אל סנונית מאגר ספרות הקודש
ד"כ קרפ והיעשי


אלמ ביתכ
גכ והיעשי
    .היבשי ץיפהו ,הינפ הועו ;הקלובו--ץראה קקוב ,הוהי הנה  א,דכ והיעשי
,רכומכ ,הנוקכ ;התרבגכ החפשכ ,וינדאכ דבעכ ,ןהככ ,םעכ היהו  ב,דכ והיעשי
                .וב אשנ רשאכ השנכ ,הולכ הולמכ        
   .הזה רבדה תא רבד ,הוהי יכ :זובת זובהו ,ץראה קובת קובה  ג,דכ והיעשי
    .ץראה םע םורמ ,וללמא ;לבת הלבנ הללמא ,ץראה הלבנ הלבא  ד,דכ והיעשי
תירב ,ורפה ,קח ופלח ,תרות ורבע יכ :היבשי תחת ,הפנח ץראהו  ה,דכ והיעשי
                            .םלוע        
,ץרא יבשי ורח ןכ לע ;הב יבשי ומשאיו ,ץרא הלכא הלא ןכ לע  ו,דכ והיעשי
                      .רעזמ שונא ראשנו        
          .בל יחמש לכ ,וחנאנ ;ןפג הללמא ,שורית לבא  ז,דכ והיעשי
       .רונכ שושמ ,תבש ;םיזילע ןואש לדח ,םיפת שושמ תבש  ח,דכ והיעשי
             .ויתשל ,רכש רמי ;ןיי ותשי אל ,רישב  ט,דכ והיעשי
             .אובמ ,תיב לכ רגס ;והת תירק ,הרבשנ  י,דכ והיעשי
     .ץראה שושמ הלג ,החמש לכ הברע ;תוצוחב ,ןייה לע החוצ  אי,דכ והיעשי
               .רעש תכי ,היאשו ;המש ,ריעב ראשנ  בי,דכ והיעשי
הלכ םא תללועכ ,תיז ףקנכ ,םימעה ךותב ,ץראה ברקב היהי הכ יכ  גי,דכ והיעשי
                            .ריצב        
         .םימ ולהצ ,הוהי ןואגב ;ונרי ,םלוק ואשי המה  די,דכ והיעשי
 {ס} .לארשי יהלא הוהי םש ,םיה ייאב ;הוהי ודבכ ,םיראב ןכ לע  וט,דכ והיעשי

;יל יוא ,יל יזר יל יזר רמאו ,קידצל יבצ ,ונעמש תרמז ץראה ףנכמ  זט,דכ והיעשי
                .ודגב םידגוב דגבו ,ודגב םידגב        
               .ץראה בשוי ,ךילע ;חפו ,תחפו דחפ  זי,דכ והיעשי
:חפב דכלי ,תחפה ךותמ הלועהו ,תחפה לא לפי ,דחפה לוקמ סנה היהו  חי,דכ והיעשי
          .ץרא ידסומ ושעריו ,וחתפנ םורממ תוברא יכ        
     .ץרא הטטומתה טומ ,ץרא הררופתה רופ ;ץראה ,העערתה הער  טי,דכ והיעשי
,הלפנו ,העשפ ,הילע דבכו ;הנולמכ הדדונתהו ,רוכשכ ץרא עונת עונ  כ,דכ והיעשי
                     {ס} .םוק ףיסת אלו        

יכלמ לעו ;םורמב ,םורמה אבצ לע הוהי דקפי ,אוהה םויב ,היהו  אכ,דכ והיעשי
                      .המדאה לע ,המדאה        
  .ודקפי ,םימי ברמו ;רגסמ לע ורגסו ,רוב לע ריסא הפסא ופסאו  בכ,דכ והיעשי
ןויצ רהב  ,תואבצ הוהי ךלמ יכ  :המחה השובו ,הנבלה הרפחו  גכ,דכ והיעשי
              {פ} .דובכ ,וינקז דגנו ,םלשוריבו        
הכ והיעשי
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)