תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ג

דף טז, א פרק ג הלכה ד גמרא  והקבילו את ר' יהושע בבקיעין אמר להן מה חידוש היה לכם בבית המדרש היום ואמרו לו הכל תלמידיך ומימיך אנו שותים אמר להן אפי' כן אי אפשר לבית המדרש שלא יהא בו דבר חדש בכל יום.  מי שבת שם.  אמרו לו רבי לעזר בן עזריה.  ומה היתה פרשתו הקהל את העם האנשים והנשים והטף.  ומה אמר בה.  הואיל והאנשים באין ללמוד והנשים באות לשמוע.  הטף למה בא.  אלא ליתן שכר למביאיהן.  אמר להן אין הדור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו.  מטרונה שאלה את רבי לעזר מפני מה חט אחת במעשה העגל והן מתים בה שלש מיתות.  אמר לה אין חכמתה של אשה אלא בפילכה דכתיב (שמות לה) וכל אשה חכמת לב בידיה טוו.  אמר לו הורקנוס בנו בשביל שלא להשיבה דבר אחד מן התורה איבדת ממני שלש מאות כור מעשר בכל שנה.  אמר ליה ישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים.  וכשיצתה אמרו לו תלמידיו רבי לזו דחיתה לנו מה אתה משיב.  רבי ברכיה רבי אבא בר כהנא בשם רבי ליעזר כל מי שהיה לו עדים והתראה היה מת בבית דין.  עדים ולא התרייה היה נבדק כסוטה.  לא עדים ולא התרייה היה מת במגפה.  רב ולוי בר סיסי תריהון אמרין זיבה קיטר ניסך היה מת בבית דין.  טיפח ריקד שיחק היה נבדק כסוטה שמח בליבו היה מת במגפה.  אי זהו חסיד שוטה ראה תינוק מבעבע בנהר אמר לכשאחלוץ תפילי אצילנו עם כשהוא חולץ תפיליו הוציא זה את נפשו.  ראה תאינה בכורה אמר במי שאפגע בו תחילה אתננה לו.  ראה נערה מאורסה והיה רץ אחריה.  הדא היא דתנינן הרודף אחר חבירו להורגו אחר הזכור אחר נערה מאורסה רשע ערום.  ר' זריקן בשם רב הונא זה שהוא מורה קלות על עצמו וחמורות לאחרים.  ואתייא כהדא דתני כל הרוצה להחמיר על עצמו ולנהוג כחומרי בית שמאי וכחומרי בית הלל על זה נאמר (קוהלת ב) הכסיל בחושך הולך.  כקולי אילו וכקולי אילו נקרא רשע.  אלא או כדברי ב"ש כקוליהון וכחומריהן או כדברי בית הלל כקוליהן וכחומריהן.  הדא דתימר עד שלא יצאת בת קול.  אבל משיצאת בת קול לעולם הלכה כבית הלל וכל העובר על דברי בית הלל חייב מיתה.  תני יצאת בת קול ואמרה אילו ואילו דברי אלהים חיים הן אבל הלכה כבית הלל לעולם.  ואיכן יצאת בת קול.  רבי ביבי בשם ר' יוחנן ביבנה יצאת בת קול.  אשה פרושה זו שהיא יושבת ומלעבת בדברי תורה.  (בראשית ל) ותאמר אלי תבא וישכב עמה בלילה הוא.  אמר רבי אבהו כביכול היה במחשבה.  הוא לבדו היה יודע שלא עלת על דעתה אלא בשביל להעמיד שבטים.  ומכות פרושים.  זה שהוא נותן עצה ליתומים להבריח מזונות מן האלמנה.  כהדא ארמלתא דרבי שובתי הוות מבזבזה בנכסייה.  אתון יתמייא וקרבון לרבי אלעזר.  אמר לון ומה נעביד לכון ואתון שטיין נפק כתובה.  אמר לון נימא לכון מימר עיבדון גרמיכון מזבנין והיא תבעה פורנה ומובדה מזונה.  עבדין כן

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך