים אחד טמא ואחד טהור, אכל את אחד מהן ועשה טהרות, ובא חברו, ואכל את השני ועשה טהרות--אם נשאלו זה אחר זה, שניהן טהורין:  מפני שהן ספק דברי סופרים, שהוא מכלל הספקות שטיהרו חכמים כמו שביארנו.

ה  נשאלו שניהן כאחת, או ששאל עליו ועל חברו--שניהן טמאין מספק, וטהרותיהם נשרפות:  שוודאי אחת מן הטהרות טמאה.  ואפילו כיכר אחת טמאה שנתערבה במאה כיכרות טהורות--הרי כולן טמאין, ויישרפו.

ו  [ג] כיכר טמא שנתערב בתשעה כיכרות טהורין, ובאו חמישה בני אדם ואכלו חמישה כיכרות מהן, ובאו חמישה בני אדם אחרונים ואכלו החמישה הנשארות--הרי הראשונים טמאין, שאין להן אנשים אחרים שיתלו בהן; והחמישה אנשים האחרונים טהורין, מפני שהן תולין בראשונים.

ז  [ד] שני שבילין אחד טמא ואחד טהור, והלכו בהן שני אנשים איש אחד טהור ואיש אחד טמא, אפילו היה האחד תלוי--הרי זה הטהור תולה בתלוי; ואומרין זה הטהור, הלך בשביל הטהור והרי הוא בטהרתו, וזה התלוי, הלך בשביל הטמא--ואף על פי שנשאלו שניהן כאחד.   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך