תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ח

דף לה, א פרק ח הלכה ב גמרא  אם באת הלכה תחת ידך ואין את יודע אם לשרוף אם לתלות לעולם הוי רץ אחר השריפה יותר מן התלייה שאין לך חביב בתורה יותר מפרים הנשרפין ושעירים הנשרפין והן בשריפה.  רבי יוסי בעי למידין דבר שאין מצותו לכאן מדבר שמצותו לכאן:

דף לה, א פרק ח הלכה ג משנה  (דברים כ) אל ירך לבבכם ואל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם אל ירך לבבכם מפני צהלת סוסים וציחצוח חרבות אל תיראו מפני הגפת התריסין ושפעת הקלגסים על תחפזו מפני קול קרנות ואל תערצו מפני קול צווחה כי ה' אלהיכם ההולך עמכם להלחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם הן באין בנצחת בשר ודם ואתם באין בנצחונו של מקום פלשתי' באו בנצחונו של גלית ומה היה בסופו סופו שנפל בחרב והן נפלו עמו אבל אתם אין אתם כן אלא כי ה' אלהיכם ההולך עמכם להלחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם זו מחנה הארון:

דף לה, א פרק ח הלכה ג גמרא  כתיב (תהילים יח) מנוגה נגדו עביו עברו.  כנגד טומאיות שלהן עברו כנגד הכיתי' שלהן.  ברד כנגד בליצטרי' שלהן.  וגחלי כנגד טרמנטן שלהן.  אש כנגד הנפט שלהן.  וירעם משמים כנגד הלפידים שלהן.  ועליון יתן קולו כנגד קול הקרנות שלהן.  וישלח חציו כנגד החיצים שלהן.  ויפיצם מלמד שהיו מפזרין אותן.  אמר רבי בא בר כהנא מלמד שהיו עשויין תיבות תיבות והיו החיצים מפזרין אותן.  והברקים מכניסין אותן.  ברקים כנגד החרבות שלהן.  ויהמם הממם ועירבבם והפיל סגנם שלהם.  רבי אומר אין לשון הזה ויהמם אלא לשון מגיפה כמה דאת אמר (דברים ז) והמם מהומה גדולה עד השמדם.  (דברים כ) להושיע אתכם זה מחנה הארון.  ויש אומרים זה השם שהיה נתון בארון.  דתני ר' יודה בן לקיש אומר שני ארונות היו מהלכים עם ישראל במדבר.  אחד שהיתה התורה נתונה בו ואחד שהיו שברי הלוחות מונחין בתוכו.  זה שהיתה התורה נתונה בתוכו הי' נתון באוהל מועד.  הדא היא דכתיב (במדבר יד) וארון ברית ה' ומשה לא משו מקרב המחנה.  וזה שהיו שברי הלוחות נתונין בתוכו היה נכנס ויוצא עמהן.  ורבנן אמרי אחד הי' ופעם אחת יצא ובימי עלי נשבה.  קרייא מסייע להן לרבנין (שמואל א ד) אוי לנו מי יצילנו מיד האלהים האלה מילא דלא חמון מן יומיהון.  קרייא מסייע לר' יודה בן לקיש (שמואל א יד) ויאמר שאול לאחיה הגישה ארון האלהים.  והלא ארון בקרית יערים היה.  מאי עבדין לה רבנין <היה נכנס> הגישה אלי הציץ.  וקרא מסייע לרבי יודה בן לקיש (שמואל ב יא) הארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך