אל סנונית מאגר ספרות הקודש
ט"מק קרפ םיליהת


אלמ ביתכ
חמק םיליהת
     .םידיסח להקב ,ותלהת  ;שדח ריש ,הוהיל וריש:הי~וללה  א,טמק םיליהת
         .םכלמב וליגי ,ןויצ~ינב  ;וישעב לארשי חמשי  ב,טמק םיליהת
           .ול~ורמזי ,רונכו ףתב  ;לוחמב ומש וללהי  ג,טמק םיליהת
          .העושיב ,םיונע ראפי  ;ומעב הוהי הצור~יכ  ד,טמק םיליהת
          .םתובכשמ~לע ,וננרי  ;דובכב םידיסח וזלעי  ה,טמק םיליהת
           .םדיב תויפיפ ברחו  ;םנורגב ,לא תוממור  ו,טמק םיליהת
            .םימאלב ,תוחכות  ;םיוגב ,המקנ תושעל  ז,טמק םיליהת
         .לזרב ילבכב ,םהידבכנו  ;םיקזב םהיכלמ רסאל  ח,טמק םיליהת
    .הי~וללה:וידיסח~לכל ,אוה רדה  --בותכ טפשמ ,םהב תושעל  ט,טמק םיליהת
נק םיליהת
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)