תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> חלה

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת חלה פרק ב

דף יב, ב פרק ב הלכה א גמרא  רבי חייה בשם רבי יהושע בן לוי אין לך מחוור אלא שבעת המשקין בלבד.  רבי יוסי בעי מה איתאמרת לחלה לטומאה.  אין תימר לחלה כ"ש לטומאה.  אין תימ' לטומאה הא לחלה לא.  רבי יונה כדעתיה דרבי יונה תני דרבי שמעון בן יוחי רבי יהושע בן לוי תני דרבי שמעון בן יוחי דתני רבי שמעון בן יוחי רבי טרפון אומר נאמר כאן חלה.  ונאמר להלן (ויקרא ח) חלת לחם שמן.  מה חלה שנאמר להלן עשויה בשמן.  אף חלה שנאמר כאן עשויה בשמן.  ושמן אחד משבעת המשקין הוא.  רבי יוסי בשם רבי שבתי רבי חייא בשם רבי שמעון בן לקיש לחלה ולנטילת ידים אדם מהלך ארבעת מילין.  ר' אבהו בשם ר' יוסי בן חנינה הדא דתימר לפניו אבל לאחריו אין מטריחין עליו.  שומרי גנות ופרדיסין מה את עבד לון כלפניהן כלאחריהן.  נישמעינה מן הדא האשה יושבת וקוצה חלתה ערומה.  והדא אשה לא בתוך ביתה יושבת ותימר אין מטריחין עליה.  והכא אין מטריחין עליו.  תני המים שלפני המזון רשות ושל אחר המזון חובה.  אלא שבראשונים נוטל ומפסיק ובשניים נוטל ואינו מפסיק.  מהו מפסיק.  ר' יעקב בר אחא אמר נוטל ושונה.  ר' יעקב בר רב יצחק בעי נוטל ושונה ואת אמרת רשות אין דבעי מימר ארבעת מילין ואת אמרת רשות.  אמר רבי יעקב בר אידי על הראשונים נאכל בשר חזיר.  ועלה שניים יצאת אשה מביתה.  ויש אומרים שנהרגו עליה שלש נפשות.  הדא אמרה עגבות אין בהן משום ערוה.  הדא דאת אמר לברכה.  אבל להביט אפילו כל שהוא אסור.  כהדא דתני המסתכל בעקיבה של אשה כמסתכל בבית הרחם.  והמסתכל בבית הרחם כילו בא עליה.  שמואל אמר קול באשה ערוה מה טעם (ירמיהו ג) והיה מקול זנותה ותחנף הארץ וגומר.  רב הונא אמר עומד הוא אדם על הצואה ומתפלל ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בצואה.  ישב ולא קינח אסור.  א"ר מנא אף על גב דלא אמר ר' יוסי הדא מילתא אמר דכוותה דרב הונא אמר עומד הוא אדם על גבי צואה ומתפלל ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בצואה.  ישב ולא קינח הרי בשרו נוגע בצואה:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך