תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ח

דף לז, ב פרק ח הלכה ג גמרא  והן ארון כלי הוא.  על דעתיה דרבי יודה דאמר של חמשה טפחים היה הארון עשוי ארכו של ארון שנים עשר טפחים ומחצה.  דכתיב אמתיים וחצי ארכו אמתא חמשה ואמתא חמשא ופלגות אמתא תרין ופלג וארבעה לוחות היו בו שנים שלימין ושנים שבורין דכתיב אשר שברת ושמתם בארון והלוחות היו כל אחד ואחד ארכן ששה טפחים ורחבן שלשה.  תן רחבן של לוחות לאורכו של ארון נשתייר שם חצי טפח אצבע לכתלים מיכן ואצבע לכתלים מיכן.  ורחבו של ארון שבעה טפחים ומחצה דכתיב ואמה וחצי רחבו.  אמתא חמשה טפחים ופלגות אמתא תרין ופלג וארבעה לוחות היו בו שנים שלימין ושנים שבורין דכתיב אשר שברת ושמת' בארון.  והלוחות היו כל אחד ואחד ארכן ששה טפחים ורחבן שלשה.  תן ארכן של לוחות לרחבו של ארון נשתייר שם טפח ומחצה אצבע לכתלים מיכן ואצבע לכתלים מיכן.  וחצי טפח מיכן וחצי טפח מיכן לשילוט.  כיצד עשה בצלאל את הארון רבי חנינה אמר שלש תיבות עשאן שתים של זהב ואחת של עץ ונתן של זהב בשל עץ ושל עץ בשל זהב וציפהו הדא היא דכתיב (שמות כה) וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ.  מה תלמוד לומר (שמות כה) תצפנו להביא שפתו העליונה.  ר"ש בן לקיש אמר תיבה אחת עשאו וציפהו הדא היא דכתיב וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ מה תלמוד לומר תצפנו.  אמר רבי פינחס להביא בין נסר לנסר.  כיצד היו הלוחות כתובים רבי חנניה בן גמליאל אומר חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זה.  ורבנין אמרין עשה על לוח זה ועשרה על לוח זה.  דכתיב (דברים ד) ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים.  עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זה.  ר"ש בן יוחי אומר עשרים על לוח זה ועשרים על לוח זה דכתיב ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים עשרים על לוח זה ועשרים על לוח זה.  ר' סימאי אומר ארבעים על לוח זה וארבעים על לוח זה מזה ומזה הם כתובים.  מטרגונה.  חנניה בן אחי רבי יהושע אומר בין כל דיבור ודיבור דידוקיה ואותותיה (שיר השירים ה) ממולאים בתרשיש.  כימא רבא.  רבי שמעון בן לקיש כד הוי מטי להדין קרייא הוה אמר יפה לימדני חנניה בן אחי רבי יהושע.  מה הים הזה בין גל גדול לגל גדול גלים קטנים כך בין כל דבר ודבר דיקדוקיה ואותותיה של תורה.  אמר רבי תנחומא איתקשיית קומי רבי פינחס אתיא כרבי יודה ולא אתייא כרבי מאיר.  מה טעמא דר' יודה (דברים לא) לקוח את ספר התורה הזה.  על דעתיה דרבי יודה דו אמר איכן ספר תורה היה נתן כמין גלוסקוס עשו לו מבחוץ והיה ספר תורה נתון בתוכו.  מה טעמא דרבי מאיר

דף לז, ב פרק ח הלכה ד גמרא  נעלו אם היה בתוכו חפצים את שדרכו ליבטל עליה כמי שחנכו ואם לאו כמי שלא חנכו:

דף לז, ב פרק ח הלכה ה משנה  (דברים כ) ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו וגו' אחד הנוטע את הכרם ואחד הנוטע חמשה אילני מאכל אפילו מחמשת המינים אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב ואחד הלוקח ואחד היורש ואחד שניתן לו במתנה:

דף לז, ב פרק ח הלכה ה גמרא  אשר נטע.  אין לי אלא אשר נטע.  לקח ירש ניתן לו במתנה מניין.  תלמוד לומר האיש.  מי האיש.  מניין הנוטע חמשה אילני מאכל אפילו מחמשת המינין.  ת"ל אשר נטע מכל מקום.  יכול ארבעה אילני מאכל או חמשה אילני סרק יהא חוזר ת"ל כרם.  מה כרם מיוחד שהוא של חמש גפנים.  יצא זה שאינו של חמש גפנים.  שהיין מגיתו שהיין קוסס מערבין בו ומשתתפין בו ומברכין עליו ומזמנין עליו ומקדשין בו את הכלה ומנחמין בו את האבל ונמכר בחנות לשם יין והמוכר לחבירו יין סתם לא מכר לו יין קוסס.  ואסור בהורייה ובהיתר נדרים.  ועל ביאת המקדש לית לך אלא שהוא אסור על גבי המזבח.  וההן בן סורר ומורה צריכה.  יכול הנוטע כרם בחוצה לארץ יהא חוזר ת"ל ולא חללו.  את שמצוה לחללו יצא זה שאין מצוה לחללו.  תני ר' אליעזר בן יעקב אומר אין משמע אלא כרם ודכוותה אין משמע אלא נטע.  תני ולא חללו פרט למבריך ולמרכיב.  א"ר יוחנן דר' אליעזר בן יעקב היא.  אמר רב חסדא דברי הכל היא.  כשהרכיב פירות עבירה.  מה אנן קיימין אם כשהרכיב אילן מאכל על גבי אילן מאכל מין בשאינו מינו פירות עבירה הן.  ואם בשהרכיב אילן מאכל על גבי אילן סרק מין במינו נוטע כבתחילה הן.  אלא כן אנן קיימין בשהרכיב תאינה שחורה על גבי תאינה לבנה.  אימתי הוא מחלל ברביעית ובחמישי'.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך