תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ט

דף מב, א פרק ט הלכה ד גמרא  כל מקום שדרכו ליתזו גוף אחד הוא.  ואם לאו הראש הזה אין לו גוף והגוף הזה אין לו ראש:

דף מב, א פרק ט הלכה ה משנה  נפטרו זקני ירושלים והלכו להם וזקני אותה העיר מביאין עגלת בקר אשר לא עובד בה אשר לא משכה בעול ואין המום פוסל בה ומורידין אותה לנחל איתן איתן כמשמעו קשה אף על פי שאין איתן כשר עורפין אותה בקופיץ מאחריה ומקומה אסור מלזורע ולמעדר' ומותר לסרוק שם פשתן ולנקות אבנים:

דף מב, א פרק ט הלכה ה גמרא  (דברים כא) אשר לא עבד בה לדעת.  אשר לא משכה בעול.  בין לדעת בין שלא לדעת.  רבי יונה פתר מתניתא אשר לא עובד בה לדעת אשר לא משכה בעול.  בין לדעת בין שלא לדעת והוא שימשוך.  רבי יוסי פתר מתניתא לדעת אפי' לא משך ושלא לדעת והוא שימשוך.  ואתייא דר' יונה כר' ישמעאל ודרבי יוסי כרבנן.  דרבי יונה כרבי ישמעאל דרבי ישמעאל אמר כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד נעקר מכללו והרי הוא בחידושו.  לפום כך צריך מימר אשר לא עובד בה לדעת.  אשר לא משכה בעול בין לדעת בין שלא לדעת והוא שימשוך.  ודרבי יוסי כרבנן דרבנן אמרין הרי הוא בכלל והרי הוא בחידושו לפום כן צריך מימר לדעת אפילו לא משך.  ושלא לדעת והוא שימשוך.  כמה ימשוך רבי אומר כמלואו רבי יוסי בי רבי יודה אומר שלש אצבעות.  רבי סימון בשם רבי יוסי בן נהוראי מלא העול לרחבו.  רבי בון בר חייה בעא קומי רבי זעירא אשר לא עבד בה כלל אשר לא משכה בעול פרט.  כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט.  אמר ליה אילו הוה כתיב אשר לא עובדה ואשר לא משכה יאות.  לית כתיב אלא אשר לא עובד בה אין כאן כלל ופרט אלא ריבויין עול עול לגזירה שוה מה עול האמור בעגלה עשה בה שאר כל העבודות כעול אף עול האמור בפרה נעשה בה שאר כל העבודות כעול.  מה עול האמור בעגלה עבודה פוסלת בה בין לדעת בין שלא לדעת.  אף עול האמור בפרה עבודה פוסלת בה.  בין לדעת בין שלא לדעת.  מה עול האמור בפרה העול פוסל בה.  אף העול האמור בעגלה העול פוסל בה.  אי מה עול האמור בפרה המומין פוסלין בה.  אף עול האמור בעגלה המומין פוסלין בה.  תלמוד לומר (במדבר ט) אשר אין בה מום.  המומין פוסלין בפרה אין המומין פוסלין בעגלה.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך