תלמוד ירושלמי -> סדר נזיקין -> בבא מציעא

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת בבא מציעא פרק ב

דף ח, א פרק ב הלכה ה גמרא  אמר רבי לעזר כיני מתניתא על גבי כסא שלו ע"ג תיבה שלו.  שמעון בן שטח הוה עסיק בהדא כיתנא אמרין ליה תלמידוי ר' ארפי מינך ואנן זבנין לך חדא חמר ולית את לעי סוגין.  ואזלון זבנון ליה חדא חמר מחד סירקאי ותלי ביה חדא מרגלי.  אתון לגביה אמרין ליה מן כדון לית את צריך לעי תובן.  אמר לון למה אמרין ליה זבנינן לך חד חמר מחד סירקיי ותלי ביה חדא מרגלי.  אמר לון וידע בה מרה אמרין ליה לא א"ל לון איזל חזר.  לא כן אמר רב הונא ביבי בר גוזלון בשם רב התיבון קומי רבי אפילו כמאן דמר גזילו של עכו"ם אסור כל עמא מודיי שאבידתו מותרת.  מה אתון סברין שמעון בן שטח ברברין הוה.  בעי הוה שמעון בן שטח משמע בריך אלההון דיהודאי מאגר כל הדין עלמא.  ויידא אמרה דא רבי חנינה משתעי הדין עובדא רבנין סבייא זבנין חד כרי דחיטין מאילין דאיסרטוס ואשכחון ביה חדא צררא דדינרי וחזרוניה להון אמרין בריך אלההון יהודאי.  אבא אושעיה איש טורייא אמרה אהין להן.  לי אהן מהו חשוב עלי אית לי טבין מיניה אית לי סוגין מיניה.  א"ל אורייתא גזרת דנחזור מאר בריך אלההון דיהודאי.  ר' שמואל בר סוסרטיי סלק לרומי אובדת מלכתא דילנית דידה ואשכחיה.  אפקת כרוז במדינתא מאן דמחזר לה בגו שלשים יומין יסב אכן ואכן.  בתר שלשים יומין איתרים רישיה.  לא חזריה גו שלשים יומין.  בתר שלשים יומין חזריה אמרה ליה לא היית במדינתא אמר לה אין.  אמרה ליה ולא שמעת קלא דכרוזא אמר לה אין.  אמרה ליה ומה מר.  אמר לה מאן דמחזר לה גו שלשים יומין יסב אכן ואכן בתר שלשי' יומין יתרים רישיה.  אמרה ליה ולמה לא חזרתוניה גו שלשים יומין אמר לה דלא תימרון בגין דחלתיך עבדית אלא בגין דחלתיה דרחמנא.  אמרה לי' בריך אלהון דיהודאי.  אלכסנדרוס מקדון סליק גבי מלכא קצייא חמא ליה דהב סגין כסף סגין.  א"ל לא דהבך ולא כספך אנא צריך.  לא אתית אלא מיחמי פרוכסין דידכון היך אתון יהבין היך אתון דיינין.  עד דו עסוק עימיה אתא בר נש חד דאין עם חבריה דזבן חדא חלקא וחספתה ואשכחון בה סימא דדינרי.  אהן דזבין הוה מר קיקילתא זבנית סימא לא זבנית.  אהן דזבין הוה מר קיקילת' וכל דאית בה זבינית.  עד דאינון עסיקין דין עם דין.  אמר מלכא לחד מינייהו אית לך בר דכר א"ל אין.  אמר לחבריה אית לך ברת נוקבה א"ל אין.  אמר לון אסבון דין לדין וסימא יהוי לתרויהון.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך