משנה תורה לרמב"ם -> ספר עבודה -> הלכות בית הבחירה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח

הלכות בית הבחירה פרק ח

א  שמירת המקדש מצות עשה--ואף על פי שאין שם פחד מאויב, ולא מליסטים:  שאין שמירתו אלא כבוד לו; אינו דומה פלטורין שיש עליו שומרין, לפלטורין שאין עליו שומרין.  [ב] ושמירה זו, מצותה כל הלילה; והשומרין הם הכוהנים והלויים--שנאמר "אתה ובניך איתך, לפני אוהל העדות" (במדבר יח,ב), כלומר אתם תהיו שומרין לו.  והרי נאמר "ושמרו את משמרת אוהל מועד" (במדבר יח,ד), ונאמר "והחונים קדמה לפני אוהל מועד מזרחה משה ואהרון ובניו, שומרי משמרת המקדש" (ראה במדבר ג,לח).

ב  [ג] ואם ביטלו שמירה זו--עברו בלא תעשה, שנאמר "ושמרתם, את משמרת הקודש" (במדבר יח,ה):  ולשון שמירה, אזהרה היא; הא למדת ששמירתו מצות עשה, וביטול שמירתו בלא תעשה.

ג  [ד] מצות שמירתו שיהיו הכוהנים שומרים מבפנים, והלויים מבחוץ; וארבע ועשרים עדה שומרין אותו בכל לילה תמיד, בארבעה ועשרים מקום--הכוהנים בשלושה מקומות, והלויים באחד ועשרים מקום.

ד  [ה] והיכן היו שומרים--כוהנים היו שומרים בבית אבטינס, ובבית הניצוץ, ובבית המוקד:  בית אבטינס ובית הניצוץ, היו עלייות בנויות בצד שערי העזרה; והרובין היו שומרים שם.  בית המוקד, בארץ; וזקני בית אב של אותו היום היו ישנים שם, ומפתחות העזרה בידם.

ה  [ו] לא היו הכוהנים השומרים ישנים בבגדי כהונה, אלא מקפלין אותן ומניחין אותן כנגד ראשיהן; ולובשין בגדי עצמן, וישנים על הארץ, כדרך כל שומרי חצרות המלכים, לא שיישנו על המיטות.  [ז] אירע קרי לאחד מהן--הולך במסיבה שתחת הקרקע, שהמחילות הפתוחות להר הבית לא נתקדשו; וטובל וחוזר ויושב אצל אחיו הכוהנים עד שפותחין השערים בבוקר, יוצא והולך לו.

ו  [ח] והיכן היו הלויים שומרים--על חמישה שערי הר הבית, ועל ארבע פינותיו מתוכו, ועל ארבע פינות העזרה מבחוץ, שאסור לישב בעזרה; ועל חמישה שערי העזרה חוץ לעזרה, שהרי הכוהנים שומרים על שער המוקד ועל שער הניצוץ:  הרי שמונה עשר מקום.  [ט] ועוד שומרים בלשכת הקרבן, ובלשכת הפרוכת, ואחורי בית הכפורת.

ז  [י] ומעמידין ממונה אחד על כל המשמרות השומרים, ואיש הר הבית היה נקרא; והיה מחזר על כל משמר ומשמר כל הלילה, ואבוקות דולקות לפניו.  וכל משמר שאינו עומד ואומר לו איש הר הבית, שלום עליך--ניכר שהוא ישן, חובטו במקלו; ורשות היה לו לשרוף את כסותו, עד שהיו אומרין בירושלים מה קול בעזרה, קול בן לוי לוקה ובגדיו נשרפין, שישן לו על משמרו.

ח  [יא] בשחר קודם שיעלה עמוד השחר, סמוך לו--יבוא הממונה של מקדש, וידפוק על הכוהנים שבבית המוקד; והן פותחין לו.  נטל את המפתח, ופתח את השער הקטן שבין בית המוקד ובין העזרה, ונכנס מבית המוקד לעזרה, ונכנסו אחריו הכוהנים.  ושתי אבוקות של אור בידם, ונחלקו לשתי כיתות--כת הולכת למזרח, וכת הולכת למערב; והיו בודקין והולכין את כל העזרה, עד שיגיעו שתי הכיתות למקום בית עושי חביתין.  הגיעו--אלו ואלו אומרין שלום, הכול שלום; והעמידו עושי חביתין לעשות חביתין.

ט  [יב] כסדר הזה עושין בכל לילה, חוץ מלילי שבת--שאין בידם אור, אלא בודקין בנרות הדלוקין שם מערב שבת.   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | הפעלות ממוחשבות
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © (ראה תנאי שימוש | מדיניות פרטיות | הצהרת נגישות)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך