אל סנונית מאגר ספרות הקודש
םיאיבנ - ך"נתה רגאמ
הרוסמ ביתכ
עושוהי
םיטפוש
א לאומש
ב לאומש
א םיכלמ
ב םיכלמ
והיעשי
והימרי
לאקזחי
רשע ירת
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)