תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ב

דף י, ב פרק ב הלכה ב גמרא  מהו שיכשר למצורע אחר.  מה דמר כשר הדא רבי יודה ור' לעזר מודי ביה.  ומאן דמר פסול הדא לית רבי יודה ורבי לעזר מודיי בה.  תני אמר ר"י שבתי היתה והלכתי אחר רבי טרפון לביתו אמר לי יהודה בני תן לי סנדלי ונתתי לו.  ופשט ידו לחלון ונתן לי ממנה מקל.  אמר לי יהודה בני בזו טיהרתי שלשה מצורעין ולמדתי בה שבע הלכות שהיא שליברות וראשה טרף ואורכה אמה ועובייה כרביע כרע מיטה אחת לשנים ושנים לארבעה ומזין ושונין ומשלשין ומטהרין.  בפני הבית ושלא בפני הבית.  ומטהרין בגבולין.  (במדבר ה) מי יכול מראה מים תלמוד לומר ארד.  או ארד יכול מראה דיו תלמוד לומר מי.  הא כיצד מראה מים ומראה ארד.  שיערו חכמים חצי לוג מים מן הכיור.  והא תני רבי יודה אומר רביעית.  רבי יודה כדעתיה דתנינן כשם שהוא ממעט בכתב כך הוא ממעט במים.  תמן תנינן אף היא עשתה טבלה של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה שבשעה שהחמה זורחת היו הניצוצין מנתזין ממנה והיו יודעין שזרחה החמה.  מה היה כתוב עליה ריש לקיש אמר בשם רבי ינאי אל"ף בי"ת היה כתוב עליה.  והא תאני בכתב שבו כן כתיב שכן לא מעובה ולא מידק אלא בינוני.  פתר לה באל"ף שכן מאל"ף שכן בבי"ת שכן מבי"ת שכן.  תני רבי הושעי' כל פרשת סוטה היתה כתובה עליה שממנה היה קורא ומתרגום כל דיקדוקי הפרשה.  ולמה מים ועפר וכתב מים ממקום שבאת.  עפר למקום שהיא הולכת.  כתב לפני מי שהיא עתידה ליתן דין וחשבון.  תמן תנינן עקביה בן מהלאל אומר הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה.  ר' אבא בריה דרב פפי ור' יהושע דסיכנין בשם ר' לוי שלשתן דרש עקביה מפסוק א' (קוהלת יב) וזכור את בוראך בארך.  בורך.  בוראך.  בארך ממקום שבאתה.  בורך למקום שאת הולך.  בוראך לפני מה שאת עתיד ליתן דין וחשבון.  ג' דברים צריכין שיהו לשמה.  (דברים כד) וכתב לה (במדבר ה) ועשה לה.  (ויקרא יט) או חפשה לא ניתן לה.  שלשה דברים צריכין שיהו נראין.  אפר פרה.  ועפר סוטה.  ורוק יבמה.  תני ר' ישמעאל אף דם צפור מצורע.  א"ר זעירא שיערו לומר אין דם צפור קטנה בטל ברביעית ולא דם ציפור גדולה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך