אל סנונית מאגר ספרות הקודש
'א קרפ עושוהי
הרוסמ ביתכ
,ןונ ןב עושוהי לא הוהי רמאיו ;הוהי דבע ,השמ תומ ירחא יהיו   א,א עושוהי
                       .רומאל השמ תרשמ        
,הזה םעה לכו התא ,הזה ןדריה תא רובע םוק התעו ;תמ ,ידבע השמ   ב,א עושוהי
           .לארשי ינבל םהל ןתונ יכונא רשא ,ץראה לא        
לא ,יתרביד רשאכ ,ויתתנ םכל ,וב םכלגר ףכ ךורדת רשא םוקמ לכ   ג,א עושוהי
                            .השמ        
,םיתיחה ץרא לוכ ,תרפ רהנ לודגה רהנה דעו הזה ןונבלהו רבדמהמ   ד,א עושוהי
           .םכלובג ,היהי--שמשה אובמ ,לודגה םיה דעו        
היהא ,השמ םע יתייה רשאכ :ךייח ימי לוכ ,ךינפל שיא בצייתי אל   ה,א עושוהי
                  .ךבזעא אלו ,ךפרא אל--ךמיע        
יתעבשנ רשא ץראה תא ,הזה םעה תא ליחנת התא יכ  :ץמאו ,קזח   ו,א עושוהי
                       .םהל תתל םתובאל        
,ידבע השמ ךוויצ רשא הרותה לככ תושעל רומשל ,דואמ ץמאו קזח קר   ז,א עושוהי
     .ךלת רשא לוכב ,ליכשת ןעמל--לאמשו ןימי ,ונממ רוסת לא        
רומשת ןעמל ,הלילו םמוי וב תיגהו ,ךיפמ הזה הרותה רפס שומי אל   ח,א עושוהי
   .ליכשת זאו ,ךיכרד תא חילצת זא יכ :וב בותכה לככ ,תושעל        
הוהי ךמיע יכ  :תחת לאו ,ץורעת לא--ץמאו קזח ,ךיתיוויצ אלה   ט,א עושוהי
                 {פ} .ךלת רשא לוכב ,ךיהולא        

              .רומאל םעה ירטוש תא ,עושוהי וציו   י,א עושוהי
יכ  :הדיצ ,םכל וניכה ,רומאל םעה תא ווצו ,הנחמה ברקב ורבע  אי,א עושוהי
,ץראה תא תשרל אובל ,הזה ןדריה תא םירבוע םתא ,םימי תשולש דועב        
            {פ} .התשרל םכל ןתונ םכיהולא הוהי רשא        

     .רומאל ,עושוהי רמא ,השנמה טבש יצחלו ,ידגלו ינבוארלו  בי,א עושוהי
הוהי  :רומאל הוהי דבע השמ םכתא הוויצ רשא ,רבדה תא רוכז  גי,א עושוהי
          .תאזה ץראה תא םכל ןתנו ,םכל חינמ םכיהולא        
;ןדריה רבעב השמ םכל ןתנ רשא ץראב ובשיי ,םכינקמו םכפט םכישנ  די,א עושוהי
.םתוא ,םתרזעו ,ליחה ירוביג לוכ ,םכיחא ינפל םישומח ורבעת םתאו        
הוהי רשא ץראה תא ,המה םג ושריו ,םככ ,םכיחאל הוהי חיני רשא דע  וט,א עושוהי
ןתנ רשא ,התוא םתשריו ,םכתשורי ץראל םתבשו ;םהל ןתונ םכיהולא        
           .שמשה חרזמ ןדריה רבעב ,הוהי דבע השמ םכל        
רשא לכ לאו ,השענ ,ונתיוויצ רשא לוכ :רומאל עושוהי תא ,ונעיו  זט,א עושוהי
                        .ךלנ ,ונחלשת        
ךיהולא הוהי היהי קר  :ךילא עמשנ ןכ ,השמ לא ונעמש רשא לוככ  זי,א עושוהי
                   .השמ םע היה רשאכ ,ךמיע        
רשא לוכל ךירבד תא עמשי אלו  ,ךיפ תא הרמי רשא שיא לכ  חי,א עושוהי
              {פ} .ץמאו קזח ,קר :תמוי--ונווצת        
ב עושוהי
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)