תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ו

דף כו, ב פרק ו הלכה א גמרא  לא על מה דרבי אליעזר אמר רבי יושוע פליג.  אלא בגין דתנינן ר' יהושע אומר עד שישאו ויתנו בה מוצרות בלבנה.  רבי אבא מרי בעי תמן א"ר חזקיה רבי אבהו בשם ר' אלעזר כל מקום ששנה ר' מחלוקת וחזר ושנה סתם הלכה כסתם וכא הוא אמר הכין.  אנן תנינן מוצרות.  אית תניי תני מוזרות.  מאן דמר מוצרות מצרן עמר.  ומאן דמר מוזרות שזרן כיתן.  מה נן קיימין אין בהן דשמע ולא ידע מן מאן שמע כעוף הפורח הוא.  ואין בהן דשמע וידע ממאן שמע כעד מפי עד הוא.  אלא כן אנן קיימין פלוני מפלוני ופלוני מפלוני מילה דלית בה תימליוסים:

דף כו, ב פרק ו הלכה ב משנה  אמר עד אחד אני ראיתיה שנטמאה לא היתה שותה ולא עוד אלא אפילו עבד אפילו שפחה הרי אלו נאמנין אף לפוסלה מכתובתה חמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה הרי אלו נאמנות לא לפוסלה מכתובתה אמרו אלא שלא תשתה:

דף כו, ב פרק ו הלכה ב גמרא  (במדבר ה) ועד אין בה.  אין לי אלא עד מניין אפילו עבד אפילו שפחה ת"ל ועד אין בה מכל מקום וכר' ישמעאל דרבי ישמעאל אמר כל מקום שנאמר בתורה עד סתם הרי אילו בכלל שני עדים עד שיפרש הכתוב שהוא עד אחד.  אשכח תני רבי ישמעאל אומר שני עדים.  מתניתא משהודה רבי עקיבה לרבי טרפון דתני רבי טרפון אומר עד אחד נאמן לטמאותה ואין עד אחד נאמן להפסידה מכתובתה.  רבי עקיבה אומר כשם שעד אחד נאמן לטמאותה.  כך עד אחד נאמן להפסידה מכתובתה.  אמר לו רבי טרפון איכן מצינו עד אחד בממון כלום.  אמר לו רבי עקיבה ואיכן מצינו עד אחד באשת איש כלום.  אלא כשם שעד אחד נאמן לטמאותה.  כך עד אחד נאמן להפסידה מכתובתה.  חזר רבי עקיבה להיות שונה כרבי טרפון.  ר' בון בר חייה בעי חמותה שאמרה אני ראיתי שניטמאת [ובא אחד ואמר אני ראיתיה שניטמאת]

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך