תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ח

דף לד, ב פרק ח הלכה א גמרא  נאמר כאן נגישה ונאמר להלן (שמות כ) ונגש משה אל הערפל.  מה נגישה שנאמר להלן בלשון הקודש אף כאן בלשון הקודש.  לא מסתבר' דלא.  ופקדו שרי צבאות בראש העם.  ואחר כך ונגש הכהן ודבר אל העם.  מאן די מתקון לון הוא משמע לון.  אין מקרא אמור על סדר.  בספר את אמר שוטר שומע מפי כהן פרשה ואומרה בכל לשון.  אבל בערכי המלחמה מספקין מים ומשון ומתקנין את הדרכים.  רבי חגיי בעי כמה דתימר בספר שוטר שומע פרשה מפי כהן ואומרה לעם בכל לשון.  ואמור אף בערכי המלחמה כן.  התיב רבי חייה בר אדא לא מסתברא דלא והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם ואחר כך ונגש הכהן ודבר אל העם.  אמר ליה מכיון דאת אמר אין מקרא אמור על הסדר לית שמע מינה כלום:

דף לד, ב פרק ח הלכה ב משנה  כמה שנאמר להלן (דברי הימים ב כח) ויקומו האנשים אשר נקבו בשמו' ויחזיקו בשביה וכל מערומיה' הלבישו מן השלל על אויביכם אתם הולכין שאם תפלו בידם אין מרחמין עליכם:

דף לד, ב פרק ח הלכה ב גמרא  אמר ר' יוחנן כל שאינו כגון אילו שהיתה ספיקה למחות אל ימחה.  רבי אחא בשם רבי יוחנן כשם שמצוה לומר על דבר שהוא נעשה.  כך מצוה שלא לומר על דבר שאינו נעשה.  אמר רבי לעזר כשם שאסור לטהר את הטמא כך אסור לטמא את הטהור.  רבי בא בר יעקב בשם רבי יוחנן

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך