תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ח

דף מח, ב פרק ח הלכה ב גמרא  ודכוותה (ויקרא כא) כי אם בתולה מעמיו יקח אשה ולא <בוגרת> גיורת.  כל לא תעשה שהוא בא מכח עשה עשה הוא.  התיב רבי הושעיה הרי שני למצרי שהוא בלא תעשה שהוא בא מכח עשה עשה הוא.  חזר רב הושעיא ואמר לא דומה עשה שבישראל לעשה שבכהנים.  עשה שבישראל אסור בכל.  עשה שבכהנים.  אסור בכהנים ומותר בלוים ובישראל:

דף מח, ב פרק ח הלכה ג משנה  עמוני ומואבי אסורין ואיסורן איסור עולם אבל נקבותיהן מותרות מיד מצרי ואדומי אינן אסורין אלא עד שלשה דורות אחד זכרים ואחד נקיבות אמר רבי שמעון קל וחומר הדברים מה אם במקום שאסר הזכרים איסור עולם התיר את הנקיבות מיד מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלשה דורות אינו דין שנתיר את הנקיבות מיד אמרו לו אם הלכה נקבל ואם לדין יש תשובה אמר להן לא כי הלכה אני אומר ממזרין ונתינין אסורין ואיסורן איסור עולם אחד זכרים ואחד נקבות:

דף מח, ב פרק ח הלכה ג גמרא  עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית.  ודכוותה אדומי ולא אדומית.  מצרי ולא מצרית.  כתיב (דברים כג) על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים.  היה להם לנשים לקדם.  כתיב (דברים כג) אשר שכר עליך ואשר יעץ.  מי דרכו לשכור האיש ולא האשה.  מי דרכו ליעץ האיש ולא האשה.  כתיב (דברי הימים א ח) ושחרית הוליד בשדי מואב מן שלחו אותם חושים ואת בערא נשיו.  שחרים זה בועז שהיה משוחרר מן העונות.  הוליד בשדה מואב שנשא את רות המואביה.  מן שלחו אותם שהיה משבטו של יהודה דכתיב ביה (בראשית מו) ואת יהודה שלח לפניו וגו'.  חושים ואת בערא נשיו.  וכי יש לך אדם שהוא מוליד את נשיו.  אלא שחש כנמר וביאר את ההלכה.  ויולד מן חודש אשתו לא צורכה דלא ויולד מן בערה נשיו אלא על ידיה נתחדשה הלכה עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית.  כתוב אחד אומר (שמואל ב יז) ושמו יתרא הישראלי.  וכתוב אחד אומר (דברי הימים א ב) יתר הישמעאל.  רבי שמואל בר נחמן אומר ישמעאלי היה ואת אמרת ישראלי.  אלא שנכנס לבית דינו של <ישעיה> ישי.  ומצאו יושב ודורש פנו אלי והושע כל אספי ארץ.  ונתגייר ונתן לו את בתו.  ורבנין אמרין ישראלי היה ואת אמרת ישמעאלי.  אלא שחגר מתניו כישמעאלי ונעץ את החרב בבית דין או נהרוג או נהרג או נקיים דברי רבי כל מי שהוא עובר על הלכה זו בחרב זו אני הורגו.  עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית.  א"ר שמואל בר נחמן אני אין לי אלא משנה (רות א) ותשב נעמי ורות המואביה כלתה עמה השבה משדי מואב זו היא ששבה משדה מואב תחלה.  אחורי אמר לה (רות ב) ותעזבי אביך ואמך אמר לה אילו באת אצלינו מאתמול שלשום לא היינו מקבלין אותך.  תנא רבי זכיי קומי רבי יוחנן בת גר עמוני כשירה בת גיורת עמונית פסולה.  אמר ליה רבי יוחנן בבלייא עברת בידך תלתא נהרין ואתבדת.  אלא היא בת גר עמוני.  היא בת גיורת עמונית כשירה.  רבי יוסה בשם ר' יוחנן

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך