משנה תורה לרמב"ם -> ספר עבודה -> הלכות עבודת יום הכיפורים

פרק א ב ג ד ה

הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ב

א  כל מעשה התמידין והמוספין של יום זה--עושה אותן כוהן גדול, והוא לבוש בבגדי זהב; ועבודות המיוחדות ליום זה, בבגדי לבן.  ועבודה המיוחדת ליום זה--הוא מעשה הפר של כוהן גדול, ושני השעירים שאחד מהן שעיר המשתלח, והקטרת הקטורת בקודש הקודשים:  כל אלו, בבגדי לבן הם נעשים.

ב  כל עת שישנה הבגדים, ויפשוט בגדים וילבוש בגדים אחרים--טעון טבילה, שנאמר "ופשט את בגדי הבד . . . ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו" (ויקרא טז,כג-כד); וחמש טבילות ועשרה קידושין, טובל כוהן גדול ומקדש בו ביום.

ג  כיצד:  בתחילה פושט בגדי חול שעליו, וטובל; ועולה, ומסתפג, ולובש בגדי זהב, ומקדש ידיו ורגליו.  ושוחט את התמיד, ומקטיר קטורת של שחר של כל יום, ומטיב הנרות; ומקטיר אברי התמיד עם החביתין והנסכים, ומקריב הפר ושבעה כבשים של מוסף היום.

ד  ואחר כך מקדש ידיו ורגליו, ופושט בגדי הזהב, וטובל; ועולה, ומסתפג, ולובש בגדי לבן, ומקדש ידיו ורגליו.  ועובד עבודת היום כולה--הווידויין, עם ההגרלה, וזריקת הדמים בפנים, והקטרת הקטורת בקודש הקודשים; ומוסר השעיר למשלח אותו לעזאזל, ומוציא אימורי הפר והשעיר הנשרפין, ומוסר שארן לשריפה.

ה  ואחר כך מקדש ידיו ורגליו, ופושט בגדי לבן, וטובל; ועולה, ומסתפג, ולובש בגדי זהב, ומקדש ידיו ורגליו.  ומקריב שעיר החטאת של מוסף היום, ואילו ואיל העם, והם עולות; ומקטיר אימורי פר ושעיר הנשרפין, ומקריב תמיד של בין הערביים.  ואחר כך מקדש ידיו ורגליו, ופושט בגדי זהב, וטובל; ועולה, ומסתפג, ולובש בגדי לבן, ומקדש ידיו ורגליו.  ונכנס לקודש הקודשים, ומוציא משם את הכף ואת המחתה.

ו  ואחר כך מקדש ידיו ורגליו, ופושט בגדי לבן, וטובל; ועולה, ומסתפג, ולובש בגדי זהב, ומקדש ידיו ורגליו.  ומקטיר קטורת של בין הערביים של כל יום, ומטיב את הנרות בין הערביים.  ומקדש ידיו ורגליו, ופושט בגדי זהב, ולובש בגדי חול, ויוצא.

ז  [ג] כל הטבילות האלו והקידושין--כולן במקדש, שנאמר "ורחץ את בשרו במים במקום קדוש" (ויקרא טז,כד):  חוץ מטבילה ראשונה שהוא רשאי לטבול אותה בחול, שאינה אלא להוסיף כוונתו--שאם יזכור טומאה ישנה שבידו, יפרוש ממנה בטבילה זו לשמה.  וכל כוהן שלא טבל, בין בגדים לבגדים, או שלא קידש, בין בגד לבגד, ובין עבודה לעבודה, ועבד--עבודתו כשרה.

ח  [ד] היה כוהן גדול זקן או חולה, מלבנין עששייות של ברזל באש מבערב, ולמחר מטילין אותן למים, כדי להפיג צינתן--שאין שבות במקדש; או מערבין מים חמין במי המקוה, עד שתפוג צינתן.

ט  [ה] בכל יום, כוהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הכיור כשאר הכוהנים; והיום, מקדש מקיתון של זהב--משום כבודו.  בכל יום, הכוהנים עולים במזרחו של כבש ויורדין במערבו; והיום, עולים באמצע ויורדין באמצע לפני כוהן גדול--כדי להדרו.

י  בכל יום, מי שזכה במחתה, חותה במחתה של כסף, ומערה האש למחתה של זהב; והיום, חותה כוהן גדול במחתה של זהב, ובה נכנס להיכל--שלא לייגעו בתוספת עבודה.  וכן מחתה של כל יום, מחזקת ארבעת קבין; ושל יום, שלושת קבין.  ובכל יום, הייתה כבדה; והיום, קלה.  ובכל יום, ידה קצרה; והיום, ארוכה--כדי להקל על כוהן גדול, שלא ייגע.

יא  בכל יום, היו על המזבח שלוש מערכות של אש; והיום, היו שם ארבע--מוסיפין מערכה, כדי להדר המזבח ולעטרו.

יב  [ו] זה שנאמר בתורה "וכיפר בעדו ובעד ביתו, ובעד כל קהל ישראל" (ויקרא טז,יז)--מפי השמועה למדו, שזה וידוי דברים.  נמצאת למד שהוא מתוודה ביום זה, שלושה וידויין:  אחד על ידי עצמו תחילה, וידוי שני על ידי עצמו עם שאר הכוהנים--ושניהם על פר החטאת אשר לו; והווידוי השלישי על ידי כל ישראל, על שעיר המשתלח.  ומזכיר את השם בכל וידוי מהן, שלושה פעמים.

יג  כיצד הוא אומר:  אנא ה'--חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך; אנא ה'--כפר נא לחטאים ולעוונות ולפשעים, שחטאתי ושעוויתי ושפשעתי . . .:  שנאמר "כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם:  מכול, חטאותיכם, לפני ה', תטהרו" (ויקרא טז,ל).  הרי שלושה פעמים, הזכיר את השם; וכן בכל וידוי מהן.

יד  וכשהוא נותן את הגורל על שעיר החטאת, אומר לה' חטאת; נמצא מזכיר את השם ביום זה, עשרה פעמים.  ובכולן הוא מזכיר ככתבו, שהוא השם המפורש.  בראשונה, היה מגביה את קולו בשם; כיון שרבו פרוצין, חזרו לאומרו בקול נמוך, ומבליעו בנעימות, עד שלא יכירו בו אפילו חבריו הכוהנים.

טו  [ז] כל הכוהנים והעם העומדין בעזרה, כשהן שומעין את השם המפורש יוצא מפי כוהן גדול בקדושה ובטהרה, כורעין ומשתחווין, ונופלין על פניהם ואומרין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד--שנאמר "כי שם ה', אקרא:  הבו גודל, לאלוהינו" (דברים לב,ג).

טז  ובשלושת הווידויין, היה מתכוון לגמור את השם כנגד המברכין, ואומר להן, תטהרו; וכל היום, כשר לווידוי יום הכיפורים ולווידוי הפרים הנשרפים.   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | הפעלות ממוחשבות
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © (ראה תנאי שימוש | מדיניות פרטיות | הצהרת נגישות)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך