תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק א

דף ו, ב פרק א הלכה ב גמרא  רבי חנניה בן אחוי דרב הושעיה אמר מתניתין בעמי הארץ.  מן מה דתני ר' חייא בחבירין.  רבנן דקיסרין אמרין מתניתי' כר' יהודה מן מה דתני ר' חייא כרבנן:  לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל ולא יכנס למרחץ.  התחלת הספר אי זו היא.  משיתחיל לגלח.  והתני ישב לו לגלח באו ואמרו לו מת אביו הרי זה משלים את ראשו אחד המגלח ואחד המתגלח.  לא אתיא משיתעטף בלונטית.  התחלת המרחץ אי זו היא.  ר' זריקן בשם ר' חנינא אמר משיתיר חגורו.  רב אמר משיתיר מנעלו.  כהדא רבי יהושע בן לוי הוה יליף שמע פרשתא מן בר בריה בכל ערובת שובא.  חד זמן אינשי ועאל מיסחי בההן דימוסין דטובריא.  והוה מסתמיך על כתפתי' דרבי חייא בר בא אינהר דלא שמע פרשתיה מן בר בריה וחזר ונפק ליה.  מה הוה ר' דרוסי אמר כך הוה.  ר' לעזר בי רבי יוסי אומר שליח מנוי הוה.  א"ל ר' חייה בר אבא ולא כן אלפן רבי אם התחילו אין מפסיקין.  א"ל חייא בני קלה היא בעיניך שכל השומע פרשה מן בן בנו כאלו הוא שומעה מהר סיני.  ומה טעמא.  (דברים ד) והודעתם לבניך ולבני בניך.  יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב.  רבי חזקיה ר' ירמיה ר' חייא בשם רבי יוחנן אם יכול את לשלשל את השמועה עד משה שלשלה.  ואם לאו תפוש או ראשון ראשון או אחרון אחרון.  מה טעמא והודעתם לבניך ולבני בניך.  יום אשר עמדת עד יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב.  גידול אמר כל האומר שמועה מפי אומרה יהא רואה בעל השמועה כאלו הוא עומד כנגדו.  ומה טעמא (תהילים לט) אך בצלם יתהלך איש.  כתיב (משלי כ) רב אדם יקרא איש חסדו ואיש אמונים מי ימצא.  רב אדם יקרא איש חסדו זה שאר כל אדם.  ואיש אמונים מי ימצא זה רבי זעירא.  דמר רבי זעירא לית אנן צריכין חששין לשמועתיה דרב ששת דהוא גברא מפתחה.  אמר רבי זעירא לרבי יסא חכים רבי לבר פדיה דאת אמר שמועתא מן שמיה.  א"ל ר' יוחנן אמרן משמו.  אמר רבי זעירא לרבי בא בר זבדא חכים רבי לרב דאת אמר שמועתא מן שמי'.  א"ל רב אדא בר אהבה אמרן משמו:  ולא לבורסקי.  איתא חמי בדילין ממי שריחו רע.  ואת אמר הכין.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך