תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ב

דף י, א פרק ב הלכה א גמרא  אם תאמר מן החוטין אין שתי הלחם ביכורין.  תמן אמר רבי יונה חילקא לשנים.  טרניס לשלשה.  טיסני לארבעה.  רבי יוסי בי רבי בון בעי מיכן והילך קמחין הן.  אין צריך לבור את הסולת מתוכן:

דף י, א פרק ב הלכה ב משנה  היה מביא פיילי של חרש <חדשה> ונותן לתוכה חצי לוג מים מן הכיור רבי יהודה אומר רביעית כשם שהוא ממעט בכתב כך הוא ממעט במים נכנס להיכל ופנה לימינו ומקום היה שם אמה על אמה וטבלה של שייש וטבעת היתה קבועה בה כשהוא מגביהה נוטל עפר מתחתיה ונותן כדי שייראה על פני המים שנא' (במדבר ה) ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן ונתן אל המים:

דף י, א פרק ב הלכה ב גמרא  תני חדשה.  מתניתא דר' אליעזר דתנינן תמן היה מביא פיילי של חרש חדשה.  מאן תני חדשה רבי לעזר דהוא דריש לה (ויקרא יד) אל כלי חרש על מים חיים.  מה מים שלא נעשה בהן מלאכה אף כלי חרש שלא נעשה בו מלאכה.  ניחא תמן דהוא דריש אל כלי חרש על מים חיים.  הכא מה אית לך.  אמר רבי יוחנן דו סבר כרבי ישמעאל.  תני מי כיור רבי ישמעאל אומר מי מעיין וחכמים מכשירין בכל המימות.  והא דר' לעזר כרבי ישמעאל במים.  ורבי ישמעאל כרבי לעזר בכלי חדש.  אשכח תני בכלי חרש חרשה.  ר' ישמעאל אומר אית תניי תני בכלי חרש לא במקידה.  אית תניי תני אפילו במקידה.  הוון בעי מימר מאן דמר בכלי חרש לא במקידה ר' לעזר.  מאן דאמר אפי' במקידה רבנן.  כולה רבנין.  מאן דמר בכלי חרש לא במקידה כשניטל רובה ומיעוטה קיים.  ומאן דמר במקידה כשניטל מיעוטה ורובה קיים.  אית תניי תני בכלי חרש לא במפוחם.  אית תניי תני אפילו במפוחם.  הוון בעיי מימר מאן דמר בכלי חרש לא במפוחם רבי לעזר.  מאן דמר אפילו במפוחם רבנן.  כולה דרבנין.  מאן דמר בכלי חרש לא במפוחם רבנין.  ומאן דמר אפילו במפוחם רבנין.  תמן תנינן אזוב שהזה בו כשר לטהר בו את המצורע רבי אימי בשם ר' לעזר זו להוציא מדברי ר' לעזר.  דתני חזה בו על החטאת פסול למצורע.  הזה בו על המצורע פסול לחטאת.  אמר ר"י והלא ק"ו הוא מה אם המצורע שאין המלאכה פוסלת בו הזה בו על החטאת פסול למצורע.  חטאת שהמלאכה פוסלת בה הזה בו על חטאת אינו דין שיהא פסול לחטאת.  הזה בו על המצורע זה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך