אל סנונית מאגר ספרות הקודש
ה"ל קרפ םיליהת


אלמ ביתכ
דל םיליהת
         .ימחל~תא ,םחל  ;יבירי~תא ,הוהי הביר :דודל  א,הל םיליהת
               .יתרזעב ,המוקו  ;הנצו ןגמ קזחה  ב,הל םיליהת
     .ינא ךתעשי ,ישפנל רמא  ;יפדר תארקל ,רגסו תינח קרהו  ג,הל םיליהת
  .יתער ,יבשח--ורפחיו רוחא וגסי  :ישפנ ישקבמ ,ומלכיו ושבי  ד,הל םיליהת
           .החוד הוהי ךאלמו  ;חור~ינפל ץמכ ,ויהי  ה,הל םיליהת
         .םפדר ,הוהי ךאלמו  ;תקלקלחו ךשח ,םכרד~יהי  ו,הל םיליהת
        .ישפנל ורפח ,םנח  ;םתשר תחש ,יל~ונמט םנח~יכ  ז,הל םיליהת
 .הב~לפי ,האושב  ;ודכלת ןמט~רשא ותשרו:עדי~אל  ,האוש והאובת  ח,הל םיליהת
             .ותעושיב ,שישת  ;הוהיב ליגת ,ישפנו  ט,הל םיליהת
  ;ונממ קזחמ ,ינע ליצמ:ךומכ ימ ,הוהי  --הנרמאת ,יתומצע לכ  י,הל םיליהת
                     .ולזגמ ,ןויבאו ינעו        
          .ינולאשי ,יתעדי~אל רשא  :סמח ידע ,ןומוקי  אי,הל םיליהת
            .ישפנל לוכש  :הבוט תחת ,הער ינומלשי  בי,הל םיליהת
יקיח~לע  ,יתלפתו;ישפנ םוצב יתינע  --קש ישובל םתולחב ,ינאו  גי,הל םיליהת
                            .בושת        
         .יתוחש רדק ,םא לבאכ  ;יתכלהתה ,יל חאכ~ערכ  די,הל םיליהת
  וערק;יתעדי אלו  ,םיכנ ילע ופסאנ:ופסאנו וחמש  ,יעלצבו  וט,הל םיליהת
                          .ומד~אלו        
             .ומינש ילע קרח  --גועמ יגעל ,יפנחב  זט,הל םיליהת
   .יתדיחי ,םיריפכמ  ;םהיאשמ ,ישפנ הבישה:הארת המכ  ,ינדא  זי,הל םיליהת
              .ךללהא םוצע םעב  ;בר להקב ,ךדוא  חי,הל םיליהת
        .ןיע~וצרקי ,םנח יאנש  ;רקש יביא יל~וחמשי~לא  טי,הל םיליהת
   .ןובשחי ,תומרמ ירבד--ץרא~יעגר לעו  :ורבדי ,םולש אל יכ  כ,הל םיליהת
       .ונניע התאר ;חאה חאה ,ורמא  :םהיפ ,ילע וביחריו  אכ,הל םיליהת
         .ינממ קחרת~לא ,ינדא  ;שרחת~לא ,הוהי התיאר  בכ,הל םיליהת
         .יבירל ,ינדאו יהלא  ;יטפשמל ,הציקהו הריעה  גכ,הל םיליהת
           .יל~וחמשי~לאו  ;יהלא הוהי ,ךקדצכ ינטפש  דכ,הל םיליהת
       .והונעלב ,ורמאי~לא  ;ונשפנ חאה ,םבלב ורמאי~לא  הכ,הל םיליהת
םילידגמה  --המלכו תשב~ושבלי:יתער יחמש  --ודחי ,ורפחיו ושבי  וכ,הל םיליהת
                            .ילע        
,ץפחה   ;הוהי לדגי ,דימת ורמאיו:יקדצ יצפח  ,וחמשיו ונרי  זכ,הל םיליהת
                         .ודבע םולש        
            .ךתלהת ,םויה~לכ  ;ךקדצ הגהת ,ינושלו  חכ,הל םיליהת
ול םיליהת
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)