אל סנונית מאגר ספרות הקודש
א"ל קרפ ילשמ


הרוסמ ביתכ
ל ילשמ
          .ומיא ותרסיי~רשא ,אשמ  --ךלמ לאומל ,ירבד   א,אל ילשמ
            .יירדנ~רב ,המו  ;ינטב~רב~המו ,ירב~המ   ב,אל ילשמ
         .ןיכלמ תוחמל ,ךיכרדו  ;ךליח םישנל ןתית~לא   ג,אל ילשמ
  .רכיש יא ,םינזורלו  ;ןיי~ותש םיכלמל לא--לאומל ,םיכלמל לא   ד,אל ילשמ
       .ינע~ינב~לכ ןיד ,הנשיו  ;קקוחמ חכשיו ,התשי~ןפ   ה,אל ילשמ
              .שפנ ירמל ,ןייו  ;דבואל רכיש~ונת   ו,אל ילשמ
          .דוע~רוכזי אל ,ולמעו  ;ושיר חכשיו ,התשי   ז,אל ילשמ

            .ףולח ינב~לכ ,ןיד~לא  ;םליאל ךיפ~חתפ   ח,אל ילשמ
            .ןויבאו ינע ,ןידו  ;קדצ~טופש ךיפ~חתפ   ט,אל ילשמ

           .הרכמ םינינפמ קוחרו  ;אצמי ימ ,ליח~תשא   י,אל ילשמ
              .רסחי אל ,ללשו  ;הלעב בל ,הב חטב   אי,אל ילשמ
            .הייח ימי ,לוכ  --ער~אלו בוט והתלמג   בי,אל ילשמ
            .היפכ ץפחב ,שעתו  ;םיתשפו רמצ ,השרד   גי,אל ילשמ
          .המחל איבת ,קחרממ  ;רחוס תויינואכ ,התייה   די,אל ילשמ
     .היתורענל ,קוחו  ;התיבל ףרט ןתיתו--הליל דועב ,םקתו   וט,אל ילשמ
          .םרכ העטנ ,היפכ ירפמ  ;והחקיתו ,הדש הממז   זט,אל ילשמ
            .היתועורז ,ץמאתו  ;הינתומ זועב הרגח   זי,אל ילשמ
           .הרנ הלילב הבכי~אל  ;הרחס בוט~יכ ,המעט   חי,אל ילשמ
           .ךלפ וכמת ,היפכו  ;רושיכב החליש ,הידי   טי,אל ילשמ
           .ןויבאל החליש ,הידיו  ;ינעל השרפ ,הפכ   כ,אל ילשמ
        .םינש שובל ,התיב~לכ יכ  :גלשמ התיבל ארית~אל   אכ,אל ילשמ
             .השובל ןמגראו שש  ;הל~התשע םידברמ   בכ,אל ילשמ
           .ץרא~ינקז~םע ,ותבשב  ;הלעב םירעשב עדונ   גכ,אל ילשמ
          .ינענכל הנתנ ,רוגחו  ;רוכמתו ,התשע ןידס   דכ,אל ילשמ
            .ןורחא םויל ,קחשתו  ;השובל רדהו~זוע   הכ,אל ילשמ
           .הנושל~לע ,דסח תרותו  ;המכחב החתפ ,היפ   וכ,אל ילשמ
         .לכאת אל ,תולצע םחלו  ;התיב תוכילה ,הייפוצ   זכ,אל ילשמ
             .הללהיו ,הלעב  ;הורשאיו ,הינב ומק   חכ,אל ילשמ
          .הנלוכ~לע תילע ,תאו  ;ליח ושע ,תונב תובר   טכ,אל ילשמ
      .ללהתת איה ,הוהי~תארי השיא  :יפויה לבהו ,ןחה רקש   ל,אל ילשמ
       {ש} .הישעמ םירעשב הוללהיו  ;הידי ירפמ ,הל~ונת   אל,אל ילשמ
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)