תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ב

דף יא, א פרק ב הלכה ב גמרא  מבטל את הרביעית כהדא דתני (ויקרא יד) בדם.  יכול בדם ודאי ת"ל (ויקרא יד) מים חיים.  אי מים חיים יכול שיהו כולן מים חיים ת"ל דם.  הא כיצד מים חיים שדם ציפור ניכר בהן שיערו חכמים רביעית.  ר' פדת בשם ר' יוחנן מי סוטה נפסלין בלינה ר' אחא בשם רב אבינא כל שאין ממנו למזבח אין הלינה פוסלת בו.  (במדבר ה) ומן העפר.  יכול מן המזבח לקופה.  ת"ל (במדבר ה) אשר יהיה בקרקע המשכן.  אי אשר יהיה בקרקע המשכן.  יכול עד שיחפור בדקל ת"ל אשר יהיה.  הא כיצד אם אין שם מביא ונותן שם.  א"ר אבין אכן אתאמרת יכול לא יהא כשר עד שיחפור בדקל.  ת"ל אשר יהיה מכל מקום.  המשכן לרבות המשכן ונוב וגבעון ושילו ובית העולמים:

דף יא, א פרק ב הלכה ג משנה  בא לו לכתוב את המגילה מאי זה מקום היה כותב (במדבר ה) אם לא שכב איש אותך ואת כי שטית תחת אישך וגו' ואינו כותב (במדבר ה) והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה וכותב (במדבר ה) יתן ה' אותך לאלה ולשבועה בתוך עמך בתת ה' את ירכך נופלת ואת בטנך צבה (במדבר ה) ובאו המים המאררים האלה במעייך לצבות בטן ולנפיל ירך ואינו כותב ואמרה האשה אמן אמר ר' יוסי אומר לא היה מפסיק ר' יהודה אומר כל עצמו אינו כותב אלא יתן ה' אותך לאלה ולשבועה בתוך עמך בתת ה' את יריכך נופלת ואת בטנך צבה ובאו המים המאררים האלה במעייך וגו' ואינו כותב ואמרה האשה אמן אמן:

דף יא, א פרק ב הלכה ג גמרא  ר' קריספא אמר איתפלגון ר' יוחנן וריש לקיש חד אמר משביע ואח"כ כותב וחרנה אמר כותב ואח"כ משביע.  הוון בעיי מימר מאן דמר משביע ואח"כ כותב היך מה דהוא קרייא (במדבר ה) והשביע וכתב.  ומאן דמר כותב ואח"כ משביע כדי לסמוך שבועה להשקייה.  אית תניי תני בין תניין בין שבועות מעכבין אית תניי תני שבועות מעכבות.  תניין אינן מעכבין.  הוון בעי מימר מאן דמר בין תניין בין שבועות מעכבין אית ליה חוקה תורה מעכב.  ומאן דמר שבועות מעכבות ותניין אינן מעכבין לית ליה.  עוד הוא אית ליה אלא שאינן על סדר.  ואתיין אילין פלוגתא כהכין פלוגתא.  ומאן דמר בין תניין בין שבועות מעכבין כמאן דמר משביע ואח"כ כותב.  ומאן דמר שבועות מעכבות ותניין אינן מעכבין כמאן דמר כותב ואח"כ משביע:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך