תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יב

דף ע, א פרק יב הלכה ג גמרא  מחלפה שיטתיה דרבי יודה.  דתני יכול עד שיכתוב את כל השם.  עד שיארג את כל הבגד.  עד שיעשה את כל הנפה.  ת"ל (ויקרא ד) מאחת.  אי מאחת יכול אפי' כתב אות אחת.  אפי' ארג חוט אחד.  אפי' עשה בית אחד בנפה ובכברה ת"ל ועשה אחת.  הא כיצד עד שיעשה מלאכה שכיוצא בה מתקיימת.  והכא הוא אמר השובט והמקטקט על האריג הרי זה חייב מפני שהוא מיישב בידו:

דף ע, א פרק יב הלכה ד משנה  הכותב שתי אותיות בהעלם אחד חייב כתב בדיו בסם בסיקרא בקומות וקנקנתום ובכל דבר שהוא רושם על שני כותלי הבית ועל שני דפי פינקס והן נהגין זה עם זה חייב הכותב על בשרו חייב והמסרט על בשרו ר' אליעזר מחייב חטאת ור' יהושע פוטר:

דף ע, א פרק יב הלכה ד גמרא  כתב בדיו על עלי ירקות במשקין ובמי פירות על הלוח פטור.  עד שיכתוב דבר של קיימא על דבר של קיימא ר' יעקב בר אחא ר' יבא בשם רבי אליעזר כתב אות אחת בטיבריא ואות אחת בציפרין חייב.  והא תנינן אם אינן נהגין זה עם זה פטור.  א"ר בא בר ממל בסררה עדים שאינן יודעים לחתום.  רשב"ל אמר רושם לפניהן בדיו והן חותמין בסיקרא בסיקרא והן חותמין בדיו.  א"ל רבי יוחנן מפני שאנו עסוקין בהלכות שבת אנו מתירין אשת איש.  אלא מביא נייר חלק ומקרע לפניהן והן חותמין.  ולא כתב ידו של ראשון הוא מרחיב לפניהן את הקרע.  ר' מנא בעי ולמה לינן אמרין רושם לפניהן במים.  אם בא וערער עררו בטל.  הקורע על העור כתבנית כתב חייב.  הרושם על העור כתבנית כתב פטור.  אמר להן רבי אליעזר והלא בן סטדא

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך