תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ט

דף מד, ב פרק ט הלכה יא גמרא  מתניתא משנחשדו להיות נותנין מעשר לכהונה.  הדא מסייע ליה לר' יוחנן בחדא ופליגא עליה בחדא.  דתנינן תמן ובת כהן ללוי.  לא תאכל.  לא בתרומה ולא במעשר.  ניחא בתרומה לא תאכל.  במעשר מה נפשך כהנת היא תאכל לויה היא תאכל.  ר' אילא בשם רבי יוחנן כמאן דמר אין נותנין מעשר לכהונה.  הוי דו אמר נותנין מעשר לכהונה.  מסייעא ליה דו אמר כולן לשבח.  דאמר רבי יוחנן יוחנן כהן גדול שלח ובדק בכל ערי ישראל ומצאן שלא היו מפרישין אלא תרומה גדולה בלבד.  אבל מעשר ראשון ומעשר שני מהן היו מפרישין.  ומהן לא היו מפרישין.  אמר הואיל ומעשר ראשון בעון מיתה ומעשר שני בעון טבל.  יהא אדם קורא שם לתרומה ולתרומת מעשר ונותנן לכהן.  ומעשר שני מחללו על המעות והשאר מעשר עני שהמוציא מחבירו עליו הראייה.  ויתודה.  אמר רבי אילא כעס הוא לפני המקום מי שהוא אומר עשיתי והוא לא עשה.  מעתה מי שהוא מפריש יתודה.  ומי שאינו מפריש לא יתודה.  כהדא דתני עד (דברים כו) השקיפה היו אומרים קול נמוך מיכן ואילך היו אומרים קול גבוה.  את המעוררין.  אותן שהיו אומרים (תהילים מד) עורה למה תישן י"י וגו'.  וכי יש שינה לפני המקום.  והלא כבר נאמר (תהילים קכא) הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל מה תלמוד לומר (תהילים עח) ויקץ כישן י"י.  אלא כביכול כאלו יש לפניו שינה בשעה שישראל בצרה ואומות העולם ברווחה.  וכן הוא אומר (איוב יז) ובהמרותם תלן עיני.  את הנוקפין.  אותן שהיו מכין על גבי העגל בין קרניו.  אמר להן יוחנן כהן גדול עד מתי אתם מאכילין את המזבח נבילות ועמד ועשה להן טבעות.  אמר רבי בא בשם ר' יוחנן טבעות עשה להן רחבות מלמטן וצרות מלמעלן.  עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים.  עד תחילת ימיו.  ובימיו אין צריך לשאול על הדמאי שהעמיד זוגות.  מילתיה דרבי יהושע בן לוי אמרה מהן לגנאי ומהן לשבח.  דאמר רבי יוסי בשם ר' תנחום ר' חייה בשם רבי יהושע בן לוי

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך