תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ה

דף כג, ב פרק ה הלכה ב גמרא  שאין טמא מת עושה מדף.  רבי תנחומא רבי פינחס בשם רבי לוי על החמישי בקודש שאלן.  הן ישא איש בשר קודש בכנף בגדו.  כנף תחילה ובשר קודש שני לחם ונזיד שלישי יין ושמן רביעי.  ומאכל חמישי שאלן.  וכי יש חמישי בקודש.  ויענו הכהנים ויאמרו לא.  השיבו אותו כראוי שאין חמישי בקודש.  ולמה הוא מקללן כאינש דבעי עילה על חבריה וביתא מה איכפה ליה.  ויאמר ואשר יקריבו שם טמא הוא.  כיי דמר רבי סימון בר זביד גולגלותו של ארנן היבוסי מצאו תחת המזבח.  תני אמר רבי יוסי מניין לרביעי בקודש שהוא פסול ודין הוא מה אם מחוסר כיפורים שאינו פסול בתרומה הרי הוא פסול בקודש שלישי שהוא פסול בתרומה אינו דין שיפסול בקודש.  הרי למדנו לשלישי מן הכתוב.  ולרביעי מקל וחומר.  התיב רבי יוחנן האוכל הבא מחמת טבול יום יוכיח שהוא פסול בתרומה ואינו פוסל בקודש.  ר' חייה בשם רבי יוחנן אתייא דרבי יוסי בשיטת ר' עקיבה רבו.  כמה דרבי עקיבה אמר יטמא יטמא דבר תורה כן רבי יוסי אמר יטמא יטמא דבר תורה.  רבי אבהו בשם רבי יוסי בר חנינה לית ר' יוסי צריך להדין קל וחומרץ קרייה דרש רבי יוסי (ויקרא ז) והבשר אשר יגע זה שני שנגע בראשון.  בכל טמא.  זה שלישי שנגע בשני.  לא יאכל.  סוף טמא לא יאכל.  עד כדון באוכלין שנטמאו באויר כלי חרש שניטמא בשרץ.  אוכלין עצמן שניטמאו בשרץ מניין.  ודין הוא מה אם הכלים שאינן מטמאין מאויר כלי חרש שניטמא בשרץ הרי הן מטמאין כשרץ לטמא אוכלין אוכלין עצמן שניטמו בשרץ אינו דין שיטמו כשרץ לטמא אוכלין.  עד כדון כר' עקיבה.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך