תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> קידושין

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת קידושין פרק ד

דף מב, ב פרק ד הלכה א גמרא  ופוסקין צדקה ברבים ואינן נותנין.  בעון עובדי ע"ז מניין (דברים יא) השמרו לכם פן יפתה לבבכם וגו'.  מה כתיב בתריה וחרה אף י"י בכם ועצר את השמים וגו'.  בעון מגלי עריות מניין (ירמיהו ג) ותחניפי ארץ בזימותיך וברעתך.  מהו עונשו של דבר.  (ירמיהו ג) וימנעו רביבים ומלקוש לא היה וגו'.  בעון שופכי דמים מניין (במדבר לה) כי הדם הוא יחניף את הארץ.  בעון פוסקין צדקה ברבים ואינן נותנין מניין (משלי כה) נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר.  בדק דוד בכל דורו ולא מצא אחד מהן.  התחיל שואל באורים ותומים.  הדא הוא דכתיב (שמואל ב כא) ויבקש דוד את פני י"י באורים ותומים.  אמר ר"א כתיב (צפניה ב) בקשו את י"י כל ענוי הארץ אשר משפטו פעלו.  מאי אשר משפטו פעלו שהוא עושה משפט ופעלו כאחת.  (שמואל ב כא) ויאמר י"י אל שאול ואל בית הדמים.  על שאול שלא עשיתם עמו חסד.  ועל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים.  שלח דוד וקרא להם מה לכם ולבית שאול.  אמרין ליה על אשר המית ממנו ז' אנשים שני חוטבי עצים ושני שואבי מים וחזן וסופר ושמש.  אמר לון מה אתון בעו כדון.  אמרו ליה יותר לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום לי"י בגבעת שאול בחיר י"י.  אמר לון ומה הנייה לכון ואינון מתקטלין.  סבו לכון כסף ודהב והוון אמרין אין לנו כסף עם שאול ועם ביתו.  אמר דילמא דאינון בהתין פלגון מן פלג נסב כל חד מינהון והוה מפייס ליה קומי גרמיה והוה אמר ליה מה הנייה אית לך דאינון מתקטלין סב לך דהב וכסף והוא אמר אין לנו כסף עם שאול ועם ביתו.  אין לי כתיב.  באותה השעה אמר דוד ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל רחמנין ובויישינין וגומלי חסדים.  רחמנין מניין (דברים יג) ונתן לך רחמים.  בויישינן מנין (שמות כ) ובעבור תהיה יראתו על פניכם זה סימן לבויישן שאינו חוטא.  וכל שאין לו בושת פנים דבר בריא שלא עמדו אבותיו עלה ר סיני.  וגומלי חסדים מנין (דברים ז) ושמר י"י אלהיך לך את הברית ואת החסד ואילו אין בהן אחד מהן מיד עמד וריחקן שנאמר והגבעונים לא מבני ישראל המה.  אף עזרא ריחקן שנאמר (נחמיה יא) והנתינים יושבים בעופל.  אף לעתיד לבוא הקב"ה מרחקן דכתיב (יחזקאל מח) והעובד העיר יעבדוהו.  כתיב (שמואל ב כא) ויאמר המלך אני אתן ויקח המלך את שני בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול את אדמוני ואת מפיבושת וגו'.  (שמואל ב ו) ולמיכל בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה.  ואת אמן אכן.  אמור מעתה בני מירב היו וגידלתן מיכל ונקראו על שמה.  (שמואל ב כא) ויתנם ביד הגבעונים ויוקיעום בהר לפני י"י ויפלו שבעתם יחד.  חסר יו"ד.  זה מפיבושת בן יהונתן בן שאול שהוא אדם גדול בתורה ונתן דוד עיניו בו להצילו מידם.  אמר דוד הריני מעבירן לפני המזבח וכל מי שהמזבח קולטו הרי הוא שלי.  והעבירן לפני המזבח ונתפלל עליו והלך המזבח וקלטו.  הדא הוא דכתיב (תהילים נז) אקרא אל אלהים עליון לאל גומר עלי שהסכים הקב"ה עם דוד.  (שמואל ב כא) והמה הומתו בימי קציר בראשונים כתיב קציר שעורים.  ותקח רצפה בת איה את השק ותטהו לה על הצור.  מהו על הצור אמר ר' הושעיה שהיתה אומרת הצור תמים פעלו.  ר' אבא בר זימנא בשם ר' הושעיה גדול הוא קידש השם מחילול השם.  בחילול השם כתיב (דברים כא) לא תלין נבלתו על העץ.  ובקידוש השם כתיב (דברים כא) מתחלת הקציר עד נתך מים עליהם.  מלמד שהיו תלויין מששה עשר בניסן עד שבעה עשר במרחשון והיו העוברים והשבים אומרים מה חטאו אלו שנשתנית עליהן מידת הדין.  והיו אומרים על שפשטו ידיהן בגרים גרורים.  אמרו מה אם אילו

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך