תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק א

דף ח, א פרק א הלכה ח גמרא  אזל וצמת ליה תרין תרין גוברין עד דצמת ליה מאתן גוברין.  הדא הוא דכתיב (שמואל ב טו) ואת אבשלום הלכו מאתים איש מירושלים קרואים והולכים לתומם קרואים מדוד והולכים לתומם מאבשלום ולא ידעו כל דבר מעצת אחיתופל.  רבי הונא בשם רבי אחא וכולהו ראשי סנהדריות היו.  וכיון דחמין מילייא אתיין לידי חילופין.  אמרין רבון כל העולמים נפלה נא ביד דוד ואל יפול דוד בידינו שאם אנו נופלין ביד דוד הרי הוא מרחם עינו.  ואם ח"ו יפול דוד בידינו אין אנו מרחמין עליו.  הוא שדוד אמר (תהילים צה) פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי.  ולב בית דין (שמואל ב טו) ויאמר אבשלום מי ישימני שופט הארץ וגו'.  (שמואל ב טו) ויעש אבשלום כדבר הזה.  ולב אנשי ישראל (שמואל ב טו) ויגנוב אבשלום את לב אנשי ישראל:

דף ח, א פרק א הלכה ט משנה  וכן לענין הטובה מרים המתינה למשה שעה אחת שנאמר (שמות ב) ותתצב אחותו מרחוק לפיכך נתעכבו לה כל ישראל שבעת ימים במדבר שנאמר (במדבר יב) והעם לא נסע עד האסף מרים:

דף ח, א פרק א הלכה ט גמרא  אמר רבי יוחנן פסוק זה ברוח הקודש נאמר ותתצב אחותו (עמוס ט) ראיתי את י"י נצב על המזבח.  אחותו (משלי ז) אמור לחכמה אחותי את.  מרחוק.  (ירמיהו לא) מרחוק י"י נראה לי.  לדעה (ישעיהו יא) כי מלאה הארץ דעה את י"י.  מה יעשה לו.  (ישעיהו יא) כי לא יעשה י"י אלהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים:

דף ח, א פרק א הלכה י משנה  יוסף זכה לקבור את אביו ואין באחיו גדול ממנו שנאמר (בראשית כ) ויעל יוסף לקבור את אביו מי לנו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משה משה זכה בעצמות יוסף ואין בישראל גדול ממנו שנאמר (שמות יג) ויקח משה את עצמות יוסף עמו מי לנו גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר (דברים לד) ויקבור אותו בגיא מול בית פעור וגו' ולא על משה בלבד אמרו אלא בכל הצדיקים שנאמר (ישעיהו נח) והלך לפניך צדקך וכבוד י"י יאספך:

דף ח, א פרק א הלכה י גמרא  אמר ר' יצחק כבוד חי העולמים היה עמהן כתיב (בראשית נ) ויבואו עד גורן האטד.  וכי יש גורן לאטד.  אמר ר' שמואל בר נחמן חיזרנו בכל המקרא ולא מצינו מקום ששמו אטד.  אלא מהו אטד אלו הכנענים שהיו ראויין לידוש באטד.  ובאי זו זכות ניצולו.  בזכות (בראשית נ) וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן האטד.  ומה חסד עשו עמו.  רבי אלעזר אמר איזורים התירו.  רבי שמעון בן לקיש אמר קישרי כתפיהן התירו.  רבנן אמרין זקפו קומתן.  אמר רבי יודן בר שלום הראו באצבע ואמרו (בראשית נ) אבל כבד זה למצרים.  ומה אם אילו שלא עשו חסד לא בידיהן ולא ברגליהן ראו מה פרע להן הקב"ה.  ישראל שהן עושין חסד בידיהן וברגליהן עם גדוליהן ועם קטניהן על אחת כמה וכמה.  אמר רבי אבהו כל אותן שבעים יום שבין איגרו' לאיגרות כנגד שבעים יום שעשו המצריים חסד אם אבינו יעקב.  כתיב (שמואל ב א) ויקונן דוד את הקינה הזאת וגו' ויאמר ללמד לבני יהודה קשת.  לא מסתברא דלא ללמד בני יהודה.  מי היה.  אלא אמר דוד כיון שהצדיקים מסתלקין השונאין באין ומתגרין בישראל.  (שמואל ב א) הלא היא כתובה על ספר הישר.  תרין אמורין.  חד אמר זה ספר בראשית.  וחרנה אמר זה חומש הפיקודים.  מאן דאמר זה ספר בראשית ניחא.  ומאן דאמר זה חומש פיקודים מה מלחמה היתה שם.  (דברים י) ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה שם מת אהרן.  וכי במוסירות מת אהרן והלא בהר ההר מת.  הדא היא דכתיב (במדבר לג) ויעל אהרן הכהן אל הר ההר וימת שם.  אלא כיון שמת אהרן

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך