תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> מעשר שני

פרק א ב ג ד ה
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת מעשר שני פרק ה

דף כח, ב פרק ה הלכה א גמרא  ר' יונה בעי ולמה לי נן מרין חוט בחוט של סיקרא זכר למזבח.  כיי דתנינן תמן חוט של סיקרא חוגרו באמצע להבחין בין דמים העליונים לדמים התחתונים.  תני רבי חייא סוקרין עליו בסיקרא הקדש:  רבי יוסי ורשב"ג אמרו דבר אחד.  כמה דרבי יוסי אמר אין אנו אחראין לרמאין כן רבן שמעון בן גמליאל אומר אין אנו אחראין לרמאין.  מסתברא רבי יוסי יודי לרבן שמעון בן גמליאל רבן שמעון בן גמליאל לא יודי לר' יוסי.  ר' יוסי יודי לרבן שמעון בן גמליאל שאין אנו אחראין לרמאין.  רשב"ג לא יודי לר' יוסי שאין דרך החבר להוציא מביתו דבר שאינו מתוקן:  מניין לציון רבי ברכה ב"ר יעקב בר בת יעקב בשם רבי חוניא דברת חוורן רבי יוסי אמר לה רבי יעקב בר אחא בשם רבי חנניא דברת חוורן רבי יחזקאל רבי עוזיאל בריה דרבי חוניא דברת חוורן בשם רבי חוניא דברת חוורן (ויקרא יג) וטמא טמא יקרא כדי שתהא הטומאה קורא לך בפיה ואומרת לך פרוש.  רבי הילא בשם רבי שמואל ב"ר נחמן (יחזקאל לט) ועברו העוברים בארץ וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון.  מכאן שמציינין על העצמות.  אדם.  מכאן שמציינין על השדרה והגולגולת.  ובנה.  מכאן שמציינין על אבן קבועה.  אם אומר את על תלושה אף היא הולכת ומטמא במקום אחר.  אצלו.  במקום טהרה.  ציון.  מכאן לציון.  תני מצא אבן אחת מצויינת אף על פי שאין מקיימין כן המאהיל עליה טמא אני אומר מת מצויין היה נתון תחתיה.  היו שתים המאהיל עליהן טהור וביניהון טמא.  היה חרוש בנתיים הרי הן כיחידיות ביניהן טהור וסביבותיהן טמא.  תני אין מציינין על הבשר שמא יתאכל הבשר.  רבי יוסטי בר שונם בעי קומי רבי מנא ולא נמצא מטמא טהרות למפרע.  א"ל מוטב שיתקלקלו בו לשעה ואל יתקלקלו בו לעולם:  לא ביום הוא מציין ולא בלילה הוא גונב.  אמר לון רבי מנא מביום כיי דאמר רבי חנינא (איוב כד) חתר בחושך בתים יומם חתמו למו לא ראו אור.  מיומם חתמו למו כך היו אנשי דור המבול עושין היו רושמין באפכולסמין ובאין וגונבים בלילה.  כך דרשה רבי חנינא בציפורין.  איתעביד תלת מאה חתירין בתים:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך