תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק א

דף ז, ב פרק א הלכה ח גמרא  בין צרעה ובין אשתאול תרין אמורין חד אמר בשעה שהיה רוח הקודש שורה עליו היו פסיעותיו כמצרעה לאשתאול.  וחורנה אמר בשעה שהיתה רוח הקודש שורה עליו היו שערותיו מקישות כזוג וקולן הולך כמצרעה לאשתאול.  (שופטים כז) ויברכו י"י רבי הונא בשם רבי יוסי שהיתה תשמישו שוה לכל אדם.  כתיב (שופטים כז) ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלשתים.  אמר רבי אחא אמר לפניו רבונו של עולם תן לי שכר עיני אחת בעולם הזה ושכר עיני אחת מותקנת לי לעתיד לבוא.  כתוב אחד אומר וישפוט את ישראל מ' שנה.  וכתוב א' אומר (שופטים כז) והוא שפט את ישראך ך' שנה.  אמר ר' אחא מלמד שהיו הפלשתים יראים ממנו ך' שנה לאחר מותו כדרך שהיו יראים ממנו ך' שנה בחייו:  אבשלום נתנווה בשערו.  ר' חנינא אמר כחרובית גדולה היה.  יכול ככידון רבי ביבי בשם רבי יוחנן בדין בין היה עשוי.  אמר רבי חנינה כד סלקית להכא נסבית איזורא דברי ואיזורא דחמרי מקפא כורתא דחרוביתא דארעא דישראל ולא מטון וקצית חד חרוב ונגד מלא ידויי דבש.  אמר רבי יונתן יפה סיפסוף שאכלנו בנערותינו מפנקריסין שאכלנו בזקנותינו די ביומו אישתני עלמא.  אמר רבי חייא בר בא בראשונה היתה סאה ארבלית מוציאה סאה סולת.  סאה קמח סאה קיבר סאה סובין סאה מורסן.  וכדון אפילו חדא בחדא לא קיימא.  כתיב (שמואל ב יא) וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאד.  יכול בכל תלמוד לומר מכף רגלו ועד קדקדו לא היה בו מום.  כתיב (שמואל א ט) ולא היה בן ושמו שאול בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו.  יכול בכל תלמוד לומר (שמואל א ט) משכמו ומעלה גבוה מכל העם.  אבל באבנר מהו אומר (שמואל ב ג) הלא תדעו כי שר וגדול נפל ביום הזה מישראל.  ואבנר למה נהרג.  רבי יהושע בן לוי ורבי שמעון בן לקיש ורבנן.  רבי יהושע בן לוי אמר על ידי שעשה דמן של נערים שחוק.  (שמואל ב ב) יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו.  ר"ש בן לקיש אמר על ידי שהקדים שמו לשמו של דוד.  הדא הוא דכתיב (שמואל ב ג) וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו לאמר למי ארץ כתיב מן אבנר לדוד.  ורבנין אמרין על ידי שלא הניח לשאול להתפייס מדוד.  הדא הוא דכתיב (שמואל א כד) ואבי ראה גם ראה את כנף מעילך בידי אמר ליה מה את בעי מן גלגוי דהדין בסירה הוערת וכיון שבאו למעגל אמר לו (שמואל א כו) הלא תענה אבנר גבי כנף אמרת בסירה הורעת חנית וצפחת בסירה הוערת ויש אומרים על ידי שהיתה ספק בידו למחות בנוב עיר הכהנים ולא מחיה:  ולפי שגנב שלשה גניבות.  לב אביו.  ולב בית דין.  ולב אנשי ישראל.  לב אביו דכתיב (שמואל ב טו) ויהי מקץ ארבעים שנה.  כל עצמו של דוד לא מלך אלא ארבעים.  וכא הוא אמר הכין.  אלא בשעה ששאלו ישראל מלך.  (שמואל ב טו) כי נדר נדר עבדך.  א"ל ומה את בעי כדון.  א"ל כתוב חד פיתק דתרין גוברין דנסבינון עימי.  אמר ליה אמור לי למאן דאת בעי ואנא כתוב.  אמר ליה כתוב לה סתם ואנא למאן דבעי אנא נסב.  כתב ליה סתם.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך