תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ז

דף לב, א פרק ז הלכה ד גמרא  אמר ר' יוחנן בנימין היה חציו.  בן מיכן.  ימן מיכן.  אמר ר' זבידא ויאות מי כתיב (שמות כח) ששה שמותם לא.  אלא משמותם.  משמותם ולא כל שמותם.  הראשונים נכתבין ממינו של כהן גדול משמאלו של קורא.  והאחרונים נכתבין משמאלו של כהן גדול מימינו של קורא.  הראשונים אינן נכתבין על סדר שיהודה מלך האחרונים נכתבין על סדר:

דף לב, א פרק ז הלכה ה משנה  ואח"כ הביאו את האבני' ובנו את המזבח וסדום בסיד וכתבו עליהם את כל דברי התורה הזאת בשבעים לשון שנאמר (דברים כו) באר היטב ונטלו את האבנים ובאו ולנו במקומן:

דף לב, א פרק ז הלכה ה גמרא  תני על אבני המלון נכתבו דברי רבי יודה.  רבי יוסי אומר על אבני המזבח נכתבו.  מאן דמר על אבני המלון נכתבו בכל יום ויום אומות העולם משלחין נוטריהון ומשיאין את התורה שהיתה כתובה בשבעים לשון.  מאן דמר על אבני המזבח נכתבו לא לשעה היו ונגנזו.  עוד הוא מעשה נסים.  נתן הקב"ה בינה בלב כל אומה ואומה והשיאו את התורה שהיתה כתובה בשבעים לשון.  מאן דמר על אבני המלון נכתבו ניחא (דברים כו) ושדת אותם בשיד.  מאן דמר על אבני המזבח נכתבו מה מקיים ושדת אותם בשיד.  בין כל אבן ואבן.  רבי שמואל בר נחמני בשם ר' יוחנן (ישעיהו לג) והיו עמים משרפות סיד.  מסיד נטלו איפיפסין שלהן מיתה.  רבי אבא בר כהנא בשם רבי יוחנן (ישעיהו ס) והגוים חרוב יחרבו מחורב נטלו איפיפסין שלהן מיתה.  נמצאת אומר שלשה מיני אבנים הן.  אבני המלון.  ואבנים שהניח יהושע תחת כפות רגלי הכהנים.  ואיסטליות שנתן להן משה.  אמר רבי חנינן פשיט לן ארבעה מיני אבנים הן.  אמר רבי סימון בר זביד ויאות אין תימר אבני המלון לשעה היו ונגנזו.  אין תימר אבנים שהקים יהושע תחת כפות רגלי הכהנים

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך