תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ח

דף לז, א פרק ח הלכה ג גמרא  ולא יאשיהו גנזו.  הדא אמרה באפרסמון משחו.  אין מושחין את המלכים אלא מן הקרן.  שאול ויהוא נמשחו מן הפך שהיתה מלכותן מלכות עוברת.  דוד ושלמה נמשחו מן הקרן שהיתה מלכותן מלכות קיימת.  אין מושחין כהנים מלכים.  אמר רבי יודן ענתונדריה על שם (בראשית מט) לא יסור שבט מיהודה.  אמר ר' חייה בר אדא על שם (דברים יז) למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל.  מה כתי' בתריה לא יהיה לכהנים הלוים.  אמר רבי יוחנן הוא יוחנן הוא יהואחז.  והא כתיב (דברי הימים א ג) הבכור יוחנן בכור למלכות.  אמר רבי יוחנן הוא שלום הוא צדקיהו.  הכתיב (דברי הימים א ג) השלישי צדקיהו והרביעי שלום.  שלישי לתולדות ורביעי למלכות.  צדקיהו שצידק עליו את הדין.  שלום שבימיו שלמה מלכות בית דוד.  לא שלום הוה שמיה ולא צדקיהו הוה שמיה אלא מתניה.  הדא היא דכתיב (מלכים ב כד) וימלך מלך בבל את מתניה דדו תחתיו ויסב את שמו צדקיהו.  אמר רבי יוחנן באמה של ששה טפחים היה הארון עשוי.  מאן תנא אמה של ששה טפחים רבי מאיר היא דתנן רבי מאיר אומר כל האמות היו בבינוניות.  על דעתיה דרבי מאיר דאמר באמה של ששה טפחים היה הארון עשוי ארכו של ארון חמשה עשר דכתיב (שמות כה) אמתים וחצי ארכו אמה אשתה ואמה אשתה.  ופלגות אמתא תלתא.  וארבעה לוחות היו בו שנים שבורים ושנים שלמים.  דכתיב (דברים י) אשר שברת ושמת' בארון.  והלוחות היו כל אחד ואחד ארכן ששה טפחים ורחבן שלשה.  תן רחבן של לוחות לאורכו של ארון נשתיירו שם שלשה טפחים.  תן מהם חצי טפח לכל כותל נשתיירו שני טפחים לספר תורה.  תנם לאיסטווה ורחבו של ארון תשעה טפחים דכתיב (שמות כה) אמה וחצי רחבו.  אמתא אישתא.  ופלגות אמתא תלתא.  וארבעה לוחות היו בו שנים שבורים ושנים שלימין דכתיב אשר שברת ושמתם בארון.  והלוחות היה כל אחד ואחד ארכן ששה טפחים.  ותן ארכן של לוחות לרחבו של ארון.  נשתייר שם שלשה טפחים חצי טפח מיכן וחצי טפח מיכן לשילוט.  ומקום שמניחין בו ספר תורה טפחיים.  רבי שמעון בן לקיש אמר באמה של חמשה טפחים היה הארון עשוי.  מאן תנא אמה של חמשה טפחים רבי יהודה.  דתנינן תמן רבי יודה אומר אמת הבניין ששה טפחים ושל כלים חמשה.

דף לז, א פרק ח הלכה ג גמרא  (שמות כה) ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה על דעתיה דר' מאיר דו אמר אין מוקדם ומאוחר בתורה.  (שמות כה) ואל הארון תתן את העדות אשר אתן אליך.  ואחר כך ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה.  רבי פינחס בשם רבי שמעון בן לקיש תורה שנתן הקב"ה עורה אש לבנה.  חרותה אש שחורה.  היא אשת ומובללת באש חצובה מאש.  נתונה מאש (דברים לג) מימינו אש דת למו:

דף לז, א פרק ח הלכה ד משנה  (דברים כ) ודברו השוטרים אל העם לאמר מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו וגו' אחד הבונה בית חדש ואחד הבונה בית התבן בית הבקר בית העצים בית האוצרות אחד הבונה ואחד הלוקח ואחד היורש ואחד שניתן לו במתנה:

דף לז, א פרק ח הלכה ד גמרא  אשר בנה בית.  אין לי אלא אשר בנה.  לקח ירש ניתן לו במתנה מניין.  תלמוד לומר האיש מי האיש.  מניין הבונה בית התבן בית הבקר בית העצים בית האוצרות מניין תלמוד לומר אשר בנה מכל מקום.  יכול הבונה בית שער ואכסדרה ומרפסת יהא חוזר תלמוד לומר בית.  מה בית מיוחד שהוא בית דירה יצאו אלו שאינן בית דירה יצא בית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות.  דתני בית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות פטור מן המעקה ומן המזוזה ומן העירוב ואינו טובל למעשרות.  ואין נותנין לו ארבע אמות לפני פתחו.  ואין עושין אותו חיבור לעיר.  והנודר מן הבית מותר לישב בו.  ואינו צמית ביובל ואינו מיטמא בנגעים.  ואין הבעלים חוזרין לו במלחמה.  מה תלמוד לומר אשר בנה פרט לשנפל ביתו ובנאו.  אמר רבי יוסי זאת אומרת המחזיר את גרושתו לא היה חוזר.  יכול הבונה בית בחוצה לארץ יהא חוזר תלמוד לומר ולא חנכו.  את שמצוה לחנכו יצא זה שאינו מצוה לחנכו.  הקדים לו שכרו כמי שחנכו.  נתן לו שכרו לאחר שנים עשר חודש כמי שלא חנכו.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך