תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ה

דף כה, ב פרק ה הלכה ה גמרא  ריחמתיה בכל לבי.  ורחמתיה בכל ממוני.  ובכל נפשי לא הוות בדיקה לי.  וכדון דמטת לי בכל נפשי ואתת ענתה דקרית שמע ולא אפלגית עליה בגין כן אנא קרי שמע וגחך.  נחמיה עמסוני ששימש את רבי עקיבה עשרים ושתים שנה הוא היה אומר אתים גמין ריבויין.  אכין ורכין מיעוטין.  אמר ליה מהו דין דכתיב (דברים ו) את יי אלהיך תירא וגו'.  אמר ליה אותו ואת תורתו:

דף כה, ב פרק ה הלכה ו משנה  אמר רבי יהושע מי יגלה עפר מעיניך רבן יוחנן בן זכאי שהיית דורש כל ימיך שלא עבד איוב את המקום אלא מיראה שנאמר (איוב א) איש תם וישר וירא אלהים וסר מרע והרי יהושע תלמיד תלמידך לימד שמאהבה עשה:

דף כה, ב פרק ה הלכה ו גמרא  אימתי היה איוב רבי שמעון בן לקיש בשם בר קפרא בימי אברהם אבינו היה הדא היא דכתיב (איוב א) איש היה בארץ עוץ איוב שמו.  וכתיב (בראשית כב) את עוץ בכורו.  רבי אבא אמר בימי אבינו יעקב היה ודינה היתה אשתו הדא הוא דכתיב (איוב א) כדבר אחת הנבלות תדברי.  וכתיב (בראשית לד) כי נבלה עשה בישראל.  רבי לוי אמר בימי השבטים היה.  הדא הוא דכתיב (איוב טו) אשר חכמים יגידו ולא כחדו מאבותם.  רבי יוסי בן חלפתא אמר בירידתן למצרים היה ובעלייתן מת.  משל לרועה שבא זאב ונזדווג לצאנו מה עשה העמיד תייש אחד לנגדו.  הדא הוא דכתיב (איוב טו) יסגירנו אל עויל ועל ידי רשעים ירטני.  תני ר' ישמעאל איוב מעבדי פרעה היה ומגדולי פמילייא שלו היה הדא הוא דכתיב (שמות ט) הירא את דבר י"י וגו'.  וכתיב ביה (איוב א) איש תם וישר וירא אלהים וסר מרע.  רבי יוסי בר יהודה אומר בימי שפוט השופטים היה.  הדא הוא דכתיב (איוב כז) הן אתם כולכם חזיתם ולמה זה הבל תהבלו.  חזיתם מעשה דורי.  שהיו נוטלין מעשר בגרנות (הושע ט) אהבת אתנן על כל גרנות דגן.  רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן בימי מלכות שבא היה שנאמר (איוב א) ותפל שבא ותקחם.  רבי נתן אמר בימי כשדים היה שנאמר (איוב א) כשדים שמו שלשה ראשים.  רבי יהושע בן קרחה אמר בימי אחשורוש היה שנאמר (אסתר ב) יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה.  וכתיב (איוב מב) ולא נמצא נשים יבות כנבות איוב.  רבי יהושע בן לוי אמר מעולי גולה היה.  רבי יוחנן אמר מעולי גולה היה וישראל היה.  לפום כן רבי יוחנן למד ממנו הילכות אבל.  (איוב א) ויקם איוב ויקרע את מעילו.  רבי יהודה בן פזי בשם ר' יוחנן מיכן שאבל צריך לקרוע מעומד.  תני ר' חייה היה לי בעולמי גוי אחד צדיק ונתתי לו שכרו ופטרתיו מעולמי.  רבי שמעון בן לקיש אמר איוב לא היה ולא עתיד להיות.  מחלפה שיטתיה דר' שמעון בן לקיש.  תמן אמר רבי שמעון בן לקיש בשם בר קפרא בימי אברהם אבינו היה והכא הוא אמר הכין אלא הוא היה וייסורין לא היו.  ולמה נכתבו עליו אלא לומר שאילולי באו עליו היה יכול לעמוד בהן.  דרש רבי עקיבה (איוב לב) ויחר אף אליהוא בן ברכאל הבוזי משפחת רם אליהוא זה בלעם בן ברכאל שבא לקלל את ישראל ובירכן (דברים כב) ולא אבה י"י אלהיך לשמוע אל בלעם הבוזי שהיתה נבואתו בזויה (במדבר כד) נופל וגלוי עינים ממשפחת רם (במדבר כג) מן ארם ינחני בלק אמר לו ר' אלעזר בן עזריה אין הוא הוא כבר כסה עליו המקום ואין לית הוא עתיד להתוכח עמך אלא אליהוא זה יצחק בן ברכאל בן שבירכו האל שנאמר (בראשית כד) ויברכהו י"י.  הבוזי

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך