אל סנונית מאגר ספרות הקודש
'י קרפ עושוהי


אלמ ביתכ
ט עושוהי
יעה תא עשוהי דכל יכ  ,םלשורי ךלמ קדצ ינדא עמשכ יהיו   א,י עושוהי
יכו  ;הכלמלו יעל השע ןכ ,הכלמלו וחיריל השע רשאכ--המירחיו        
          .םברקב ויהיו ,לארשי תא ןועבג יבשי ומילשה        
איה יכו  ;הכלממה ירע תחאכ ,ןועבג הלודג ריע יכ--דאמ וארייו   ב,י עושוהי
               .םירבג הישנא לכו ,יעה ןמ הלודג        
ךלמ םארפ לאו ןורבח ךלמ םהוה לא ,םלשורי ךלמ קדצ ינדא חלשיו   ג,י עושוהי
      .רמאל--ןולגע ךלמ ריבד לאו שיכל ךלמ עיפי לאו תומרי        
ינב תאו ,עשוהי תא המילשה יכ :ןועבג תא הכנו ,ינרזעו ילא ולע   ד,י עושוהי
                           .לארשי        
תומרי ךלמ ןורבח ךלמ םלשורי ךלמ ,ירמאה יכלמ תשמח ולעיו ופסאיו   ה,י עושוהי
ומחליו ,ןועבג לע ונחיו ;םהינחמ לכו ,םה ,ןולגע ךלמ שיכל ךלמ        
                            .הילע        
ףרת לא  ,רמאל הלגלגה ,הנחמה לא עשוהי לא ןועבג ישנא וחלשיו   ו,י עושוהי
וצבקנ יכ--ונרזעו ונל העישוהו ,הרהמ ונילא הלע :ךידבעמ ,ךידי        
               .רהה יבשי ירמאה יכלמ לכ ,ונילא        
.ליחה ירובג ,לכו ,ומע המחלמה םע לכו אוה ,לגלגה ןמ עשוהי לעיו   ז,י עושוהי
                            {פ}        

דמעי אל ;םיתתנ ,ךדיב יכ--םהמ ארית לא ,עשוהי לא הוהי רמאיו   ח,י עושוהי
                       .ךינפב ,םהמ שיא        
      .לגלגה ןמ הלע ,הלילה לכ :םאתפ ,עשוהי םהילא אביו   ט,י עושוהי
ךרד םפדריו  ;ןועבגב הלודג הכמ םכיו ,לארשי ינפל הוהי םמהיו   י,י עושוהי
            .הדקמ דעו הקזע דע םכיו ,ןרוח תיב הלעמ        
םהילע ךילשה הוהיו ןרוח תיב דרומב םה ,לארשי ינפמ םסנב יהיו  אי,י עושוהי
ינבאב ותמ רשא ,םיבר  :ותמיו--הקזע דע םימשה ןמ תולדג םינבא        
            {ס} .ברחב ,לארשי ינב וגרה רשאמ ,דרבה        

;לארשי ינב ינפל ירמאה תא הוהי תת םויב ,הוהיל עשוהי רבדי זא  בי,י עושוהי
    .ןוליא קמעב ,חריו ,םוד ןועבגב שמש ,לארשי יניעל רמאיו        
רפס לע ,הבותכ איה אלה--ויביא יוג םקי דע ,דמע חריו שמשה םדיו  גי,י עושוהי
     .םימת םויכ אובל ץא אלו ,םימשה יצחב שמשה דמעיו ;רשיה        
יכ  :שיא לוקב הוהי עמשל ,וירחאו וינפל אוהה םויכ היה אלו  די,י עושוהי
                   {ס} .לארשיל םחלנ ,הוהי        

         .הלגלגה הנחמה לא ,ומע לארשי לכו עשוהי בשיו  וט,י עושוהי
        .הדקמב ,הרעמב ואבחיו ;הלאה םיכלמה תשמח ,וסניו  זט,י עושוהי
 .הדקמב הרעמב םיאבחנ ,םיכלמה תשמח ואצמנ :רמאל עשוהיל ,דגיו  זי,י עושוהי
הילע ודיקפהו  ;הרעמה יפ לא תולדג םינבא ולג ,עשוהי רמאיו  חי,י עושוהי
                        .םרמשל ,םישנא        
םונתת לא  :םתוא םתבנזו ,םכיביא ירחא ופדר ,ודמעת לא ,םתאו  טי,י עושוהי
          .םכדיב םכיהלא הוהי םנתנ יכ ,םהירע לא אובל        
;םמת דע--דאמ הלודג הכמ םתוכהל ,לארשי ינבו עשוהי תולככ יהיו   כ,י עושוהי
           .רצבמה ירע לא ואביו ,םהמ ודרש םידירשהו        
ינבל ץרח אל  :םולשב--הדקמ ,עשוהי לא הנחמה לא םעה לכ ובשיו  אכ,י עושוהי
                    .ונשל תא ,שיאל לארשי        
םיכלמה תשמח תא ילא ואיצוהו ;הרעמה יפ תא וחתפ ,עשוהי רמאיו  בכ,י עושוהי
                       .הרעמה ןמ ,הלאה        
ךלמ תא--הרעמה ןמ הלאה םיכלמה תשמח תא וילא ואיציו ,ןכ ושעיו  גכ,י עושוהי
 .ןולגע ךלמ תא שיכל ךלמ תא ,תומרי ךלמ תא ןורבח ךלמ תא םלשורי        
שיא לכ לא עשוהי ארקיו ,עשוהי לא ,הלאה םיכלמה תא םאיצוהכ יהיו  דכ,י עושוהי
תא ומיש וברק ,ותא אוכלהה המחלמה ישנא יניצק לא רמאיו לארשי        
לע םהילגר תא ומישיו ,וברקיו ;הלאה םיכלמה יראוצ לע םכילגר        
                          .םהיראוצ        
הככ יכ--וצמאו וקזח  :ותחת לאו וארית לא ,עשוהי םהילא רמאיו  הכ,י עושוהי
         .םתוא םימחלנ םתא רשא ,םכיביא לכל הוהי השעי        
םיולת ויהיו ;םיצע השמח לע ,םלתיו ,םתימיו ,ןכ ירחא עשוהי םכיו  וכ,י עושוהי
                     .ברעה דע ,םיצעה לע        
לא ,םכלשיו ,םיצעה לעמ םודיריו עשוהי הוצ ,שמשה אוב תעל יהיו  זכ,י עושוהי
םצע דע ,הרעמה יפ לע תולדג םינבא ומשיו ;םש ואבחנ רשא הרעמה        
                       {ס} .הזה םויה        

םרחה--הכלמ תאו ברח יפל הכיו ,אוהה םויב עשוהי דכל הדקמ תאו  חכ,י עושוהי
רשאכ ,הדקמ ךלמל שעיו ;דירש ריאשה אל ,הב רשא שפנה לכ תאו םתוא        
                    {ס} .וחירי ךלמל השע        

   .הנבל םע ,םחליו ;הנבל--הדקממ ,ומע לארשי לכו עשוהי רבעיו  טכ,י עושוהי
לכ תאו ברח יפל הכיו ,הכלמ תאו ,לארשי דיב התוא םג הוהי ןתיו   ל,י עושוהי
ךלמל השע רשאכ ,הכלמל שעיו ;דירש הב ריאשה אל ,הב רשא שפנה        
                         {ס} .וחירי        

םחליו ,הילע ןחיו ;השיכל--הנבלמ ,ומע לארשי לכו עשוהי רבעיו  אל,י עושוהי
                             .הב        
,ברח יפל הכיו ,ינשה םויב הדכליו ,לארשי דיב שיכל תא הוהי ןתיו  בל,י עושוהי
        {פ} .הנבלל ,השע רשא לככ--הב רשא שפנה לכ תאו        

דע ,ומע תאו עשוהי והכיו ;שיכל תא רזעל ,רזג ךלמ םרה הלע זא  גל,י עושוהי
                     .דירש ול ריאשה יתלב        
ומחליו ,הילע ונחיו ;הנלגע--שיכלמ ,ומע לארשי לכו עשוהי רבעיו  דל,י עושוהי
                            .הילע        
םויב ,הב רשא שפנה לכ תאו--ברח יפל הוכיו ,אוהה םויב הודכליו  הל,י עושוהי
            {פ} .שיכלל ,השע רשא לככ :םירחה אוהה        

  .הילע ,ומחליו ;הנורבח--הנולגעמ ,ומע לארשי לכו עשוהי לעיו  ול,י עושוהי
רשא שפנה לכ תאו הירע לכ תאו הכלמ תאו ברח יפל הוכיו הודכליו  זל,י עושוהי
לכ תאו ,התוא םרחיו ;ןולגעל ,השע רשא לככ ,דירש ריאשה אל ,הב        
                      {ס} .הב רשא שפנה        

        .הילע ,םחליו ;הרבד--ומע לארשי לכו ,עשוהי בשיו  חל,י עושוהי
לכ תא ומירחיו ,ברח יפל םוכיו ,הירע לכ תאו הכלמ תאו הדכליו  טל,י עושוהי
הרבדל השע ןכ ,ןורבחל השע רשאכ  :דירש ריאשה אל ,הב רשא שפנ        
              .הכלמלו ,הנבלל השע רשאכו ,הכלמלו        
לכ תאו  ,תודשאהו הלפשהו בגנהו רהה ץראה לכ תא עשוהי הכיו   מ,י עושוהי
הוהי הוצ רשאכ ,םירחה המשנה לכ תאו ;דירש ,ריאשה אל--םהיכלמ        
                         .לארשי יהלא        
  .ןועבג דעו ,ןשג ץרא לכ תאו ;הזע דעו ,ענרב שדקמ עשוהי םכיו  אמ,י עושוהי
הוהי יכ  :תחא םעפ ,עשוהי דכל ,םצרא תאו ,הלאה םיכלמה לכ תאו  במ,י עושוהי
                  .לארשיל םחלנ ,לארשי יהלא        
      {פ} .הלגלגה ,הנחמה לא ,ומע לארשי לכו ,עשוהי בשיו  גמ,י עושוהי
אי עושוהי
ישארה ףדל | רוזח

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)