תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> פסחים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת פסחים פרק ה

דף לח, ב פרק ה הלכה ח גמרא  ת"ל (ויקרא טז) דם.  וכל דם שהוא אצל נפש הוא מזכיר כפרה אצל תמצית אינו מזכיר כפרה:

דף לח, ב פרק ה הלכה ט משנה  כיצד תולין ומפשיטין אונקליות של ברזל היו קבועין בכתלים ובעמודין שבהן תולין מפשיטין כל מי שאין לו מקום לתלות מקלות דקין חלקין היו שם מניח על כתיפו ועל כתף חבירו ותולה ומפשיט רא"א י"ד שחל להיות בשבת מניח ידו על כתף חבירו ויד חבירו על כתיפו ותולה ומפשיט:

דף לח, ב פרק ה הלכה ט גמרא  רבי זעירא בשם רבי אלעזר קנים ומקלות קודם להתרת הכלים נשנו:

דף לח, ב פרק ה הלכה י משנה  קרעו והוציא את אימוריו נתנם במגס והקטיר' ע"ג המזבח יצאת כת הראשונה וישבה לה בהר הבית שנייה בחיל השלישית במקומה עומדת חשיכה יצאו וצלו את פסחיהן:

דף לח, ב פרק ה הלכה י גמרא  כתיב (ויקרא ח) והזה ממנו מכולו.  אמר ר' אבינא ובלבד מזבח שלם.  כתיב (ויקרא ג) והקטירו אותו והקטירו והקטירם מה תלמוד לומר והקטירו אותו הכשר ולא הפסול.  והקטירו שלא יערב חלבים בחלבים והקטירם כולן כאחת.  הכא את מר והקטירו שלא יערב חלבים בחלבים והכא את מר הקטירן כולן כאחת.  אמר רבי לא כאן במגס וכאן על גבי המזבח.  לא כן תני ר' חייה לא היתה ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד.  ואמר רבי אימי בשם רבי שמעון בן לקיש אפילו למלכי בית דוד לא היתה ישיבה בעזרה.  תיפתר שסמך עצמו לכותל וישב לו.  והא כתיב (דברי הימים א יז) ויבא המלך דוד וישב לפני ה' וגו'.  אמר רבי אייבו בר נגרי ויישב עצמו לתפלה.  יצאת כת הראשונה וישבה לה בהר הבית והשנייה בחיל והשלישית במקומה.  רבי נחמן בשם רבי מנא מה אתינן מיתני וישבה לה במקומה עמדה לה במקומה:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך