אל סנונית מאגר ספרות הקודש
ישאר טירפת - ך"נתה רגאמ
אלמ ביתכ סלוקנוא ביתכ
ך"נתה רגאמב שפח
רגאמה לע עדימ

הרות

םיאיבנ
םיבותכ

תובושתו תולאש
? ןקתל המ ? רפשל המ ? םכתעד המ :ונל ובתיכ
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)