מאגר ספרות הקודש
חץ
חיפוש בכל האתר
חיפוש בכל האתר
מאגר ספרות הקודש - התנ"ך, המשנה, התלמודים ועוד
ערכים אנציקלופדיים, מאמרים , תמונות ,אתרים ועוד
הפעלות ממוחשבות
קהילת מורים - פינת המפמ"ר, קבוצות דיון, מערכים ועוד
אחיתופל - כתבו אלינו
חדש בתנ"ך
תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט

מסכת סוטה פרק ה

דף כ, ב פרק ה הלכה א משנה  כשם שהמים בודקין אותה כך המים בודקין אותו שנאמר (במדבר ה) ובאו ובאו כשם שהיא אסורה לבעל כך אסורה לבועל שנאמר נטמאה נטמאה דברי ר' עקיבה א"ר יהושע כך היה דורש ר' זכריה בן הקצב רבי אומר שני פעמים האמורין בפרשה אם נטמאה אם נטמאה אחד לבעל ואחד לבועל:

דף כ, ב פרק ה הלכה א גמרא  אנן תנינן באו באו.  אית תניי תני ובאו ובאו.  מאן דמר באו באו ר' עקיבה.  ומאן דמר ובאו ובאו ר' ישמעאל.  אנן תנינן נטמאה נטמאה.  אית תניי תני ונטמאה ונטמאה.  מאן דמר נטמאה נטמאה ר' עקיבה.  ומאן דמר ונטמאה ונטמאה ר' ישמעאל.  תני בוא ובה.  וכתיב כן.  כיי דמר רבי אמי בשם רבי יוחנן גורעין לדרוש מתחילתה לסופה.  רבי חנינה בשם ר' ירמיה ואפילו באמצע התיבה.  (ויקרא ב) ויצקת עליה שמן.  ויצקת שמן מנחה.  לרבות את כל המנחו' ליציקה.  המאררים.  אמר ר' תנחומא מניין המאררים כנגד מאתים וארבעים ושמונה איברים שיש בה.  וכנגד מאתים ארבעים ושמונה איברים שיש בו.

דף כא, א פרק ה הלכה א גמרא  והא תנינן כשם שהמים בודקין אותה כך המים בודקין אותו כשם שהיא אסורה לבעל כך היא אסורה לבועל.  כשם שהיא אסורה לאחיו של בעל כך היא אסורה לאחיו של בועל כשם שהמים בודקין אותה על כל ביאה וביאה שהיא מקבלת את בעלה לאחר הבועל כך הן בודקין אותו.  היא על ידי שדרכה ליאסר בין לו בין לאחר היא נבדקת.  אבל הוא לכשתשתה הוא נבדק.  בדקו אותו ולא בדקו אותה אני אומר הזכות תלה לה ניחא כמאן דמר הזכות תולה ואינה ניכרת.  ברם כמאן דמר הזכות תולה וניכרת.  הרי לא הוכרה.  אלא אני אומר מים מגולין שתה ונצבה.  הכין לא הוון בעיי מיבדקוני' אלא כדון.  אלא אני אומר עם אחרות נסתר.  ולא כן סברנן מימר לכשתשתה הוא נבדק.  תיפתר שהיה הוא מזיד והיא שוגגת ובדקו אותו ולא בדקו אותה [בדקו אותה ולא בדקו אותו] אני אומר הזכות תלה ליה.  ניחא כמאן דמר הזכות תולה וניכרת הרי לא הוכר.  אלא אני אומר מים מגולין שתת ונצבי'.  הכין לא הוון בעיי מיבדקונ' אלא כדון.  אלא אני אומר עם אחרים נסתרה.  מעתה גירש יהא מותר בה.  תיפתר שהיה הוא שוגג והוא מזידה.  ובדקו אותה ולא בדקו אותו.  הוא מזיד והיא שוגגת פשיטא שהיא מותרת לביתה.  גירש מהו שהיא מותר בה.  איפשר לומר מזיד בה ואת אמר הכין.  הוא שוגג והיא מזידה פשיטא שהיא אסורה לביתה.  גירש מהו שיהא מותר בה.  איפשר לומר יוצאת מתחת ידו ותאמר הכין.  ומניין שהדבר תלוי בה.  שמעון בר בא בשם רבי יוחנן כתיב (ויקרא יח) ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה.  בה הדבר תלוי.

דף כא, ב פרק ה הלכה א גמרא  אם היתה מזידה אסורה.  שוגגת מותרת:

דף כא, ב פרק ה הלכה ב משנה  בו ביום דרש רבי עקיבה (ויקרא יא) וכל כלי חרש אשר יפל מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא אינו אומר טמא אלא יטמא לטמא את אחרים לימד על ככר השני שמטמא את השלישי אמר ר' יהושע מי יגלה עפר מעיניך רבן יוחנן בן זכאי שהייתה אומר עתיד דור אחר לטהר את ככר השלישי שאין לו מקרא מן התורה והרי עקיבה תלמידך הביא לו מקרא מן התורה שהוא טמא שנאמר כל אשר בתוכו יטמא:

דף כא, ב פרק ה הלכה ב גמרא  רבי יוסי בי רבי בון אמר רב ושמואל חד אמר בין בתרומה בין בחולין אמר ר' עקיבה.  וחורנה אמר בתרומה אבל לא בחולין.  ולא ידעין מאן אמר דא ומאן אמר דא.  מן מה דמר רבי יוסי בשם ר' יונה אמרי לה רב בשם ר' חייה רובא השלישי בא מחמת השרץ.  הוי אמר הוא דו אמר בין בתרומה בין בחולין אמר ר' עקיבה.  מתניתא פליגא על רב אוכל מעשר שהוכשר במשקה ונגע בו טבול יום או ידים מסואבו' מפרישין ממנו תרומת מעשר בטהרה מפני שהוא שלישי והשלישי טהור בחולין.  פתר להקל הוא בידים שהן מדבריהן.  והא תנינן טבול יום.  תיפתר בטבול יום בית הפרס.  א"ר זעירא ואפי' תימר בטבול יום דבר תורה שנייא היא דכתיב טהור טמא טהור לחולין מבעוד יום ולתרומה משתחשך.  התיב ר' חגיי קומי רבי יוסי או נימר טהור במגע וטמא באכילה.  אמר ליה כלים אמורים בפרשה.  אית לך מימר גבי כלים טהורים במגע וטמאים באכילה.  מתניתא מסייעא לרב הראשון שבחולין טמא ומטמא והשיני פוסל ולא מטמא והשלישי נאכל בנזיד הדמע.

דף כב, א פרק ה הלכה ב גמרא  הא לעשותו דמע אסור.  ואמור דבתרה הראשון והשיני שבתרומה טמאין ומטמאין.  והשלישי פוסל ולא מטמא.  והרביעי נאכל בנזיד הקודש.  אין תימר הא לעשותו קודש אסור.  אשכחת מימר מחלפה שיטתיה דרב דמר רבי בא בשם רב שלישי בא מחמת השרץ והרביעי מותר לעשותו קודש שלא אמרו רביעי בקודש אלא בקדשי המקדש מקודישן.  אמר רבי חונה ולא בתרומה אנן קיימין.  ותרומה אסור לעשותה קודש שלא להמציא בה תקלה.  ואמור דבתרה הראשון והשיני והשלישי שבקודש טמאים ומטמאים והרביעי פסול ולא מטמאה.  והחמישי נאכל בנזיד הקודש אין תימר הא לעשות קודש אסור.  וכי יש חמישי בקודש.  ואת אמר לית כן והכא לית כן.  אמר רבי יוחנן השלישי בא מחמת השרץ מותר לעשותו תרומה.  בעי קומוי אפילו כר"ע.  רבי יוסי בשם ר' הילא ואפילו כר"ע.  ולמה.  טבול יום פסיל.  והשיני פסיל.  מה טבול יום אינו פוסל את החולין מלעשותן תרומה.  ר' יוסי בשם ר' יוחנן שלישי בא מחמת שרץ אסור לעשותו תרומה ומותר לעשותו קודש.  ר' זעירא בעא קומי ר' יסא מטמא בקודש ואת אמר אכן.  אמר ליה משום מעלה.  אמר רבי שמואל בר רב יצחק עיקר טומאתו בקודש משום מעלה.  אמר רבי יוסי ולמה הוא מטמא בקודש משם מעלה.  אמר ר' יודן ואפילו כרבנן דאינון אמרין אין השלישי בחולין ולמה הוא אמור מטמא בקודש משם מעלה.  אמר ליה רבי יוסי ולית אנן צריכין שמעין ליה מן בר נש רב.

דף כב, ב פרק ה הלכה ב גמרא  תמן אמרין ממה שקילס רבי יהושע את ר' עקיבה הדא אמרה הלכה כיוצא בו.  רבנן דקיסרין אמרין למדרשו קילסו.  אבל למעשה אין הלכה כיוצא בו.  דמר ר' אחא רבי מיישא בשם רבי לעזר [אין] לוקין על השלישי שבמעשר ואפילו כרבי עקיבה אינן לוקין.  למה טבול יום פוסל והשני פוסל מה טבול יום אין לו מגע אצל החולין.  אף השיני אין לו מגע אצל החולין.  אמר רבי אליעזר כמיניין החולין כך מיניין המעשר.  ואתייא כיי דמר רבי יונה רבי אימי בשם רבי שמעון בן לקיש בכל חולין אנן קיימין ואהן פירקא מעשר אינון.  אמר ר' יוסי ואפילו ראשון שבו אינו מחוור.  לא אוכל אין כתיב כאן אלא (דברים כו) לא אכלתי.  אמר רבי אבא מרי מניין דכתיב (שם) ככל מצותך אשר צויתני כמי שאינו מחוור.  רבי אבהו בשם רבי מנא מפני מה אמרו השיני שבחולין מטמא משקה חולין מפני הידים שהן מדברין מטמאות משקה חולין.  שיני שהוא מדבר תורה לא כל שכן.  אי מה הידים ספיקן לטמא את אחרים <טמא אף המשקין ספיקן לטמא את אחרים טמא>.  [טהור אף השיני ספיקו לטמא אחרים טהור].  התיב ר' חנינא לרבי מנא הרי אוכל אוכלין טמאין ושותה משקין טמאין ספיקן לטמא את אחרים טמא.  והמשקין היוצא מהן ספיקן לטמא את אחרים טמא.

דף כג, א פרק ה הלכה ב גמרא  והא שיני שהוא דבר תורה ספיקו לטמא את אחרים טהור.  אמר ר' מנא קומי ר' חנינה ולא בתרומה אנן קיימין אמר ליה ואפילו תימר בתרומה אנן קיימין מה אית ליה טמא יטמא דבר תורה לא ר' עקיבה.  תמן אמרין שתי שאילות שאלן חגי הנביא אחת השיבו אותו כראוי ואחת לא השיבו לו כראוי.  (חגיי ב) הן ישא איש בשר קודש בכנף בגדו.  כנף תחלה.  בשר קודש שני.  לחם ונזיד שלישי.  ויין ושמן ומאכל רביעי.  וכי יש רביעי בקודש.  ויענו הכהנים ויאמרו לא.  לא השיבו אותו כראוי שיש רביעי בקודש.  (שם) ויאמר חגי אם יגע טמא נפש בכל אלה היטמא אם תהיה כנף טמא נפש ונגעה בכל אלה היטמא.  ויענו הכהנים ויאמרו יטמא.  השיבו אותו כראוי.  דמר ר' ירמיה רבי חייה בשם ר' יוחנן קודם עד שלא גזרו רביעי בקודש שאלן.  ולמה הוא מקללן כאינש דבעי עילה על חבריה וביתא מה אספה ליה לא.  דו אמר ואשר יקריבו שם טמא הוא.  כמה דמר רבי סימון בר זבדי גולגולתו של ארנן היבוסי מצאו תחת המזבח.  ר' אחא בשם רבי אבא בר כהנא בקיאין היו בהיסטות ולא היו בקיאין במדפות.  (שם) הן ישא איש בשר קודש.  שאלן טמא מת מטמא בהיסט.  ויענו הכהנים ויאמרו לא.  השיבו אותו כראוי שאין טמא מת מטמא בהיסט.  שאלן טמא מת עושה מדף.  ויענו הכהנים ויאמרו יטמא.  לא השיבו אותו כראוי

דף כג, ב פרק ה הלכה ב גמרא  שאין טמא מת עושה מדף.  רבי תנחומא רבי פינחס בשם רבי לוי על החמישי בקודש שאלן.  הן ישא איש בשר קודש בכנף בגדו.  כנף תחילה ובשר קודש שני לחם ונזיד שלישי יין ושמן רביעי.  ומאכל חמישי שאלן.  וכי יש חמישי בקודש.  ויענו הכהנים ויאמרו לא.  השיבו אותו כראוי שאין חמישי בקודש.  ולמה הוא מקללן כאינש דבעי עילה על חבריה וביתא מה איכפה ליה.  ויאמר ואשר יקריבו שם טמא הוא.  כיי דמר רבי סימון בר זביד גולגלותו של ארנן היבוסי מצאו תחת המזבח.  תני אמר רבי יוסי מניין לרביעי בקודש שהוא פסול ודין הוא מה אם מחוסר כיפורים שאינו פסול בתרומה הרי הוא פסול בקודש שלישי שהוא פסול בתרומה אינו דין שיפסול בקודש.  הרי למדנו לשלישי מן הכתוב.  ולרביעי מקל וחומר.  התיב רבי יוחנן האוכל הבא מחמת טבול יום יוכיח שהוא פסול בתרומה ואינו פוסל בקודש.  ר' חייה בשם רבי יוחנן אתייא דרבי יוסי בשיטת ר' עקיבה רבו.  כמה דרבי עקיבה אמר יטמא יטמא דבר תורה כן רבי יוסי אמר יטמא יטמא דבר תורה.  רבי אבהו בשם רבי יוסי בר חנינה לית ר' יוסי צריך להדין קל וחומרץ קרייה דרש רבי יוסי (ויקרא ז) והבשר אשר יגע זה שני שנגע בראשון.  בכל טמא.  זה שלישי שנגע בשני.  לא יאכל.  סוף טמא לא יאכל.  עד כדון באוכלין שנטמאו באויר כלי חרש שניטמא בשרץ.  אוכלין עצמן שניטמאו בשרץ מניין.  ודין הוא מה אם הכלים שאינן מטמאין מאויר כלי חרש שניטמא בשרץ הרי הן מטמאין כשרץ לטמא אוכלין אוכלין עצמן שניטמו בשרץ אינו דין שיטמו כשרץ לטמא אוכלין.  עד כדון כר' עקיבה.

דף כד, א פרק ה הלכה ב גמרא  כר' ישעמאל.  תני ר' ישמעאל והבשר אשר יגע בכל טמא.  זה ראשון שנגע בכל טמא.  לא יאכל לרבות את השיני.  השלישי מניין.  ודין הוא ומה אם טבול יום שאינו פוסל בחולין הרי הוא פוסל בתרומה.  שני שהוא פסל בחולין אינו דין שיפסול בתרומה.  רביעי בקודש מניין.  ודין הוא מה אם מחוסר כיפורים שאינו פסול בתרומה הרי הוא פסול בקודש.  שלישי שהוא פסול בתרומה אינו דין שיפסול בקודש.  הא למדנו לראשון ולשני מן הכתוב.  ולשלישי מן הדין.  ולרביעי מקל וחומר.  דנין לו דין מן הדין שיהא הכל משועבד להלכה שיהא השלישי פסול בתרומה והרביעי בקודש:

דף כד, א פרק ה הלכה ג משנה  בו ביום דרש רבי עקיבה (במדבר לה) ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפיי' באמה ומקרא א' אומר מקיר העיר וחוצ' אלף אמה סביב אי אפשר לומר אף אמה שכבר נאמר אלפיים אמה ואי אפשר לומר אלפיים אמה שכבר נאמר אלף אמה ולמה נאמר אלפיים אלא אלף אמה מגרש ואלפיים אמה תחום שבת רבי אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר אלף אמה מגרש ואלפיים שדות וכרמים:

דף כד, א פרק ה הלכה ג גמרא  רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר אלפיים אמה תחום ערי הלוים.  צא מהן אלף אמה מגרש.  נמצא רביע מגרש והשאר שדות וכרמים.  רבי ירמיה ר' שמואל בר רב יצחק בשם רב רביע מאלף.  אמר רבי יצחק ואפילו תימר רביע מכל צד רביע הוא.  מאן דמרבע ארבע גרבין בעי אשיתסר.  רבי מנא משער כהדא לבנה.  ר' אבין משער כהדא רצועה.  ר' אושעיה משער כהדא דסיקרין.  אמר ר' יוסי בי רבי בון חמשין על חמשין בית סאה.  מאת על מאת בית ארבעת סאין.  כהדא ריש גלותא איטלק עילוי חד טריקלין ארבעין על ארבעין דימליניה מיטין אתא לגבי רב הונא

דף כד, ב פרק ה הלכה ג גמרא  אמר ליה פייסון דיסבון מינך עשרין על עשרין כדון.  ועשרין על עשרין בתר זמן ואת מיתגר פלגא.  ר' בא בשם רבי יהודה רבי זעירא בשם רבי עוקבא אין מקדרין אלא בחבל חמשים אמה.  ר' זעירא בשם רב חסדיי אין מקדרין לא בערי הלוים ולא במקום עריפה בנחל.  ניחא כמאן דאמר אלף אמה מגרש ואלפיים אמה תחום שבת.  ברם כמאן דמר אלף אמה מגרש ואלפיים אמה שדות וכרמים כלום למדו תחום שבת לא מערי הלוים.  לעיקר אין מקדרין ולטפיל' מקדרין.  ומניין שלא היו קוברין בערי הלוים.  רבי אבהו בשם ק' יוסי בר חנינה (במדבר לה) ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם.  לבהמתם ולחייתם ניתנה ולא ניתנו לקבורה:

דף כד, ב פרק ה הלכה ד משנה  בו ביום דרש רבי עקיבה (שמות טז) אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לי"י ויאמרו לאמר שאין תלמוד לומר לאמר ולמה נאמר לאמר אלא שהיו ישראל עונין אחריו של משה על כל דבר ודבר כקורין את ההלל אשירה לי"י כי גאה גאה לכך נאמר לאמר רבי נחמיה אומר כקורין את שמע היו קורין לא כקורין את ההלל:

דף כד, ב פרק ה הלכה ד גמרא  לקטן שהוא מקרא את ההלל בבית המספר והן עונין אחריו על כל דבר ודבר.  משה אמר אשירה והן עונין אחריו אשירה.  משה אמר אשירה והן עונין אחריו אשירה.  משה אמר עזי והן אומרים עזי.  רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר לגדול שהוא מקרא את ההלל בבית הכנסת והן עונין אשירה.  משה אמר עזי והן עונין אחריו אשירה.  רבי יוסי הגלילי אומר בשעה שהיו אבותינו בים היה מוטל עולל על ברכה של אמו ותינוק יונק משתי אמו.  וכיון שראו את השכינה הגביה עולל את ראשו מברכה של אמו ושומט התינוק את פיו מדדה של אמו אף הן פתחו את ביהן בשירה ובשבח ואמרו זה אלי ואנוהו.  רבי מאיר אומר אפי' עוברין ממעי אימותיהן היו אומרים שירה שנאמר (תהילים סח) במקהלות ברכו אלהים י"י ממקור ישראל.  רבי נחמיה אומר בשעה שעלו אבותינו מן הים ראו פיגרי אנשים חטאים שהיו משעבדין בהן בפרך בעבודה קשה וכולם פגרים מתים מושלכים על שפת הים.  ביקשו לומר שירה ושרת עליהן רוח הקודש.  ואפילו קטן שבישראל היה אומר שירה כמשה.  הדא היא דכתיב (ישעיהו סג) ויזכר ימי עולם משה עמו איה המעלם מים.  את רועה הצאן אין כתיב כאן אלא את רועה צאנו.  מלמד שעשה כולם רועים.  מה תלמוד לומר לאמר לאמר לדורות.  רבי אבהו בשם ר' יוסי בי ר' חנינה

דף כה, א פרק ה הלכה ד גמרא  כהדין פסוק' משה אמר אשירה והן עונין אחריו אשירה לי"י כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה ביום.  משה אמר עזי וזמרת.  והן עונין אחריו עזו וזמרת יה.  כתיב (שופטים ה) בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם אתנדבו ראשי עם.  שהקב"ה עושה להן ניסים יהו אומרים שירה.  התיבון הרי גאולת מצרים.  שנייא היא שהיא תחילת גאולתן.  התיבון הרי גאולת מרדכי ואסתר שנייא היא שהיו בחוצה לארץ.  ואית דבעי מימר מרדכי ואסתר משונאיהן נגאלו.  לא נגאלו מן המלכות:

דף כה, א פרק ה הלכה ה משנה  בו ביום דרש ר' יהושע בן הורקנוס שלא עבד איוב את המקום אלא מאהבה שנאמר (איוב יג) הן יקטלנו לו אייחל עדיין הדבר שקול לו אני מצפה או איני מצפה לו ת"ל (איוב כז) עד אגוע לא אסיר תומתי ממנו לימד שמאהבה עשה:

דף כה, א פרק ה הלכה ה גמרא  תני בשם ר' יהודה (איוב כז) חי אל הסיר משפטי ושדי המיר נפשי.  שאין אדם נודר בחייו של מלך אלא אם כן אוהבו.  משום ר' נתן אמרו (איוב יג) גם הוא לי לישועה כי לא לפניו חנף יבוא.  כתוב אחד אומר (דברים ו) ואהבת את י"י אלהיך וכתוב אחד אומר (שם) את י"י אלהיך תירא ואותו תעבוד.  עשה מאהבה ועשה מיראה.  עשה מאהבה שאם באת לשנוא דעת שאת אוהב ואין אוהב שונא.  עשה מיראה שאם באת לבעט אין ירא מבעט.  שבעה פירושין הן.  פרוש שכמי.  פרוש ניקפי.  פרוש קיזי.  פרוש מנכייה.  פרוש אדע חובתי ואעשנה.  פרוש יראה.  פרוש אהבה.  פרוש שכמי.  טעין מצותיה על כתפיה.  פרוש ניקפי.  אקיף לי ואנא עבד מצוה.  פרוש קיזי.  עבד חדא חובה וחדא מצוה ומקזז הדא עם הדא.  פרוש מנכייה.  מאן דית לי מה אנא מנכי עביד מצוה.  פרוש אדע חובתיי ואעשנה.  איידי חובתא עבדית דנעביד מצוה דכוותה.  פרוש יראה כאיוב.  פרוש אהבה כאברהם.  אין לך חביב מכולן אלא פרוש אהבה כאברהם.  אברהם עשה יצר רע טוב ומה טעמא (נחמיה ט) ומצאת את לבבו נאמן לפניך.  אמר רבי אחא והפשיר עמו (שם) וכרות עמו הברית.  אבל דוד לא היה יכול בו והרגו בלבבו מה טעמא (תהילים קט) ולבי חלל בקרבי.  רבי עקיבה הוה מותדין קומי טונוסטרופוס הרשע.  אתת ענת דקריאת שמע שרי קרי וגחך.  אמר ליה סבא סבא או חרש את או מבעט בייסורין את.  אמר ליה תיפח רוחיה דההוא גברא לא חרש אנא ולא מבעט בייסורין אנא.  אלא כל ימיי הייתי קורא את הפסוק הזה ואהבת את י"י אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך.

דף כה, ב פרק ה הלכה ה גמרא  ריחמתיה בכל לבי.  ורחמתיה בכל ממוני.  ובכל נפשי לא הוות בדיקה לי.  וכדון דמטת לי בכל נפשי ואתת ענתה דקרית שמע ולא אפלגית עליה בגין כן אנא קרי שמע וגחך.  נחמיה עמסוני ששימש את רבי עקיבה עשרים ושתים שנה הוא היה אומר אתים גמין ריבויין.  אכין ורכין מיעוטין.  אמר ליה מהו דין דכתיב (דברים ו) את יי אלהיך תירא וגו'.  אמר ליה אותו ואת תורתו:

דף כה, ב פרק ה הלכה ו משנה  אמר רבי יהושע מי יגלה עפר מעיניך רבן יוחנן בן זכאי שהיית דורש כל ימיך שלא עבד איוב את המקום אלא מיראה שנאמר (איוב א) איש תם וישר וירא אלהים וסר מרע והרי יהושע תלמיד תלמידך לימד שמאהבה עשה:

דף כה, ב פרק ה הלכה ו גמרא  אימתי היה איוב רבי שמעון בן לקיש בשם בר קפרא בימי אברהם אבינו היה הדא היא דכתיב (איוב א) איש היה בארץ עוץ איוב שמו.  וכתיב (בראשית כב) את עוץ בכורו.  רבי אבא אמר בימי אבינו יעקב היה ודינה היתה אשתו הדא הוא דכתיב (איוב א) כדבר אחת הנבלות תדברי.  וכתיב (בראשית לד) כי נבלה עשה בישראל.  רבי לוי אמר בימי השבטים היה.  הדא הוא דכתיב (איוב טו) אשר חכמים יגידו ולא כחדו מאבותם.  רבי יוסי בן חלפתא אמר בירידתן למצרים היה ובעלייתן מת.  משל לרועה שבא זאב ונזדווג לצאנו מה עשה העמיד תייש אחד לנגדו.  הדא הוא דכתיב (איוב טו) יסגירנו אל עויל ועל ידי רשעים ירטני.  תני ר' ישמעאל איוב מעבדי פרעה היה ומגדולי פמילייא שלו היה הדא הוא דכתיב (שמות ט) הירא את דבר י"י וגו'.  וכתיב ביה (איוב א) איש תם וישר וירא אלהים וסר מרע.  רבי יוסי בר יהודה אומר בימי שפוט השופטים היה.  הדא הוא דכתיב (איוב כז) הן אתם כולכם חזיתם ולמה זה הבל תהבלו.  חזיתם מעשה דורי.  שהיו נוטלין מעשר בגרנות (הושע ט) אהבת אתנן על כל גרנות דגן.  רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן בימי מלכות שבא היה שנאמר (איוב א) ותפל שבא ותקחם.  רבי נתן אמר בימי כשדים היה שנאמר (שם) כשדים שמו שלשה ראשים.  רבי יהושע בן קרחה אמר בימי אחשורוש היה שנאמר (אסתר ב) יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה.  וכתיב (איוב מב) ולא נמצא נשים יבות כנבות איוב.  רבי יהושע בן לוי אמר מעולי גולה היה.  רבי יוחנן אמר מעולי גולה היה וישראל היה.  לפום כן רבי יוחנן למד ממנו הילכות אבל.  (איוב א) ויקם איוב ויקרע את מעילו.  רבי יהודה בן פזי בשם ר' יוחנן מיכן שאבל צריך לקרוע מעומד.  תני ר' חייה היה לי בעולמי גוי אחד צדיק ונתתי לו שכרו ופטרתיו מעולמי.  רבי שמעון בן לקיש אמר איוב לא היה ולא עתיד להיות.  מחלפה שיטתיה דר' שמעון בן לקיש.  תמן אמר רבי שמעון בן לקיש בשם בר קפרא בימי אברהם אבינו היה והכא הוא אמר הכין אלא הוא היה וייסורין לא היו.  ולמה נכתבו עליו אלא לומר שאילולי באו עליו היה יכול לעמוד בהן.  דרש רבי עקיבה (איוב לב) ויחר אף אליהוא בן ברכאל הבוזי משפחת רם אליהוא זה בלעם בן ברכאל שבא לקלל את ישראל ובירכן (דברים כב) ולא אבה י"י אלהיך לשמוע אל בלעם הבוזי שהיתה נבואתו בזויה (במדבר כד) נופל וגלוי עינים ממשפחת רם (במדבר כג) מן ארם ינחני בלק אמר לו ר' אלעזר בן עזריה אין הוא הוא כבר כסה עליו המקום ואין לית הוא עתיד להתוכח עמך אלא אליהוא זה יצחק בן ברכאל בן שבירכו האל שנאמר (בראשית כד) ויברכהו י"י.  הבוזי

דף כו, א פרק ה הלכה ו גמרא  שביזה כל בתי ע"ז בשעה שנעקד על גבי המזבח ממשפחת רם בן אברם משה כתב חמשה ספרי תורה וחזר וכתב פרשת בלק ובלעם וכתב ספרו של איוב (איוב א) איש תם וישר וירא אלהים וסר מרע אמר רבי תחליפא קיסרייא שהיה וותרן אמר ליה רבי זעירא ומאן דלית הוא וותרן לית הוא כשר אלא שהיה מוותר על קללתו:

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | משנה תורה להרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 


 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2004 (ראה תנאי שימוש)
 
סנונית אבי חי מפמ"ר תנ"ך גשר מט"ח
  מילון עברי אנגלי: לחצו כאן ולאחר מכן הקליקו פעמיים על מילה לתרגום
  העתקה: להעתקת כל הטקסט לחצו כאן ולאחר מכן בצעו פעולה הדבקת הטקסט ביעד ההדבקה
border