תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ה

דף כד, ב פרק ה הלכה ג גמרא  אמר ליה פייסון דיסבון מינך עשרין על עשרין כדון.  ועשרין על עשרין בתר זמן ואת מיתגר פלגא.  ר' בא בשם רבי יהודה רבי זעירא בשם רבי עוקבא אין מקדרין אלא בחבל חמשים אמה.  ר' זעירא בשם רב חסדיי אין מקדרין לא בערי הלוים ולא במקום עריפה בנחל.  ניחא כמאן דאמר אלף אמה מגרש ואלפיים אמה תחום שבת.  ברם כמאן דמר אלף אמה מגרש ואלפיים אמה שדות וכרמים כלום למדו תחום שבת לא מערי הלוים.  לעיקר אין מקדרין ולטפיל' מקדרין.  ומניין שלא היו קוברין בערי הלוים.  רבי אבהו בשם ק' יוסי בר חנינה (במדבר לה) ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם.  לבהמתם ולחייתם ניתנה ולא ניתנו לקבורה:

דף כד, ב פרק ה הלכה ד משנה  בו ביום דרש רבי עקיבה (שמות טז) אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לי"י ויאמרו לאמר שאין תלמוד לומר לאמר ולמה נאמר לאמר אלא שהיו ישראל עונין אחריו של משה על כל דבר ודבר כקורין את ההלל אשירה לי"י כי גאה גאה לכך נאמר לאמר רבי נחמיה אומר כקורין את שמע היו קורין לא כקורין את ההלל:

דף כד, ב פרק ה הלכה ד גמרא  לקטן שהוא מקרא את ההלל בבית המספר והן עונין אחריו על כל דבר ודבר.  משה אמר אשירה והן עונין אחריו אשירה.  משה אמר אשירה והן עונין אחריו אשירה.  משה אמר עזי והן אומרים עזי.  רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר לגדול שהוא מקרא את ההלל בבית הכנסת והן עונין אשירה.  משה אמר עזי והן עונין אחריו אשירה.  רבי יוסי הגלילי אומר בשעה שהיו אבותינו בים היה מוטל עולל על ברכה של אמו ותינוק יונק משתי אמו.  וכיון שראו את השכינה הגביה עולל את ראשו מברכה של אמו ושומט התינוק את פיו מדדה של אמו אף הן פתחו את ביהן בשירה ובשבח ואמרו זה אלי ואנוהו.  רבי מאיר אומר אפי' עוברין ממעי אימותיהן היו אומרים שירה שנאמר (תהילים סח) במקהלות ברכו אלהים י"י ממקור ישראל.  רבי נחמיה אומר בשעה שעלו אבותינו מן הים ראו פיגרי אנשים חטאים שהיו משעבדין בהן בפרך בעבודה קשה וכולם פגרים מתים מושלכים על שפת הים.  ביקשו לומר שירה ושרת עליהן רוח הקודש.  ואפילו קטן שבישראל היה אומר שירה כמשה.  הדא היא דכתיב (ישעיהו סג) ויזכר ימי עולם משה עמו איה המעלם מים.  את רועה הצאן אין כתיב כאן אלא את רועה צאנו.  מלמד שעשה כולם רועים.  מה תלמוד לומר לאמר לאמר לדורות.  רבי אבהו בשם ר' יוסי בי ר' חנינה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך