תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> קידושין

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת קידושין פרק ד

דף מג, א פרק ד הלכה א גמרא  שלא נתגיירו שלם שמים ראו היאך תבעה קב"ה את דמן המתגייר לשם שמים על אחת כמה וכמה.  הרבה גירים נתגיירי באותה שעה.  הדא הוא דכתיב (דברי הימים ב ב) ויספר שלמה את כל האנשים הגרים ויעש מהם שבעים אלף נושא סבל ושמונים אלף חוצב בהר.  רב הונא אמר בימי ר' לעזר בן עזריה ביקשו לקרבן.  רבי אבהו מפיך לינשא בימי רבי לעזר.  אמרו מי מטהר חלקו של מזבח הדא אמרה יהושע ריחקן.  אפילו תימא יהושע ריחקן כלום ריחקן אלא פסולי משפחה.  אין תימר משום פסולי עבדות.  מעתה הבא על הנתינה לא יהא לה קנס והתנינן הבא על הנתינה יש לה קנס.  אמר ר' אלעזר איררן כנחש.  שנאמר (יהושוע ט) ועתה ארורים אתם.  וכתיב (יהושוע ט) ויאמר איש ישראל אל החוי.  וכי חוי היו אלא שעשו מעשה חיוי.  אמר יודע אני שאמר הקב"ה (בראשית ב) כי ביום אכלך ממנו מות תמות.  אלא הריני הולך ומרמה בהן ודן אוכלין ונענשין ואני יורש את הארץ לעצמי.  כך עשו אילו אמרו יודעי' אנו שהקב"ה אמר לישראל (דברים כ) כי הרחם תחרימם החתי והאמורי והפרזי כאשר צוך י"י אלהיך.  וכתיב (דברים ז) לא תכרת להם ברית.  הרי אנו הולכין ומרמים בהן והם כורתין עמנו ברית מה נפשך יהרגו אותנו עברו על השבועה.  יקיימו אותנו עברו על הגזירה.  בין כך ובין כך הן נענשין ואנו יורשין הארץ.  רב נחמן בר יעקב אמר מקבלין גרים מן הקרדויים ומן התדמוריים.  ר' אבהו בשם ר' יוחנן מתניתא אמרה כן שגירי תדמור כשירין דתנינן תמן כל הכתמים הבאין מרקם טהורים.  הא גירי תדמור כשירין.  ר' יעקב בר אחא אמר שמועתא.  רבי חנינה רבי יהושע בן לוי חד מכשיר וחד מקבל.  מאן דמכשיר מקבל ומאן דמקבל לא מכשיר.  רבי יוסה בי רבי בון אמר רב ושמואל חד אמר עד נהר יזק.  וחד אמר עד נהר יואני.  אמר רב יהודה בין הנהרות כגולה ליוחסין.  אמר רבי חנינה בן ברוקה בשם רב יהודה בני מישא לא חשו להם אלא משום ספק חללות.  כהנים ששם לא הקפידו על הגרושות.  תמן אמרין מישא מתה מדיי חולה.  אילם וגבויי גוססות.  חבילא ימא תכילתא דבבל שנייא וגבביא וצרריא תכילתא דחביל ימא.  רבי יעקב בר אחא בשם רבי יאשיה דור אחד עשר שבממזר כרבי שמעון כשר דלא דריש עשירי עשירי.  תני רבי לעזר בי רבי שמעון אומר דור אחד עשר שבממזר זכרים אסורים ונקיבות מותרות.  רבי שמואל בריה דרבי יוסי בי רבי בון אתיא דרבי אלעזר בי רבי שמעון כרבי מאיר.  כמה דרבי מאיר אמר גזירה שוה במקום שבאת.  כן ר' לעזר בי ר"ש אמר גזירה שוה במקום שבאת מה להלן זכרים אסורין ונקיבות מותרות.  אף הכא זכרים אסורין ונקיבות מותרות.  מעתה אפילו מיד.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך