אל סנונית מאגר ספרות הקודש
ו"ס קרפ והיעשי


הרוסמ ביתכ
הס והיעשי
רשא תיב הז יא ;יילגר םודה ץראהו ,יאסיכ םיימשה ,הוהי רמא ,הכ  א,וס והיעשי
                .יתחונמ םוקמ הז יאו ,יל ונבת        
,טיבא הז לאו ;הוהי םואנ ,הלא לכ ויהיו ,התשע ידי ,הלא לכ תאו  ב,וס והיעשי
                .ירבד לע דרחו חור הכנו ינע לא        
,ריזח םד החנמ הלעמ ,בלכ ףרוע השה חבוז ,שיא הכמ רושה טחוש  ג,וס והיעשי
,םהיצוקישבו  ,םהיכרדב ורחב ,המה םג--ןווא ךרבמ הנובל ריכזמ        
                         .הצפח םשפנ        
ןיאו יתארק ןעי--םהל איבא םתורוגמו ,םהילולעתב רחבא ינא םג  ד,וס והיעשי
יתצפח אל רשאבו ,ייניעב ערה ושעיו ;ועמש אלו יתרביד ,הנוע        
                         {ס} .ורחב        

,םכידנמ םכיאנוש םכיחא ורמא ;ורבד לא םידרחה ,הוהי רבד ועמש  ה,וס והיעשי
        .ושובי םהו ,םכתחמשב הארנו--הוהי דבכי ימש ןעמל        
   .ויביואל לומג םלשמ ,הוהי לוק ;לכיהמ לוק ,ריעמ ןואש לוק  ו,וס והיעשי
       .רכז הטילמהו ,הל לבח אובי םרטב ;הדלי ,ליחת םרטב  ז,וס והיעשי
יוג דלוויי םא ,דחא םויב ץרא לחויה--הלאכ האר ימ ,תאזכ עמש ימ  ח,וס והיעשי
           .הינב תא ,ןויצ הדלי םג הלח יכ :תחא םעפ        
רמא--יתרצעו ,דילומה ינא םא ;הוהי רמאי--דילוא אלו ,ריבשא ינאה  ט,וס והיעשי
                        {ס} .ךייהולא        

לכ  ,שושמ התיא ושיש ;היבהוא לכ--הב וליגו ,םילשורי תא וחמש  י,וס והיעשי
                       .הילע םילבאתמה        
זיזמ ,םתגנעתהו וצומת ןעמל ;הימוחנת דושמ ,םתעבשו וקנית ןעמל  אי,וס והיעשי
                         {ס} .הדובכ        

דובכ ףטוש לחנכו םולש רהנכ הילא הטונ יננה ,הוהי רמא הכ יכ  בי,וס והיעשי
      .ועשעושת םייכרב לעו ,ואשנית דצ לע ;םתקניו--םייוג        
  .ומחונת םילשוריבו ,םכמחנא יכונא ןכ--ונמחנת ומיא רשא ,שיאכ  גי,וס והיעשי
תא הוהי די העדונו ;הנחרפת אשדכ ,םכיתומצעו ,םכביל ששו ,םתיארו  די,וס והיעשי
                 {ס} .ויביוא תא םעזו ,וידבע        

,ופא המחב בישהל--ויתובכרמ הפוסכו  ,אובי שאב הוהי הנה יכ  וט,וס והיעשי
                      .שא יבהלב ותרעגו        
    .הוהי יללח ,וברו ;רשב לכ תא וברחבו ,טפשנ הוהי שאב יכ  זט,וס והיעשי
,ריזחה רשב ילכוא ,ךוותב תחא רחא ,תונגה לא םירהטימהו םישדקתמה  זי,וס והיעשי
            .הוהי םואנ ,ופוסי וידחי--רבכעהו ץקשהו        
;תונושלהו םייוגה לכ תא ץבקל ,האב--םהיתובשחמו םהישעמ ,יכונאו  חי,וס והיעשי
                    .ידובכ תא וארו ,ואבו        
דולו לופ שישרת םייוגה לא םיטילפ םהמ יתחלישו ,תוא םהב יתמשו  טי,וס והיעשי
יעמש תא ועמש אל רשא ,םיקוחרה םייאה  :ןוויו לבות--תשק יכשומ        
         .םייוגב ,ידובכ תא ודיגהו--ידובכ תא ואר אלו        
םיבצבו בכרבו םיסוסב הוהיל החנמ םייוגה לכמ םכיחא לכ תא ואיבהו  כ,וס והיעשי
ואיבי רשאכ :הוהי רמא--םילשורי ישדוק רה לע ,תורכרכבו םידרפבו        
           .הוהי תיב ,רוהט ילכב החנמה תא לארשי ינב        
           .הוהי רמא--םייולל םינהוכל ,חקא םהמ םגו  אכ,וס והיעשי
םידמוע  ,השוע ינא רשא השדחה ץראהו םישדחה םיימשה רשאכ יכ  בכ,וס והיעשי
          .םכמשו ,םכערז דומעי ןכ :הוהי םואנ--יינפל        
,רשב לכ אובי  ;ותבשב  ,תבש ידמו ,ושדוחב שדוח ידמ ,היהו  גכ,וס והיעשי
                  .הוהי רמא--יינפל תווחתשהל        
,תומת אל םתעלות יכ  :יב םיעשופה םישנאה ירגפב ,וארו ואציו  דכ,וס והיעשי
          {ש} .רשב לכל ,ןואריד ויהו--הבכת אל םשיאו        
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)