תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ב

דף יג, א פרק ב הלכה ה גמרא  ותני כן (במדבר ה) ונעלם מעיני אישה.  ולא מעיני יבמה ר' יעקב בר זבדי בשם ר' אבהו מעשה היה וכהנת הייתה והתירוה לביתה.  אמר ר' יוסי בר רבי בון אף לא מכות אין בה.  לא שהיה ר' מאיר אומר המים בודקין אותה [מעכשיו אלא המים פקודין בה כשתטמא בודקין אותה] למפרע.  תורת הקנאות.  תורת העולמים זו.  אין האשה שותה ושונה.  אמר רבי יודה העיד נחמיה איש שיחין את רבי עקיבה האשה שותה ושונה.  אמר רבי עקיבה אני אפשר מאיש אחד אין האשה שותה ושונה.  משני אנשים האשה שותה ושונה וחכמים אומרים בין מאיש א' בין משני אנשים שותה ושונה כורכמית תוכיח ששתת ושנת ושילשה לפני שמעיה ואבטליון מאיש אחד.  תמן תנינן אין משקין את הגיורת וכו'.  וחכמים אומרים משקין.  מה אנן קיימין אם בישראל שנשא גיורת כבר כתיב בני ישראל לא גרים.  אם בגר שנשא בת ישראל כבר כתיב והביא האיש את אשתו אל הכהן.  אלא כן אנן קיימין בגר שנשא גיורת.  ומה טעמא דר"ע בני ישראל לא גרים.  מה טעמון דרבנן ואמרת אליהם לרבות כל הכתוב בפרשה.  ומה כתוב בפרשה.  (במדבר ה) ושכב איש אותה שכיבתה אוסרת' בעלה מקנא ומשקה.  ונעלם מעיני אישה פרט לסומ' שאין לו עינים.  הוא סומה היא סומה.  מתניתא דרבי יודן פוטרו מכל מצות האמורות בתורה:

דף יג, א פרק ב הלכה ו משנה  הכל שוין שאינו מתנה עמה קודם לשנתארסה ולא משנתגרשה נסתרה לאחר וניטמאת ואחר כך

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך